Yên Bái, ngày 22 tháng 4 năm 2009tải về 23.83 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích23.83 Kb.
#22782

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH YÊN BÁI


Số: 534/QĐ-UBNDCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúcYên Bái, ngày 22 tháng 4 năm 2009
QUYẾT ĐỊNH


Về việc thành lập Ban chỉ đạo Hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở tỉnh Yên Bái

theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về Chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở;

Căn cứ Công văn số 2561/BXD-LN ngày 23 tháng 12 năm 2008 của Bộ Xây dựng về việc triển khai thực hiện Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 12/TTr-SXD ngày 16/4/2009 về việc thành lập Ban chỉ đạo Hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở tỉnh Yên Bái giai đoạn 2009-2012,


QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo Hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở tỉnh Yên Bái theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ gồm các ông, bà có tên sau:

1. Ông Nguyễn Văn Bình - Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Trưởng Ban chỉ đạo.

2. Ông Nguyễn Tiến Thành - Giám đốc Sở Xây dựng: Phó Trưởng Ban Thường trực.

3. Ông Hoàng Đức Vượng - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Phó trưởng ban.

4. Ông Nguyễn Thanh Hà - Phó Giám đốc Sở Xây dựng - Uỷ viên Thường trực.

5. Ông Lê Kim Long - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư: Uỷ viên.

6. Bà Nguyễn Thị Thanh Xuân - Phó Giám đốc Sở Tài chính: Uỷ viên.

7. Ông Nguyễn Công Vạng - Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Ủy viên

8. Ông Nguyễn Minh Tuấn - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông: Ủy viên.

9. Ông Trần Văn Tỳ - Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội: Ủy viên.

10. Ông Lê Xuân Định - Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và DL: Ủy viên.

11. Ông Đinh Đăng Luận - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT: Ủy viên.

12. Ông Hoàng Trung Năng - Trưởng Ban Dân tộc: Ủy viên.

13. Ông An Hải Nam - Phó Tổng Biên tập Báo Yên Bái - Uỷ viên;

14. Bà Nguyễn Thanh Thuỷ - Phó Giám đốc Đài Phát Thanh TH tỉnh: Uỷ viên;

15. Bà Sùng Thị Chư - Phó Chủ tịch UB Mặt trận Tổ quốc tỉnh: Ủy viên.

16. Ông Lê Viết Thuận - Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh: Ủy viên.

17. Bà Phạm Thị Tuyết Nga - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh: Ủy viên.

18. Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Phó Chủ tịch Tỉnh Hội phụ nữ: Ủy viên.

19. Ông Nguyễn Thanh Xuân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn: Ủy viên.Điều 2. Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo Hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở đặt tại Sở Xây dựng; được sử dụng con dấu của Sở Xây dựng trong giao dịch, chỉ đạo, điều hành thuộc thẩm quyền của Ban chỉ đạo.

Ban chỉ đạo Hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở có tổ chuyên viên giúp việc, do Trưởng ban chỉ đạo tỉnh quyết định; thành viên Ban chỉ đạo và tổ chuyên viên giúp việc hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm.Điều 3. Chức năng nhiệm vụ của Ban chỉ đạo Hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở và tổ chuyên viên giúp việc:

1. Chức năng, nhiệm vụ của Ban chỉ đạo Hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở tỉnh:

- Tham mưu cho Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh:

Xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2009-2012 theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ;

- Chỉ đạo các ngành, các cấp và các tổ chức đoàn thể:

Tổ chức triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo chức năng và nhiệm vụ được phân công;

- Định kỳ thực hiện báo cáo và tiến hành sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở trên địa bàn tỉnh.

- Tự giải thể sau khi kết thúc và hoàn thành nhiệm vụ;

2. Nhiệm vụ của thành viên và tổ chuyên viên giúp việc Ban chỉ đạo Hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở:

- Nhiệm vụ cụ thể của các Phó Trưởng ban và thành viên Ban chỉ đạo Hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở tỉnh Yên Bái do Trưởng Ban chỉ đạo phân công.

- Nhiệm vụ cụ thể của tổ chuyên viên giúp việc:

+ Giúp Ban chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở;

+ Kiểm tra, tổng hợp kết quả thực hiện Đề án hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở;

+ Chuẩn bị nội dung cho việc sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Đề án hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở định kỳ 6 tháng và một năm.

+ Thực hiện nhiệm vụ liên quan theo sự phân công, chỉ đạo của Trưởng Ban chỉ đạo tỉnh.

Điều 4. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các ông bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.


CHỦ TỊCHHoàng Thương Lượng


tải về 23.83 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương