06/gtgt (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/tt-btc ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính) CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 11.45 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.07.2016
Kích11.45 Kb.

Mẫu số: 06/GTGT

(Ban hành kèm theo Thông tư

số 156/2013/TT-BTC ngày

6/11/2013 của Bộ  Tài  chính)

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO

ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG
Kính gửi: CHI CỤC THUẾ THÀNH PHỐ BIÊN HÒA
Tên người nộp thuế: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN A A

Mã số thuế: 360 000 000

Địa chỉ: 55/55/55 Đồng Khởi, P. Trảng Dài, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

Nghề nghiệp/ Lĩnh vực hoạt động/Ngành nghề kinh doanh chính: Hoạt động tư vấn quản lý.

Căn cứ vào hướng dẫn của thông tư 219/2013/TT-BTC, thông tư 119/2014/TT-BTC, Công ty chúng tôi đang tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, do doanh thu năm 2014 chưa đến 1 tỷ đồng nhưng Công ty thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán nên chúng tôi đăng ký tự nguyện tiếp tục áp dụng tính thuế theo phương pháp khấu trừ cho hai năm 2015 và 2016

Thời gian áp dụng kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.

Chúng tôi xin cam kết thực hiện tính thuế, khai thuế và nộp thuế theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và các pháp luật thuế có liên quan.
Nếu vi phạm luật thuế và các chế độ quy định, chúng tôi xin chịu xử lý theo pháp luật./.NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:…….Chứng chỉ hành nghề số:.......

                             Ngày .......tháng …....năm …....

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có))

BÙI THANH A

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương