Ảnh chụp không quá 06 tháng, cỡ 04 x 06 cm, phông nền sáng, mắt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kínhtải về 199.31 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích199.31 Kb.
#909
Mẫu số 01: Ban hành kèm theo Thông tư số 16/2015/TT-BLĐTBXH ngày 22 tháng 04 năm 2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 75/2014/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.

Ảnh chụp không quá 06 tháng, cỡ 04 x 06 cm, phông nền sáng, mắt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


., ngày .. tháng .. năm …

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN LAO ĐỘNG

Kính gửi: ………………………………………….

1. Tên tôi là (chữ in hoa): …………………………………….Giới tính:...............

2. Ngày, tháng, năm sinh: ………………………………….Tại:..........................

3. Số chứng minh nhân dân/Hộ chiếu: ...................................................................

Ngày cấp: ……../……../……… Nơi cấp: ..............................................................

4. Dân tộc: ……………………..Tôn giáo: ............................................................

5. Địa chỉ đăng ký thường trú: ................................................................................

6. Địa chỉ đăng ký tạm trú:......................................................................................

7. Địa chỉ liên hệ:...................................................................................................

8. Điện thoại: …………. Fax: ……….. E-mail: ..................................................

9. Trình độ giáo dục phổ thông cao nhất: ...............................................................

10. Trình độ chuyên môn kỹ thuật cao nhất: ..........................................................

11. Trình độ kỹ năng nghề (nếu có): .....................................................................

12. Ngoại ngữ: ……………………. Trình độ: ......................................................

Hiện đang tham gia tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Công đoàn, Đảng Cộng sản Việt Nam: ............................................................................13. Quá trình đào tạo

Stt

Trường, cơ sở đào tạo

Chuyên ngành đào tạo

Bằng/chứng chỉ

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

  

 

 

14. Quá trình làm việc

Stt

Thời gian làm việc (từ tháng năm đến tháng năm)

Nơi làm việc   (tên, địa chỉ)

Vị trí việc làm (tên công việc, chức vụ)

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

  

 

 

15. Quan hệ gia đình (chồng/vợ, con)

Stt

Họ và tên

Mối quan hệ

Năm sinh

Nơi ở hiện tại

Nơi làm việc

Vị trí việc làm

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

….

 

 

 

 

 

 

16. Khả năng, sở trường của bản thân

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

Sau khi nghiên cứu nội dung thông báo tuyển lao động, tôi đăng ký dự tuyển vào vị trí việc làm (tên công việc, nơi làm việc): .................................................................................................................................

.................................................................................................................................

Tôi xin gửi các giấy tờ kèm theo như sau:

- Bản sao giấy khai sinh;

- Giấy khám sức khỏe;

- Bản sao văn bằng, chứng chỉ;

- Các giấy tờ cần thiết khác theo quy định của pháp luật;

- Các giấy tờ thuộc đối tượng ưu tiên (nếu có).

Tôi xin cam đoan những nội dung nói trên là đúng sự thật và thực hiện đúng các quy định về tuyển lao động. Nếu được trúng tuyển lao động tôi xin cam kết:

1. Nghiêm chỉnh chấp hành mọi quy định của pháp luật lao động;

2. Thực hiện nghiêm chỉnh các điều khoản của hợp đồng lao động đã ký kết với tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam;

3. Thực hiện đầy đủ các quy định của tổ chức có thẩm quyền tuyển, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam đã giới thiệu đến làm việc;

4. Nếu vi phạm những điều cam kết trên tôi xin chịu trách nhiệm về những thiệt hại gây ra theo quy định của pháp luật./.

 


 

Người đăng ký dự tuyển
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Mẫu số 02: Ban hành kèm theo Thông tư số 16/2015/TT-BLĐTBXH ngày 22 tháng 04 năm 2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 75/2014/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.

TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN NƯỚC NGOÀI

 

……, ngày … tháng … năm …

 

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH TUYỂN DỤNG, SỬ DỤNG NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAMKính gửi: …………………………………

I. TÌNH HÌNH TUYỂN DỤNG NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM TRONG KỲ BÁO CÁO

Stt

Họ và tên

Năm sinh

Trình độ chuyên môn kỹ thuật

Vị trí việc làm

Hình thức tuyển

Tuyển trực tiếp

Tuyển thông qua tổ chức có thẩm quyền tuyển, quản lý người lao động Việt Nam

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

II. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM TRONG KỲ BÁO CÁO

Stt

Chỉ tiêu

Đơn vị tính

Đầu kỳ báo cáo

Biến động trong kỳ báo cáo

Cuối kỳ báo cáo

Tổng số

Trong đó nữ

Tăng

Giảm

Tổng số

Trong đó nữ

1

Tổng số người lao động Việt Nam

Người

 

 

 

 

 

 

2

Trình độ chuyên môn kỹ thuật cao nhất

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ cấp nghề

Người

 

 

 

 

 

 

 

Trung cấp

Người

 

 

 

 

 

 

 

Cao đẳng

Người

 

 

 

 

 

 

 

Đại học trở lên

Người

 

 

 

 

 

 

3

Hợp đồng lao động

 

 

 

 

 

 

 

 

Hợp đồng không xác định thời hạn

Người

 

 

 

 

 

 

 

Hợp đồng xác định thời hạn

Người

 

 

 

 

 

 

 

Hợp đồng theo mùa vụ hoặc theo công việc nhất định dưới 12 tháng

Người

 

 

 

 

 

 

4

Lý do giảm người lao động Việt Nam

 

x

x

    x

 

x

x

 

Đơn phương chấm dứt HĐLĐ

Người

x

x

x

 

x

x

 

Kỷ luật, sa thải

Người

x

x

x

 

x

x

 

Thỏa thuận chấm dứt

Người

x

x

x

 

x

x

 

Khác

Người

x

x

x

 

x

x

III. NHU CẦU TUYỂN DỤNG NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM TRONG 06 THÁNG TỚI

Stt

Vị trí việc làm cần tuyển dụng

Số lượng (người)

Yêu cầu cụ thể

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

  

 

 

IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

1. Với tổ chức có thẩm quyền tuyển, quản lý người lao động Việt Nam.

2. Về người lao động Việt Nam.

3. Các vấn đề khác.  

Đại diện tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

Mẫu số 03: Ban hành kèm theo Thông tư số 16/2015/TT-BLĐTBXH ngày 22 tháng 04 năm 2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 75/2014/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.

CƠ QUAN BÁO CÁO
-------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


Số: ………/BC-

.., ngày … tháng .. năm…

 

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH TUYỂN DỤNG, QUẢN LÝ NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM LÀM VIỆC CHO TỔ CHỨC, CÁ NHÂN NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAMKính gửi: …………………………………………………

I. NHU CẦU TUYỂN NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM TRONG KỲ BÁO CÁO

Stt

Tên tổ chức, cá nhân nước ngoài

Địa chỉ

Số lao động được đề nghị tuyển

Tổng số

Chia theo trình độ chuyên môn kỹ thuật

Đại học trở lên

Cao đẳng

Trung cấp

Sơ cấp nghề

Chưa qua đào tạo

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

II. TÌNH HÌNH TUYỂN CHỌN, GIỚI THIỆU NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM TRONG KỲ BÁO CÁO

Stt

Tên tổ chức, cá nhân nước ngoài

Địa chỉ

Số lao động đã được tổ chức có thẩm quyền tuyển, quản lý người lao động Việt Nam tuyển chọn, giới thiệu

Số lao động được tổ chức, cá nhân nước ngoài tuyển trực tiếp

Tổng số

T. đó: Số lao động đã được ký kết HĐLĐ

Lao động đã ký HĐLĐ chia theo trình độ chuyên môn kỹ thuật

Tổng số

Lao động đã ký HĐLĐ chia theo trình độ chuyên môn kỹ thuật

Đại học trở lên

Cao đẳng

Trung cấp

Sơ cấp nghề

Chưa qua đào tạo
Đại học trở lên

Cao đẳng

Trung cấp

Sơ cấp nghề

Chưa qua đào tạo

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. TÌNH HÌNH NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM LÀM VIỆC CHO TỔ CHỨC, CÁ NHÂN NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

1. Số lao động đầu kỳ

Stt

Tên tổ chức, cá nhân nước ngoài

Tổng số

Trình độ chuyên môn kỹ thuật

Loại hợp đồng lao động

Đại học trở lên

Cao đẳng

Trung cấp

Sơ cấp nghề

Chưa qua đào tạo

Không xác định thời hạn

Xác định thời hạn

Theo mùa vụ hoặc theo công việc nhất định dưới 12 tháng

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Số lao động tăng trong kỳ

Stt

Tên tổ chức, cá nhân nước ngoài

Tổng số

Trình độ chuyên môn kỹ thuật

Loại hợp đồng lao động

Đại học trở lên

Cao đẳng

Trung cấp

Sơ cấp nghề

Chưa qua đào tạo

Không xác định thời hạn

Xác định thời hạn

Theo mùa vụ hoặc theo công việc nhất định dưới 12 tháng

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Số lao động giảm trong kỳ

Stt

Tên tổ chức, cá nhân nước ngoài

Tổng số

Trình độ chuyên môn kỹ thuật

Loại hợp đồng lao động

Lý do giảm

Đại học trở lên

Cao đẳng

Trung cấp

Sơ cấp nghề

Chưa qua đào tạo

Không xác định thời hạn

Xác định thời hạn

Theo mùa vụ hoặc theo công việc nhất định dưới 12 tháng

Đơn phương chấm dứt HĐLĐ/HĐLV

Kỷ luật, sa thải

Thỏa thuận chấm dứt

Lý do khác

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Số lao động cuối kỳ

Stt

Tên tổ chức, cá nhân nước ngoài

Tổng số

Trình độ chuyên môn kỹ thuật

Loại hợp đồng lao động

Đại học trở lên

Cao đẳng

Trung cấp

Sơ cấp nghề

Chưa qua đào tạo

Không xác định thời hạn

Xác định thời hạn

Theo mùa vụ hoặc theo công việc nhất định dưới 12 tháng

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

 


 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

Каталог: Lists -> vbpq -> Attachments -> 66765
Attachments -> Ban hành kèm theo Thông tư số: 29/2004/tt-btnmt
Attachments -> BỘ y tế CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> BỘ TƯ pháp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> CHÍnh phủ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> PHỤ LỤC: MẪu văn bảN Áp dụng thống nhất trong công tác bổ nhiệM (Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/tt-btp ngày 01 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) Mẫu số: 01/bncb
Attachments -> PHỤ LỤc I khung thời gian trích khấu hao các loại tài sản cố ĐỊNH
Attachments -> BỘ giao thông vận tảI
Attachments -> UỶ ban nhân dân tỉnh sơn la cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> PHỤ LỤc số I mẫu phiếu nhận hồ SƠ
66765 -> BỘ lao đỘng thưƠng binh và XÃ HỘI

tải về 199.31 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương