Yªn B¸i, ngµy 16 th¸ng 10 n¨m 2007tải về 20.6 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.07.2016
Kích20.6 Kb.


ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH YÊN BÁI

––––––––––––

Sè: 1698/Q§-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

––––––––––––––––––––––

Yªn B¸i, ngµy 16 th¸ng 10 n¨m 2007QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh, dừng triển khai thực hiện và bổ sung một số chỉ tiêu đào tạo, nghề đào tạo và kinh phí đào tạo nghề ngắn hạn năm 2007


––––––––––––––––––

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 06/2006/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 19/01/2006 của liên tịch: Bộ Tài chính và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ dạy nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn;

Căn cứ Quyết định 465/QĐ-UBND ngày 11/4/2007 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt chỉ tiêu kế hoạch và kinh phí đào tạo nghề ngắn hạn, đào tạo bồi dưỡng giáo viên dạy nghề và đào tạo bồi dưỡng khác tỉnh Yên Bái, năm 2007;

Căn cứ Quyết định số 1484/QĐ-UBND ngày 24/9/2007 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc điều chỉnh một số chỉ tiêu, nghề đào tạo và kinh phí đào tạo nghề ngắn hạn năm 2007;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 160/TTr-LĐTBXH ngày 10 tháng 10 năm 2007,QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh, dừng triển khai thực hiện và bổ sung một số chỉ tiêu đào tạo, nghề đào tạo và kinh phí đào tạo nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn năm 2007, cụ thể như sau:

1. Điều chỉnh chỉ tiêu, nghề đào tạo và kinh phí đào tạo đã giao năm 2007 cho các cơ sở dạy nghề:

a) Tại Quyết định số 465/QĐ-UBND ngày 11/4/2007:

- Trung tâm dạy nghề Nghĩa Lộ: Chuyển 30 chỉ tiêu nghề sửa chữa thiết bị máy nông cụ, thời gian đào tạo 3 tháng, kinh phí 39,6 triệu đồng sang nghề May, số lượng 30 người, thời gian đào tạo 3 tháng, kinh phí 36 triệu đồng.

- Trung tâm dạy nghề huyện Văn Chấn:

+ Chuyển 30 chỉ tiêu nghề sửa chữa thiết bị máy nông cụ, kinh phí 39,6 triệu đồng, thời gian đào tạo 3 tháng sang nghề chăn nuôi thú y, số lượng 60 người, thời gian đào tạo 1,5 tháng, kinh phí 38,7 triệu đồng.

+ Chuyển 30 chỉ tiêu nghề nuôi thuỷ sản nước ngọt sang nghề trồng trọt - chế biến nông sản, giữ nguyên thời gian , kinh phí đào tạo.

- Trung tâm Dịch vụ việc làm - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Chuyển 25 chỉ tiêu nghề sửa chữa xe máy sang lớp sửa chữa điện dân dụng, giữ nguyên thời gian, kinh phí đào tạo.

b) Theo Quyết định 1484/QĐ-UBND ngày 24/9/2007: Trung tâm dạy nghề Nghĩa Lộ: Chuyển 30 chỉ tiêu nghề sửa chữa xe máy, thời gian đào tạo 3 tháng, kinh phí 39,6 triệu đồng sang nghề May, số lượng 30 người, thời gian đào tạo 3 tháng, kinh phí 36 triệu đồng.( Chi tiết như Phụ lục 1 kèm theo).

2. Dừng triển khai thực hiện chỉ tiêu đào tạo nghề đã giao cho các đơn vị, cụ thể:

- Trung tâm dạy nghề huyện Trấn Yên: 30 chỉ tiêu nghề sửa chữa thiết bị máy nông cụ.

- Trung tâm Cai nghiện và lao động tỉnh: 50 chỉ tiêu nghề trồng trọt - chế biến nông sản; 50 chỉ tiêu nghề gò, hàn.

- Công ty cổ phần Dược phẩm Yên Bái: 50 chỉ tiêu nghề sản xuất dược phẩm.( Chi tiết như Phụ lục 2 kèm theo )

3. Bổ sung chỉ tiêu đào tạo, kinh phí đào tạo đối với các đơn vị:

- Trung tâm Dịch vụ việc làm, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 30 chỉ tiêu nghề nuôi thuỷ sản nước ngọt; thời gian đào tạo 1,5 tháng; kinh phí 19,35 triệu đồng.

- Trung tâm dạy nghề Lục Yên: 30 chỉ tiêu nghề kĩ thuật sản xuất tranh đá quý; thời gian đào tạo 2 tháng; kinh phí 27 triệu đồng.

- Trung tâm Tư vấn hỗ trợ thành viên, Liên minh Hợp tác xã tỉnh: 90 chỉ tiêu nghề chế biến lâm sản; thời gian đào tạo 1,5 tháng; kinh phí 58,05 triệu đồng.( Chi tiết như Phụ lục 3 kèm theo).

Điều 2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội là chủ đầu tư có trách nhiệm:

- Xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn năm 2007 đã được điều chỉnh, dừng triển khai thực hiện và bổ sung tại Điều 1 theo quy định hiện hành;

- Chỉ đạo các đơn vị đào tạo nghề tổ chức thông báo rộng rãi cho các đối tượng đăng ký học nghề, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đào tạo nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn năm 2007;

- Tiếp tục phối hợp với các ngành liên quan xây dựng phương án tổ chức đào tạo nghề liên thông, đảm bảo nâng cao hiệu quả trong công tác đào tạo nghề; tăng cường công tác tuyên truyền đến các đối tượng về chủ trương định hướng, phân luồng trong giáo dục và đào tạo, trong đó có việc mở rộng các loại hình đào tạo nghề.Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Yên Bái; Thủ trưởng các đơn vị dạy nghề và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký./.
Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- TT. UBND tỉnh;

- Trung tâm Công báo tỉnh;- Lưu: VT, VX,TC.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH


Hoµng ThÞ H¹nhCơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương