Yªu cÇu thay ®æi h×nh thøc sö dông vnn1260/vnn1267, megavnntải về 40.01 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích40.01 Kb.
Yªu cÇu thay ®æi h×nh thøc sö dông

vnn1260/VNN1267, megavnn

(Phụ lục kèm theo hợp đồng số:…………………………)

Mã số khách hàng/Mã số thanh toán/Số điện thoại:………………….................
Tên cơ quan, cá nhân yêu cầu:…………………………………………………………………………….

Họ và tên người được uỷ quyền: ……………………………………………………………….................

CMT/Hộ khẩu/GPKD………….Số…………….…Ngày cấp…………….Nơi cấp………………………..

T


ên truy nhập:


Néi dung yªu cÇu

(kh¸ch hµng ®¸nh dÊu X vµo néi dung yªu cÇu )


HẠN CHẾ SỐ ĐIỆN THOẠI TRUY NHẬP VNN 1260:Đăng ký hạn chế số điện thoại Hủy bỏ hạn chế số điện thoại

1 ……………………………………………… 4 …………………………………………

2 ……………………………………………… 5 …………………………………………

3 ………………………………………………Ghi chú: Khách hàng đăng ký tối đa 5 số điện thoại.

DỊCH VỤ KHÁC

M
ega VNNVNN 1260/VNN1267

Ký nhận


Cấp lại mật khẩu truy nhập
Cấp lại mật khẩu E-Mail


Đổi tên truy nhậpKhách hàng đã được thông báo và chấp nhận các điều khoản sau:

  • Thuê bao có trách nhiệm thanh toán đầy đủ cước phí còn nợ trước khi yêu cầu được tiếp nhận;

  • Thời gian tạm dừng dịch vụ áp dụng theo quy định của TTKD VNPT - Hà nội;

  • Thuê bao có trách nhiệm thanh toán đầy đủ cước thuê bao tạm dừng theo quy định;

  • Thuê bao có trách nhiệm đổi lại mật khẩu sau khi đã được cấp lại;


Hà Nội, ngày …..tháng ……năm 20.

Xác nhận của nhân viên bán hàng

Đại diện khách hàng

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương