Câu Hỏi kinh thập thiệN do ai nói và ở đâu?tải về 18.28 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu02.09.2016
Kích18.28 Kb.
Câu Hỏi KINH THẬP THIỆN

 1. Kinh Thập Thiện do ai nói và ở đâu?

 1. Phật A Di Đà, ở cung trời Đao Lợi

 2. Phật A Di Đà, ở Long cung Sa Kiệt La.

 3. Phật Thích Ca ở cung trời Đao Lợi.

 4. Phật Thích Ca ở Long cung Sa Kiệt La.

 1. Thập thiện nghiệp tạo ra từ:

 1. Tham sân si.

 2. Giới định tuệ.

 3. Thân khẩu ý.

 4. Quá khứ, hiện tại, vị lai.

 1. Thập thiện nghiệp đạo là gì?

 1. Là con đường tu tập của người Phật tử.

 2. Là con đường quang minh chính đại, đi tới an vui.

 3. Là con đường đi đến giác ngộ.

 4. Tất cả đều đúng.

 1. Thập thiện nghiệp gồm có:

 1. Thân có ba, khẩu có ba, ý có bốn.

 2. Thân có bốn, khẩu có ba, ý có ba.

 3. Thân có ba, khẩu có bốn, ý có ba.

 4. Tất cả sai.

 1. Ba thiện nghiệp về than là:

 1. Không sát sanh, không hại vật, không trộm cắp.

 2. Không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm.

 3. Không trộm cắp, không cướp bóc, không lường gạt.

 4. Không tà dâm, không chánh dâm, không dâm dục.

 1. Ba thiện nghiệp về ý là gì?

 1. Không tham lam, không chiếm đoạt, không lường gạt.

 2. Không sân hận, không giận dữ, không hại người.

 3. Không si mê, không khờ dại, không vô minh.

 4. Không tham, không sân, không si.

 1. Bốn thiện nghiệp về khẩu là gì?

 1. Không nói dối, không nói gạt, không nói thêm, không nói bớt.

 2. Không nói dối, không nói gạt, không nói lời thêu dệt, không nói độc ác.

 3. Không nói dối, không nói lời thêu dệt, không nói lưỡi hai chiều, không nói lời độc ác.

 4. Tất cả sai.

 1. Không sát sanh được lợi gì?

 1. Sanh lên cỏi trời.

 2. Được giác ngộ.

 3. Tất cả đúng.

 4. Tất cả sai.

 1. Không sát sanh sẽ được:

 1. Sống lâu.

 2. Hết giân hờn.

 3. Ngũ ngon giấc.

 4. Tất cả đếu đúng.

 1. Không trộm cắp là gì?

 1. Không lấy đồ có chủ.

 2. Được lấy đồ vô chủ.

 3. Tất cả đúng.

 4. Tất cả sai.

 1. Không trộm cắp được lợi gì?

 1. Được nhiều người tin cậy.

 2. Không lo bị tổn hại.

 3. Khi chết được sanh lên cỏi trời.

 4. Tất cả đúng.

 1. Ngược lại với trộm cắp là gì?

 1. Cắp trộm.

 2. Lấy đồ không có chủ.

 3. Bố thí.

 4. Tất cả sai.

 1. Dâm dục bao gồm gì?

 1. Hành động dâm.

 2. Ý nghĩ dâm.

 3. Tất cả đúng.

 4. Tất cả sai.

 1. Nói dối là gì?

 1. Khen tặng quá đáng.

 2. Nói không đúng sự thật.

 3. Nói để người vui lòng.

 4. Tất cả đúng.

 1. Nói lời thêu dệt là gì?

 1. Chuyện không nói có, chuyện có nói không.

 2. Chuyện ít nói nhiều, chuyện nhiều nói ít.

 3. Tất cả đúng.

 4. Tất cả sai.

 1. Nói lưỡi hai chiều là gì?

 1. Nói để hai người, hai nhóm ghét nhau.

 2. Nói để hai người, hai nhóm thương nhau.

 3. Tất cả đúng.

 4. Tất cả sai.

 1. Nói lời độc ác là gì?

 1. Nói lời chưởi mắng.

 2. Nói lời nguyền rủa.

 3. Tất cả đúng.

 4. Tất cả sai.

 1. Năm thứ tham muốn của người đời là gì?

 1. Rượu chè, trai gái, cờ bạc, hút sách, tiền tài.

 2. Tiền tài, sắc đẹp, danh vọng, ăn uống, ngũ nghỉ.

 3. Tiền tài, sắc đẹp, cờ bạc, ăn uống, hút sách.

 4. Tiền tài, sắc đẹp, cờ bạc, hút sách, ngũ nghỉ.

 1. Tai hại của giận hờn là gì?

 1. Một đóm lửa sân đốt rừng công đức.

 2. Một niệm sân khởi, trăm nghìn cửa nghiệp chướng mở ra.

 3. Tất cả đúng.

 4. Tất cả sai.

 1. Si mê là gì?

 1. Tin Phật, không cần hiểu.

 2. Tin Cha Mẹ, không cần hiểu.

 3. Tất cả đúng.

 4. Tất cả sai.


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương