C mẫu số: 20/txn-tncntải về 12.3 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu06.08.2016
Kích12.3 Kb.
C
Mẫu số: 20/TXN-TNCN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính)
ỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúcTHƯ XÁC NHẬN THU NHẬP NĂM
Thay mặt tổ chức, cá nhân trả thu nhập……………………………............

Tôi xin xác nhận về việc ông/bà:

1. Họ và tên:..................................................................................................

2. Chức vụ (nếu có):.....................................................................................

Được bổ nhiệm tới công tác tại Việt Nam với các chi tiết sau:

3. Ngày đến Việt Nam: ngày....tháng........năm.................

4. Ngày rời Việt Nam dự kiến: ngày....tháng........năm.................

5. Thu nhập trong giai đoạn từ ngày 01/01/200…đến ngày 31/12/200...

Trong đó:

a. Tại Việt nam:

b. Tại nước ngoài:

- Lương cơ bản:

- Phụ cấp:

- Tiền thưởng:

- Các khoản thu nhập khác bằng tiền (chi tiết):

6. Các khoản thù lao phụ cấp khác liên quan đến việc bổ nhiệm công tác tại Việt Nam (chi tiết):

- Các khoản bị khấu trừ (nếu có):

- Thuế


- Bảo hiểm xã hội

- Bảo hiểm y tế

- Các khoản bị khấu trừ khác (xin cung cấp chi tiết):

7. Những khoản thu nhập trên là thu nhập có/không có thuế thu nhập cá nhân tại Việt nam

8. Tiền thuê nhà cho ông/bà ……….tại Việt Nam là do…………..(ghi rõ tên tổ chức/cá nhân) trả, số tiền là:....................................................................................đồng

Tổng các khoản chi trả về thu nhập về tiền lương, tiền công của ông/bà là:……......................................................................................................................đồng


Gửi kèm:

Hợp đồng lao động
………………, ngày …… tháng …… năm ...…....

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP
CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRẢ THU NHẬP


Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương