Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005tải về 12.05 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích12.05 Kb.


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

_________
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số : 1064/QĐ - TTg
___________________________________________

Hà Nội, ngày 13 tháng 8 năm 2012
QUYẾT ĐỊNH

Về việc tặng Cờ thi đua của Chính phủ

_______________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP của Chính phủ;

Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang tại Tờ trình số 11/TTr-UBND ngày 02 tháng 5 năm 2012 và Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tại Tờ trình số 1057/TTr-BTĐKT ngày 18 tháng 7 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho 05 tập thể thuộc tỉnh Hậu Giang (có danh sách kèm theo), đã hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào Thi đua yêu nước năm 2011 của tỉnh Hậu Giang.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Điều 3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và các tập thể có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

Nơi nhận :

- UBND tỉnh Hậu Giang;

- Ban Thi đua - Khen thưởng TW;

- VPCP: PCN Phạm Viết Muôn, (Đã ký)

Cổng TTĐT;

- Lưu: Văn thư, TCCV (3b), Mai,10Nguyễn Xuân Phúc


DANH SÁCH

ĐƯỢC TẶNG CỜ THI ĐUA CỦA CHÍNH PHỦ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1064/QĐ-TTg ngày 13 tháng 8 năm 2011

của Thủ tướng Chính phủ)

____________________


  1. Nhân dân và Cán bộ huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang;

  2. Nhân dân và Cán bộ xã Tân Tiến, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang;

  3. Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang;

  4. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang;

  5. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hậu Giang./.Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương