Yên Bái, ngày 18 tháng 8 năm 2008tải về 9.97 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích9.97 Kb.

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH YÊN BÁI


Số: 1298 /QĐ-UBNDCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Yên Bái, ngày 18 tháng 8 năm 2008QUYẾT ĐỊNH

Về việc: Huỷ bỏ Quyết định số 435/QĐ-UBND ngày 13/11/2006 của

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên BáiCHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái tại Tờ trình số 284/TTr-SKHĐT ngày 13 tháng 12 năm 2007,


QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Huỷ bỏ Quyết định số 435/QĐ-UBND ngày 13/11/2006 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái (về việc chứng nhận đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà máy bột giấy 20.000 tấn/năm tại xã Văn Tiến, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái của Công ty cổ phần Yên Sơn tỉnh Yên Bái.

Lý do huỷ bỏ: Sau 20 tháng chủ đầu tư không triển khai dự án, vi phạm điều 64 Luật Đầu tư số 59/2005/QH 11, ngày 29/11/2005.

Điều 2. Giao cho Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công thương tiếp tục mời gọi các nhà đầu tư khác đăng ký và triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà máy bột giấy 20.000 tấn/năm.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Công thương; Chủ tịch UBND huyện Trấn Yên; Giám đốc Công ty cổ phần Yên Sơn tỉnh Yên Bái và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Duy Cường


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương