Upload/website/congbao/vanban
  Ủy ban nhân dân thành phố HẢi phòNG
  Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần trong năm 2014
  Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004
  Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003
  Ủy ban nhân dân thành phố hải phòng céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
  Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004
  Ban chỉ ĐẠO 799 thành phố HẢi phòng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
directory Upload website  


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương