TW/Lists/vbpq/Attachments/17629
  Thử nghiệm chịu lửa Các bộ phận kết cấu của toà nhà Phần 8 Yêu cầu riêng đối với bộ phận ngăn cách đứng không chịu tải
  Tài liệu viện dẫn iso 13943: An toàn cháy Từ vựng iec 60584-1: 1995. Cặp nhiệt ngẫu Phần 1: Các bảng tham khảo. Định nghĩa
directory Lists vbpq  


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương