Bài tập phần phổ nguyên tửtải về 10.25 Kb.
Chế độ xem pdf
Chuyển đổi dữ liệu22.06.2022
Kích10.25 Kb.
#52436
Bài tập quang phổ-Phổ Nguyên Tử-HPT2
XLTK-tuần 2, XLTK-tuần 7, CTĐT HOA-K2016


BÀI TẬP PHẦN PHỔ NGUYÊN TỬ 
1. Giản đồ năng lượng (energy level diagram)? Trạng thái cơ bản “ground state?” Trạng thái 
kích thích “excited state?” 
2. Hãy cho biết nguyên tắc của phép đo phổ hấp thu nguyên tử AAS? 
3. Vạch cộng hưởng là gì? Tại sao trong phổ hấp thu nguyên tử, vạch cộng hưởng là vạch nhạy 
nhất? 
4. Nêu các điều kiện căn bản để có phổ hấp thu nguyên tử và phát xạ nguyên tử? 
5. Vì sao phổ nguyên tử là phổ vạch trong khi phổ phân tử thường là phổ đám? 
6. Vẽ sơ đồ nguyên tắc thiết bị đo phổ hấp thu nguyên tử, phổ phát xạ nguyên tử? 
7. Nêu các yêu cầu tối thiểu đối với nguồn bức xạ (light sources) sử dụng trong hệ quang phổ 
nguyên tử hấp thu? Những loại thường dùng là gì? 
8. Vì sao nói đèn HCL là đèn phát bức xạ đặc trưng? Nêu nguyên tắc hoạt động của đèn HCL? 
9. Việc phun sương mẫu phân tích vào ngọn lửa hay ICP có tác dụng gì? Giải thích? 
10. Vẽ lược đồ mô tả tóm tắt các quá trình biến đổi chính của dung dịch mẫu trong phổ hấp thu 
nguyên tử ngọn lửa? 
11. Mô tả các kỹ thuật nguyên tử hóa mẫu trong quang phổ (ngọn lửa, lò graphite, tạo hơi hydride, 
hóa hơi lạnh)? Ưu nhược điểm của từng kỹ thuật? 
12. Vì sao đối với 1 nguyên tố, độ nhạy trong kỹ thuật nguyên tử hóa ngọn lửa luôn thấp hơn 
nhiều so với kỹ thuật nguyên tử hóa dùng lò graphite? 
13. Tại sao độ phân giải của hệ thống tách phổ dùng trong máy quang phổ phát xạ nguyên tử 
ICP-OES cần cao hơn rất nhiều so với máy quang phổ hấp thu nguyên tử?
14. Viết biểu thức định luật Beer sử dụng trong phương pháp F-AAS? 
15. Quá trình nguyên tử hóa và kích hoạt trong phổ hấp thu và phổ phát xạ nguyên tử đều cần 
năng lượng. Hãy cho biết cụ thể các nguồn năng lượng này trong từng loại phổ và giải thích 
tại sao có sự khác biệt này? 
16. Thiết bị đo phổ hấp thu phân tử (phương pháp trắc quang) và phổ hấp thu nguyên tử đều dựa 
trên cùng nguyên lý. Tuy nhiên hai hệ quang học có một số khác biệt. Hãy cho rõ các khác biệt 
này? 
17. Phổ phát xạ nguyên tử có thể được dùng cho mục đích định danh và định lượng. Hãy lý giải 
rõ các đặc điểm nào của phổ cho các mục đích này? 
18. Người ta nói rằng phương pháp phân tích phổ nguyên tử là phương pháp phân tích nguyên tố. 
Giải thích? 
19. Điểm khác biệt cơ bản của kỹ thuật hóa hơi lạnh với các kỹ thuật nguyên tử hóa mẫu khác 
(ngọn lửa, lò graphite, tạo hydride)? 
20. 
Mn was used as an internal standard for measuring Fe by atomic absoption. A standard mixture 
containing 2.00 μg Mn/ml and 2.5 mg Fe/ml gave a quotient (Fe signal/ Mn signal) = 1.05/1.00. 
A mixture with a volume of 6.00 ml was prepared by mixing 5.00 ml of unknown Fe solution 
with 1.00 ml containing 13.5 μg Mn/ml. the absorbance of this mixture at the Mn wavelengt 
was 0.128 and the absorbance at the Fe wavelength was 0.185. Find the molarity of the 
unknown Fe solution.

tải về 10.25 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương