BẢo hiểm xã HỘItải về 11.18 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu21.08.2016
Kích11.18 Kb.

BẢO HIỂM XÃ HỘI 
VIỆT NAM
-------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------


Số: 2546/BHXH–CSXH
V/v: triển khai Quyết định số 777/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam

Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2010

 

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng;
- Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân-Bộ Công an;
- Bảo hiểm xã hội Ban Cơ yếu Chính phủ.

 

Thực hiện Quyết định số 777/QĐ-BHXH ngày 17/5/2010 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội (BHXH) có hiệu lực thi hành từ 01 tháng 7 năm 2010, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố và Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân, Bảo hiểm xã hội Ban cơ yếu Chính phủ triển khai thực hiện:

1. Căn cứ tình hình thực tế, năng lực cán bộ, trang thiết bị công nghệ của BHXH huyện để thực hiện việc phân cấp cho BHXH huyện giải quyết hưởng BHXH một lần theo Quyết định số 777/QĐ-BHXH. Việc phân cấp phải đảm bảo yêu cầu quản lý chặt chẽ, giải quyết các chính sách BHXH kịp thời và đúng quy định của pháp luật. Trong thời gian đầu phân cấp cho BHXH huyện giải quyết, BHXH tỉnh thẩm định, thông báo, nếu huyện nào chưa đáp ứng được yêu cầu thì BHXH tỉnh phải đảm nhiệm và có kế hoạch để thực hiện việc phân cấp theo đúng Quyết định số 777/QĐ-BHXH.

2. Tổ chức tập huấn Quyết định số 777/QĐ-BHXH cho cán bộ làm công tác chính sách của BHXH tỉnh, BHXH huyện và đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn.

3. Triển khai thực hiện các quy định về hồ sơ, quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH theo Quyết định số 777/QĐ-BHXH kể từ ngày 01/7/2010 trở đi.

4. Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ đối với BHXH huyện và đơn vị sử dụng lao động. Thực hiện chế độ báo cáo và tổ chức tốt công tác lưu trữ hồ sơ giải quyết hưởng các chế độ BHXH theo quy định của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Cuối năm 2010 tổ chức sơ kết, đánh giá tình hình thực hiện phân cấp ở huyện.

5. Thông báo ngay trên báo, đài và truyền hình địa phương các nội dung chính của Quyết định số 613/2010/QĐ-TTg ngày 6/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc trợ cấp hàng tháng cho những người có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm công tác thực tế đã hết thời hạn hưởng trợ cấp mất sức lao động; Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ và Thông tư liên tịch số 03/TTLT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 27/5/2010 của liên Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã…để người dân được biết và thực hiện sau khi các văn bản hướng dẫn có hiệu lực thi hành (sau 45 ngày kể từ ngày ký).

Đề nghị Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân, Bảo hiểm xã hội Ban cơ yếu Chính phủ triển khai thực hiện. Nếu có vướng mắc, báo cáo về Bảo hiểm xã hội Việt Nam để xem xét giải quyết. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- TGĐ, các phó TGĐ;
- Các đưon vị trực thuộc BHXH Việt Nam; 
- Lưu VT, CSXH.

KT.TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Đỗ Thị Xuân Phương


 
: resource -> vanban
resource -> Nghị ĐỊnh của chính phủ SỐ 205/2004/NĐ-cp ngàY 14 tháng 12 NĂM 2004 quy đỊnh hệ thống thang lưƠNG, BẢng lưƠng và chế ĐỘ phụ CẤp lưƠng trong các công ty nhà NƯỚC
resource -> CHÍnh phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập Tự do Hạnh phúc
resource -> BỘ khoa học và CÔng nghệ CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
resource -> QuyếT ĐỊnh của bộ TÀi chính số 32/2008/QĐ-btc ngàY 29 tháng 05 NĂM 2008 VỀ việc ban hành chế ĐỘ quản lý, TÍnh hao mòN
vanban -> Số: 38/2010/QĐ-ttg CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
vanban -> THÔng tư CỦa bộ lao đỘng thưƠng binh và XÃ HỘi số 03/2007/tt-blđtbxh ngàY 30 tháng 01 NĂM 2007
vanban -> Số: 2097/bhxh-csxh
vanban -> Gia đÌnh hạ SĨ quan và binh sĩ TẠi ngũ
vanban -> BỘ y tế Số: 23/2005/ QĐ-byt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vanban -> V/v: hướng dẫn thực hiện trợ cấp hàng tháng theo QĐ số 613/QĐ-ttg đối với người đã hết thời hạn hưởng trợ cấp mslđ hàng tháng
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương