HỘI ĐỒng nhân dân tỉnh bắc kạn cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 36.16 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích36.16 Kb.
#627

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH BẮC KẠN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 10/2015/NQ-HĐND

Bắc Kạn, ngày 03 tháng 4 năm 2015


NGHỊ QUYẾT

Về việc quy định mức hỗ trợ xây dựng công trình hạ tầng nông thôn thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2015-2020
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

KHOÁ VIII, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ THÁNG 3 NĂM 2015

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020;

Căn cứ Quyết định số 695/QĐ-TTg ngày 08 tháng 6 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi nguyên tắc cơ chế hỗ trợ vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 26/2011/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTC ngày 13 tháng 4 năm 2011 của liên bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính về việc hướng dẫn một số nội dung thực hiện Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 51/2013/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTC ngày 02 tháng 12 năm 2013 của liên bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 26/2011/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTC hướng dẫn một số nội dung thực hiện Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020;

Sau khi xem xét Tờ trình số 08/TTr-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Nghị quyết quy định mức hỗ trợ xây dựng công trình hạ tầng nông thôn thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2015 - 2020; Báo cáo thẩm tra số 06/BC-HĐND ngày 24 tháng 3 năm 2015 của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức hỗ trợ xây dựng công trình hạ tầng nông thôn thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2015-2020 như sau

1. Phạm vi áp dụng

Mức hỗ trợ quy định tại Nghị quyết này được thực hiện cho Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại tất cả các xã trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

2. Đối tượng áp dụng

Các tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư thực hiện các hoạt động xây

dựng hạ tầng nông thôn thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2015-2020.  1. Nguyên tắc hỗ trợ

a) Việc hỗ trợ vốn xây dựng công trình thực hiện theo kế hoạch hàng năm được Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt đối với từng danh mục cụ thể của từng xã. Trong đó, ưu tiên đầu tư hỗ trợ cho các xã đặc biệt khó khăn, các xã thuộc huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ và các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới.

b) Mức hỗ trợ được căn cứ vào tổng mức đầu tư hoặc dự toán của từng công trình, dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Các công trình phải phù hợp với quy hoạch xây dựng nông thôn mới của xã; nằm trong danh mục đầu tư thuộc Đề án xây dựng nông thôn mới được phê duyệt.

c) Mức vốn huy động đóng góp tự nguyện do cộng đồng dân cư thụ hưởng từ công trình, dự án tự bàn bạc thống nhất cụ thể cho từng công trình, dự án. Khuyến khích người dân, cộng đồng tự nguyện hiến đất để thực hiện các công trình, dự án, hạn chế việc sử dụng ngân sách nhà nước để thực hiện bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng.


  1. Nội dung và mức hỗ trợ

a) Nội dung hỗ trợ: Xây dựng đường giao thông trục xã, đường trục thôn, liên thôn, đường ngõ, xóm, đường trục chính nội đồng; kiên cố hóa kênh mương nội đồng; xây dựng trường học đạt chuẩn; trạm y tế xã; nhà văn hóa xã; nhà văn hóa và khu thể thao thôn; công trình cấp nước sinh hoạt, thoát nước thải khu dân cư.

b) Mức hỗ trợ

- Đối với các xã của huyện Ba Bể, Pác Nặm (các huyện nghèo thuộc Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ): Hỗ trợ tối đa 100% kinh phí xây dựng theo dự toán được duyệt.

- Đối với các xã còn lại thuộc các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh: Mức hỗ trợ cụ thể như sau:Số TT

Nội dung hỗ trợ

Vốn Ngân sách nhà nước hỗ trợ tối đa (%)

Vốn huy động khác, tối thiểu (%)

1

Xây dựng đường giao thông nông thôn:

- Xây dựng đường giao thông trục xã, trục thôn, liên thôn, đường trục chính nội đồng

- Đường ngõ, xóm


70
50


30
502

Kiên cố hóa kênh mương nội đồng

70

30

3

Xây dựng trường học đạt chuẩn

90

10

4

Xây dựng trạm y tế xã

90

10

5

Công trình cấp nước sinh hoạt, thoát nước thải khu dân cư

70

30

6

Xây dựng nhà văn hóa xã

80

20

7

Xây dựng nhà văn hóa và khu thể thao thôn

50

50

5. Nguồn vốn

Nguồn vốn ngân sách nhà nước và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác.Điều 2. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Bãi bỏ Nghị quyết số 20/2013/NQ-HĐND ngày 29 tháng 7 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức hỗ trợ xây dựng một số công trình hạ tầng nông thôn thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2013-2015.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn khóa VIII, kỳ họp chuyên đề thông qua ngày 27 tháng 3 năm 2015./.


KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Phương Thị ThanhКаталог: Lists -> vbpq -> Attachments
Attachments -> TỈnh bến tre độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> Ban hành kèm theo Thông tư số: 29/2004/tt-btnmt
Attachments -> BỘ y tế CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> BỘ TƯ pháp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> CHÍnh phủ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> PHỤ LỤC: MẪu văn bảN Áp dụng thống nhất trong công tác bổ nhiệM (Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/tt-btp ngày 01 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) Mẫu số: 01/bncb
Attachments -> PHỤ LỤc I khung thời gian trích khấu hao các loại tài sản cố ĐỊNH
Attachments -> BỘ giao thông vận tảI
Attachments -> UỶ ban nhân dân tỉnh sơn la cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> PHỤ LỤc số I mẫu phiếu nhận hồ SƠ

tải về 36.16 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương