Yên Bái, ngày 24 tháng 9 năm 2007tải về 16.6 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu28.07.2016
Kích16.6 Kb.


ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH YÊN BÁI

––––––––––––

Số: 1484/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

––––––––––––––––––––––

Yên Bái, ngày 24 tháng 9 năm 2007QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh một số chỉ tiêu, nghề đào tạo và kinh phí đào tạo

nghề ngắn hạn năm 2007


––––––––––––––––––

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 06/2006/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 19/01/2006 của liên tịch: Bộ Tài chính và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ dạy nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn;

Căn cứ Quyết định 465/QĐ-UBND ngày 11/4/2007 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt chỉ tiêu kế hoạch và kinh phí đào tạo nghề ngắn hạn, đào tạo bồi dưỡng giáo viên dạy nghề và đào tạo bồi dưỡng khác tỉnh Yên Bái, năm 2007;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 34/TTr- LĐTBXH ngày 11 tháng 9 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh một số chỉ tiêu, nghề đào tạo và kinh phí đào tạo nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn; lao động là người tàn tật năm 2007 đã được phê duyệt tại Quyết định số 465/QĐ-UBND ngày 11/4/2007 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái, cụ thể như sau:

1. Đào tạo nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn:

Điều chỉnh chỉ tiêu ở các đơn vị đào tạo nghề: Trường Trung cấp nghề tỉnh Yên Bái, Trung tâm dạy nghề Nghĩa Lộ, Trung tâm dạy nghề Lục Yên, Uỷ ban nhân dân huyện Trạm Tấu, Phòng Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Mù Cang Chải (Chi tiết tại Phụ lục kèm theo).2. Đào tạo nghề ngắn hạn cho lao động là người tàn tật:

Điều chỉnh chỉ tiêu đã phê duyệt cho Trung tâm dạy nghề Lục Yên (Quyết định số 465/QĐ-UBND ngày 11/4/2007) là: 02 lớp đào tạo nghề sản xuất mây tre đan, thời gian đào tạo 2,5 tháng, tổng số 40 người, kinh phí 54.000.000 đồng, thành:

- 01 lớp đào tạo nghề sản xuất mây tre đan, thời gian đào tạo 2,5 tháng, tổng số 20 người, kinh phí 27.000.000 đồng;

- 01 lớp đào tạo nghề may dân dụng, thời gian đào tạo 2,5 tháng, tổng số 20 người, kinh phí 27.000.000 đồng;Điều 2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội là chủ đầu tư có trách nhiệm:

- Xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn, lao động là người tàn tật năm 2007 đã được điều chỉnh tại Điều 1 theo quy định hiện hành;

- Chỉ đạo các đơn vị đào tạo nghề tổ chức thông báo rộng rãi cho các đối tượng, nhất là đối tượng trượt tốt nghiệp trung học phổ thông đăng ký học nghề;

- Phối hợp với các ngành liên quan xây dựng phương án tổ chức đào tạo nghề liên thông, đảm bảo nâng cao hiệu quả trong công tác đào tạo nghề; tăng cường công tác tuyên truyền đến các đối tượng về chủ trương định hướng, phân luồng trong giáo dục và đào tạo, trong đó có việc mở rộng các loại hình đào tạo nghề.Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Yên Bái; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện: Trạm Tấu, Mù Cang Chải; Thủ trưởng các đơn vị dạy nghề và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký./.


Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- TT UBND tỉnh;

- Trung tâm Công báo tỉnh;- Lưu: VT, VX,TC.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCHHoµng ThÞ H¹nhCơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương