CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam sở giáo dục và ĐÀo tạOtải về 172.82 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích172.82 Kb.

UBND TỈNH NINH BÌNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 582 /SGDĐT-TCCB

Ninh Bình, ngày 09 tháng 6 năm 2016

V/v xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2017
Kính gửi:

- Các Phòng Giáo dục và Đào tạo;

- Các đơn vị trực thuộc Sở;

- Các phòng ban thuộc Sở.

Căn cứ Công văn số 515/SNV-CCHC&ĐT ngày 01/6/2016 của Sở Nội vụ về việc xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2017. Sở GD&ĐT yêu cầu các phòng GD&ĐT, các đơn vị trực thuộc Sở, các phòng ban Sở thực hiện các nội dung sau:I. Đối với các đơn vị trực thuộc Sở, các phòng ban Sở: Xây dựng Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2017 của đơn vị, cụ thể:

1. Lập kế hoạch hỗ trợ kinh phí cho cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị mình đi học đại học, sau đại học tốt nghiệp năm 2017 (theo biểu mẫu 1 đính kèm).

Căn cứ để xây dựng kế hoạch hỗ trợ kinh phí cho cán bộ, công chức viên chức đi học đại học, sau đại học tốt nghiệp năm 2017:

- Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21/9/2010 của Bộ Tài chính ban hành Quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức.

- Quyết định số 25/2012/QĐ-UBND ngày 23/10/2012 của UBND tỉnh ban hành Quy định về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Ninh Bình;

- Quyết định số 2171/2007/QĐ-UBND ngày 14/9/2007 ban hành Đề án đào tạo sau đại học cho cán bộ lãnh đạo, quản lý, và đối tượng dự nguồn giai đoạn 2007-2015.

- Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015.

2. Xây dựng kế hoạch cử cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý đi học đại học, sau đại học năm 2017 (tính theo năm dương lịch, từ 01/01/2017 đến 31/12/2017 - theo biểu mẫu số 2 đính kèm).2.1. Đối tượng: Cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại phòng ban thuộc Sở GD&ĐT và các đơn vị trực thuộc.

2.2. Tiêu chuẩn, điều kiện cử đi học sau đại học:

- Chuyên ngành đào tạo phải phù hợp với vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp.

- Tuổi đời không quá 40 với đối tượng là công chức, không quá 50 với đối tượng là viên chức nam, không quá 45 với đối tượng là viên chức nữ.

- Có cam kết tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tại cơ quan đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý sau khi hoàn thành chương trình đào tạo trong thời gian ít nhất gấp 3 lần thời gian đào tạo đối với công chức, 2 lần thời gian đào tạo đối với viên chức.

- Có thời gian công tác đủ từ 5 năm trở lên tính từ thời điểm tuyển dụng, tiếp nhận, bố trí công tác, trong đó có ít nhất 03 năm liên tục hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trường hợp viên chức được xét tuyển đặc cách theo Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ hoặc 2 năm liền đạt danh hiệu từ Chiến sỹ thi đua cơ sở trở lên thì được cử đi học khi đủ 3 năm công tác.

- Ngoài ra để đảm bảo thực thi nhiệm vụ, công vụ, mỗi cơ quan, đơn vị đăng ký cử đi học không quá 20% tổng số cán bộ, công chức, viên chức hiện có và một người chỉ được tham gia 01 chương trình đào tạo. Đồng thời để đảm bảo đủ nhân lực làm việc tại cơ quan, đơn vị, việc cử đi học được thực hiện theo hướng dẫn tại văn bản số 515/SNV-CCHC&ĐT như sau:

+ 01 chỉ tiêu/phòng, ban chuyên môn

+ 01 chỉ tiêu/tổ chuyên môn của trường học.2.3. Thủ tục cử cán bộ, công chức, viên chức đi học sau đại học:

- Cán bộ, công chức, viên chức có thời gian công tác từ đủ 5 năm trở lên (tính từ khi tuyển dụng, tiếp nhận, bố trí công tác đến thời điểm đăng ký dự thi): Nộp bản photo Quyết định tuyển dụng, tiếp nhận, bố trí công tác.

- Cán bộ, công chức, viên chức có thời gian công tác dưới 5 năm (tính từ khi tuyển dụng, tiếp nhận, bố trí công tác đến thời điểm đăng ký dự thi): Nộp bản photo Quyết định tuyển dụng, tiếp nhận, bố trí công tác; bản sao các quyết định thi đua, khen thưởng hoặc bằng khen, giấy khen của cấp có thẩm quyền trong 02 năm (2014, 2015).

Lưu ý: Các cán bộ, công chức, viên chức sau khi đã được Sở GD&ĐT và Sở Nội vụ phê duyệt đủ điều kiện đăng ký đi học sau đại học năm 2017 yêu cầu trước khi chính thức đi ôn và dự thi sau đại học phải thực hiện đúng các quy trình, thủ tục đã được nêu trong phần Thủ tục hành chính hướng dẫn Quy trình thủ tục cử cán bộ, công chức, viên chức đi học sau Đại học (Trích theo Công văn số 1044/SNV-CCHC&ĐT ngày 27/12/2012 của Sở Nội vụ về việc hướng dẫn một số việc của quy định về công tác đào tạo, bồi dưỡng, cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Ninh Bình)

Sở GD&ĐT không tiếp nhận hồ sơ để xem xét cử cán bộ, công chức, viên chức đi ôn, dự thi và đi học đối với những trường hợp không đủ tiêu chuẩn, điều kiện, không thực hiện theo đúng quy trình đã quy định.II. Đối với các phòng giáo dục và đào tạo:

Sở GD&ĐT đề nghị các phòng GD&ĐT lập danh sách, đăng ký kế hoạch cử cán bộ quản lý, dự nguồn cán bộ quản lý của các cấp Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở (chưa có Chứng chỉ bồi dưỡng CBQL) đi bồi dưỡng năm 2017 theo biểu mẫu 3 đính kèm;Lưu ý: Để đảm bảo đủ nhân lực để thực hiện công tác tại đơn vị yêu cầu các Phòng GD&ĐT ưu tiên chọn cử các cán bộ quản lý đã được bổ nhiệm và chỉ cử 01 cán bộ quản lý/1 trường đi tham dự lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý.

Bản Kế hoạch và các văn bản xét duyệt (nếu có) yêu cầu các phòng GD&ĐT, các phòng ban Sở và các đơn vị trực thuộc tập hợp (nộp theo đơn vị, không nộp cá nhân) và gửi về Sở GD&ĐT (qua phòng TCCB cho đ/c Vũ Minh Nguyệt) đồng thời gửi bản mềm vào địa chỉ email: vmnguyettccb@gmail.com chậm nhất vào ngày 23/06/2016. Căn cứ vào kế hoạch và các văn bản nói trên, Sở GD&ĐT sẽ tổng hợp, xây dựng kế hoạch chung, chuẩn bị thủ tục, hồ sơ làm việc với Sở Nội vụ để xét duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2017./.


Nơi nhận: GIÁM ĐỐC

- Như trên;

- Lãnh đạo Sở;

- Lưu:VT,TCCB.Ng/01.(Đã ký)


Vũ Văn Kiểm


Cơ quan, đơn vị báo cáo (Các đơn vị trực thuộc Sở)
Biểu số 1

Cơ quan nhận báo cáo: Sở GD&ĐT
KẾ HOẠCH HỖ TRỢ KINH PHÍ CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ
ĐI HỌC ĐẠI HỌC, SAU ĐẠI HỌC TỐT NGHIỆP NĂM 2017
Stt

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ, đơn vị công tác

Trình độ chuyên môn đi đào tạo

Chương trình
học tập


Dự kiến kinh phí hỗ trợ chi trả
cho cán bộ, công chức, viên chức


Trình độ
đào tạo
(đại học; bác sỹ, dược sỹ; bác sỹ, dược sỹ chuyên khoa I, II; thạc sỹ; tiến sỹ)


Chuyên ngành
đào tạo


Hình thức đào tạo
(Tập trung, không tập trung)


Tên trường
đào tạo


Năm vào trường

Năm tốt nghiệp

Thời gian thực học
(bao nhiêu tháng)


Tổng số tiền
(13 = 14+…


+19)

Trong đó

Tiền bồi dưỡng ngoại ngữ trước khi đào tạo

Tiền học phí
(số tiền/tháng thực học x tổng số tháng thực học)


Tiền hỗ trợ đi thực tập, nghiên cứu thực tế

Tiền giáo trình, luận văn cuối khoá

Chế độ
hỗ trợ nữ


Tiền hỗ trợ một lần *

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

I

Cán bộ, công chức, viên chức nữ đi học sau đại học ở trong nước tốt nghiệp năm 2017

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Cán bộ, công chức, viên chức khác đi học sau đại học ở trong nước tốt nghiệp năm 2017

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III

Cán bộ, công chức, viên chức nữ đi học sau đại học ở nước ngoài tốt nghiệp năm 2017

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV

Cán bộ, công chức, viên chức khác đi học sau đại học ở nước ngoài tốt nghiệp năm 2017

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Người lập biểu

........., ngày .........tháng...... năm(Ký ghi rõ họ và tên)

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị

(Ký tên, đóng dấu)

Cơ quan, đơn vị báo cáo (Các phòng ban Sở, các đơn vị trực thuộc Sở):


Biểu số 2
Cơ quan nhận báo cáo: Sở GD&ĐT

KẾ HOẠCH CỬ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC ĐI HỌC ĐẠI HỌC, SAU ĐẠI HỌC NĂM 2017
 

 

 

 

 

 

 Stt

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ, đơn vị công tác

Chuyên ngành dự kiến đào tạo

Cơ sở đào tạo dự kiến đi học

Ngày/tháng/năm
tuyển dụng


Hình thức tuyển dụng

Ngày tháng năm bổ nhiệm vào ngạch, chức danh

Xếp loại/ Danh hiệu thi đua *

Chức vụ, chức danh cán bộ được quy hoạch (nếu có)
Nam

Nữ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
I

Đi học đại học

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
II

Đi học thạc sỹ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
…..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
III

Đi học tiến sỹ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Danh sách có ……người
........., ngày .........tháng...... nămNgười lập biểuThủ trưởng cơ quan, đơn vị(Ký, ghi rõ họ và tên)(Ký tên, đóng dấu)


Cơ quan, đơn vị báo cáo: (Các phòng GD&ĐT)
Biểu 3

Cơ quan nhận báo cáo: Sở GD&ĐT


DANH SÁCH ĐĂNG KÝ CỬ CÁN BỘ QUẢN LÝ , DỰ NGUỒN QUẢN LÝ ĐI HỌC LỚP BỒI DƯỠNG

NGHIỆP VỤ CHO CÁN BỘ QUẢN LÝ NĂM 2017
TT

Họ tên

Ngày tháng năm sinh

Giới tính

Chức vụ hiện tại

Đơn vị công tác

Ngày tháng năm bổ nhiệm

Ghi chú (chức danh quy hoạch,...)
1

2

3

4

5

6

7

8
I. Mầm non
….

II. Tiểu học
….

III. Trung học cơ sở
….


…………., ngày tháng năm 2016

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị

(Ký tên, đóng dấu)

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương