Độc lập Tự do Hạnh phúc SỞ giáo dục và ĐÀo tạOtải về 12.9 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu15.08.2016
Kích12.9 Kb.
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số : 422 /GDĐT-TC TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 3 năm 2008


Về ủy nhiệm ký hợp đồng

viên chức.


Kính gởi :

  • Hiệu trưởng các trường THPT (công lập);

  • Hiệu trưởng các trường trung cấp (công lập);

  • Hiệu trưởng các Cao đẳng (công lập);

  • Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc;

Căn cứ Quyết định số 64/QĐ-UBND ngày 24 tháng 4 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Giáo dục và đào tạo thành phố;

Căn cứ Nghị định số 121/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 10 năm 2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 04/2007/TT-BNV ngày 21 tháng 6 năm 2007 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 121/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 10 năm 2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ tổ chức bộ máy biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập;

Trong khi chờ Ủy ban nhân dân thành phố, Sở Nội vụ thành phố về ban hành các văn bản quy định phân cấp tuyển dụng và quản lý công chức, viên chức; Sở Giáo dục và Đào tạo giao cho Hiệu trưởng các trường trung học phổ thông, trường trung cấp chuyên nghiệp (công lập) và thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm trực tiếp ký duyệt hợp đồng làm việc:

Hợp đồng làm việc bao gồm:

1- Hợp đồng làm việc lần đầu (sau khi Sở Giáo dục và Đào tạo ký Quyết định tuyển dụng đối với viên chức ngạch giáo viên hoặc quyết định hợp đồng đối với viên chức ngạch nhân viên thừa hành phục vụ và nhân viên thuộc diện Nghị định 68/CP) - mẫu số 1;

2- Hợp đồng làm việc có thời hạn (sau khi nhận quyết định bổ nhiệm ngạch đối với viên chức ngạch giáo viên hoặc quyết định hợp đồng đối với viên chức ngạch nhân viên thừa hành phục vụ và nhân viên thuộc diện Nghị định 68/CP) - mẫu số 2;

3- Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn (sau khi thực hiện thời gian ký hợp đồng theo quy định) - mẫu số 2;

Các mẫu hợp đồng làm việc (mẫu 1 và mẫu 2) quy định tại Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ.

Thời gian thực hiện: Kể từ năm học 2007 – 2008.

Hiệu trưởng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm về nhu cầu tuyển dụng, tiêu chuẩn tuyển dụng viên chức của trường và đơn vị mình theo số lượng đã được Sở Giáo dục và Đào tạo duyệt.

Trong quá trình thực hiện nếu có gì vướng mắc đề nghị liên hệ trực tiếp Phòng Tổ chức cán bộ./.GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu,Huỳnh Công Minh
: phongtccb -> Vanban TCCB -> chedochinhsach -> huongdan
phongtccb -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạO ———— Số: 51
phongtccb -> BỘ NỘi vụ BỘ TÀi chính
phongtccb -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạo cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
phongtccb -> QuyếT ĐỊnh của thủ TƯỚng chính phủ SỐ 244/2005/QĐ-ttg ngàY 06 tháng 10 NĂM 2005 VỀ chế ĐỘ phụ CẤP ƯU ĐÃI ĐỐi với nhà giáO Đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ SỞ giáo dục công lậP
phongtccb -> Nghị ĐỊnh của chính phủ SỐ 110/2004/NĐ-cp ngàY 08 tháng 4 NĂM 2004 VỀ CÔng tác văn thư
phongtccb -> Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001
phongtccb -> MẪU ĐỀ Án sôÛ giaùo duïc vaø ÑAØo taïo coäng hoaø xaõ hoäi chuû nghóa vieät nam
phongtccb -> Ñoäc laäp Töï do Haïnh phuùc SÔÛ giaùo duïc vaø ÑAØo taïO
phongtccb -> BỘ NỘi vụ BỘ TÀi chính cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
huongdan -> Độc lập Tự do Hạnh phúc SỞ giáo dục và ĐÀo tạO
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương