Số: 452 /kh-ccty thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 4 năm 2016tải về 23.44 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích23.44 Kb.
#21260


SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CHI CỤC THÚ Y ­­­­

Số: 452 /KH-CCTY Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 4 năm 2016
KẾ HOẠCH


“Về việc lựa chọn nhà thầu cung cấp hóa chất tiêu độc khử trùng phục vụ công tác thú y năm 2016”


Căn cứ:


- Căn cứ Quyết định số 825/QĐ-UB-NC ngày 23/3/1994 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về kiện toàn tổ chức Chi cục Thú y thành phố;

- Căn cứ Luật đấu thầu 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

- Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

- Căn cứ Thông tư số 68/2012/TT-BTC ngày 26/04/2012 của Bộ Tài chính về Quy định việc đấu thầu để mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân;

- Căn cứ Quyết định số 10/2010/QĐ-UBND ngày 04/02/2010 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành quy định về phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị - xã hội được ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động;

- Căn cứ Quyết định số 55/2015/QĐ-UBND ngày 10/12/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về giao chỉ tiêu dự toán thu – chi ngân sách nhà nước năm 2016;

- Căn cứ Quyết định số 183/QĐ-CCTY ngày 21/4/2016 của Chi cục Thú y thành phố về việc thành lập Tổ chuyên gia lựa chọn nhà thầu cung cấp hóa chất tiêu độc khử trùng phục vụ công tác thú y năm 2016;

- Căn cứ Quyết định số 188/QĐ-CCTY ngày 25/4/2016 của Chi cục Thú y về việc phê duyệt dự toán mua sắm hóa chất tiêu độc khử trùng phục vụ công tác thú y năm 2016;

- Chi cục Thú y xây dựng Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp hóa chất tiêu độc khử trùng phục vụ công tác thú y năm 2016 với các nội dung sau:

1.Nội dung gói thầu: (Tên gói thầu, số lượng, giá cả, thời gian cung cấp, yêu cầu kỹ thuật, chất lượng, phương thức và điều kiện thanh toán, đồng tiền dự thầu, thuế, bảo hiểm và các yêu cầu khác)

- Thời gian cung cấp: Trong năm 2016, kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực và theo thương thảo hợp đồng;

- Yêu cầu kỹ thuật, chất lượng: Theo yêu cầu của hồ sơ yêu cầu.

- Phương thức và điều kiện thanh toán: Nhà thầu trúng thầu được thanh toán một lần theo từng đợt sau khi đã giao đủ số lượng, chất lượng hóa chất tiêu độc khử trùng theo hợp đồng đã ký kết, không tạm ứng trước, thời gian sau một tháng, được nghiệm thu, thanh lý hợp đồng và hóa đơn tài chính theo qui định.

- Đồng tiền dự thầu: tiền đồng Việt Nam

- Các yêu cầu khác: theo thương thảo hợp đồng

2.Nguồn kinh phí thực hiện: Từ nguồn Ngân sách nhà nước theo Quyết định số 55/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ngày 10/12/2015 về giao chỉ tiêu dự toán thu – chi ngân sách nhà nước năm 2016.

3.Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh quy trình thông thường.

4.Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

Nhà thầu tham gia đề xuất cung cấp trọn gói thầu. Nhà thầu gửi bộ hồ sơ đề xuất gồm 02 (hai) bộ (01 bộ gốc và 01 bộ chụp) cho vào một túi hồ sơ niêm phong và ghi nội dung như sau:

- Đơn vị nhận: Chi cục Thú y Thành phố Hồ Chí Minh số 151 Lý Thường Kiệt, phường 7, quận 11, TP.HCM.

- Tên nhà thầu, địa chỉ:

- Nội dung gói thầu: Tên gói thầu: “Mua sắm hóa chất tiêu độc khử trùng phục vụ công tác thú y năm 2016”.

5. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói

6. Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong năm 2016, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực cho đến hết ngày 31/12/2016.

7. Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu theo qui trình chào hàng cạnh tranh quy trình thông thường.

a. Bên mời thầu phát hành hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh quy trình thông thường.

b. Nộp hồ sơ đề xuất kết thúc đến 14 giờ 00 phút ngày 20/05/2016.

c. Đánh giá hồ sơ đề xuất và thương thảo về các đề xuất của nhà thầu: Tối đa là 20 ngày kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ đề xuất.

d. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu theo qui trình chào hàng cạnh tranh thông thường và ký hợp đồng:

- Chi cục trưởng phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu theo qui trình chào hàng cạnh tranh thông thường: Trong vòng 05 ngày kể từ ngày Tổ chuyên gia lựa chọn nhà thầu Chi cục hoàn thành việc báo cáo kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất và căn cứ vào tờ trình phê duyệt;

- Trong vòng 02 ngày kể từ ngày Chi cục trưởng phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu theo qui trình trình chào hàng cạnh tranh thông thường phải được thông báo bằng văn bản cho nhà thầu tham gia nộp hồ sơ đề xuất và công khai theo quy định;

- Hoàn thiện ký kết hợp đồng với nhà thầu được lựa chọn: Trong vòng 06 ngày kể từ ngày nhà thầu trúng thầu nhận được Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu theo qui trình trình chào hàng cạnh tranh thông thường.

T

uy nhiên, tùy tình hình thực tế thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu theo qui trình trình chào hàng cạnh tranh thông thường có thể rút ngắn hoặc kéo dài nhưng không vượt quá ngày hết hiệu lực của hồ sơ đề xuất là 40 ngày kể từ thời điểm hết hạn nộp hồ sơ đề xuất.
Nơi nhận: CHI CỤC TRƯỞNG

- Sở Nông nghiệp và PTNT;

- Kho bạc NN quận 3;

- BLĐ CCTY;

- Phòng TCHC;

- Tổ chuyên gia Chi cục;- Lưu: VT, TCKT, CTM(10)


/

tải về 23.44 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương