Hoc Tap/BSCI_ROUTE
  Tác giả: Đặng Quang Minh bgp nâng cao xây dựng network dùng ibgp
Hoc Tap/BSCI_ROUTE/Multicast
  GIỚi thiệu về multicast
Hoc Tap/BSCI_ROUTE/OSPF
  Mean command : ip ospf mtu-ignore Diagram : Problems
Hoc Tap/BSCI_ROUTE/Lab
  R1# ip route 0 0 0 0 FastEthernet0/0 R2# show run
  Lab 2-3: XÁc thực trong rip version 2 Mô tả
Hoc Tap/BSCI_ROUTE
  1. 1 Catalyst Switch 4006
  Bài Viết MultiLayer Switching & InterVlan Routing Tác giả Trương Quang Dũng
Hoc Tap/BSCI_ROUTE/Lab/1
  Bài 2 : Redistribute giữa ospf và isis
Hoc Tap/BSCI_ROUTE/ISIS
  Tương đương giữa is-is và ospf
Hoc Tap/BSCI_ROUTE/Lab/1
  Thuộc tính as-path trong bgp mục tiêu
Hoc Tap/BSCI_ROUTE/BGP
  Giao thức bgp: phần 1: Khái niệm as tổng Quan về Autonomous System
Hoc Tap/BSCI_ROUTE/Cong nghe Frame-relay
  IV. Tiến triển công nghệ tạo mạng diện rộng wan
directory Hoc Tap BSCI ROUTE  


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương