Ủy ban thưỜng vụ quốc hội chính phủ ĐOÀn chủ TỊch ủy ban trung ưƠng mặt trận tổ quốc việt nam


BIÊN BẢN HỌP BAN LÃNH ĐẠO DỰ KIẾN GIỚI THIỆU NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỒI ĐỒNG NHÂN DÂN Cấp ………… nhiệm kỳ 2016-2021tải về 317.32 Kb.
trang4/4
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích317.32 Kb.
#286
1   2   3   4


BIÊN BẢN
HỌP BAN LÃNH ĐẠO DỰ KIẾN GIỚI THIỆU
NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỒI ĐỒNG NHÂN DÂN
Cấp ………… nhiệm kỳ 2016-2021

Hồi.......giờ........., ngày......tháng.....năm 2016, tại (2) …………….. cơ quan tổ chức, đơn vị (1)……....... đã tiến hành họp ban lãnh đạo để dự kiến giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân cấp …… nhiệm kỳ 2016-2021, theo Thông báo số ........../TB-MTTQ ngày...... tháng.......năm 2016 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (tỉnh, huyện, xã) .........(3) về việc phân bổ cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV.

- Chủ trì cuộc họp ông (bà): ...................................Chức vụ: ..........................................

- Thư ký cuộc họp ông (bà): ..................................Chức vụ: ...........................................

1. Thành phần họp: (4)

+.......................................................

+.......................................................

- Tổng số người được mời:.............................

- Tổng số người có mặt:........................................

2. Cuộc họp đã dự kiến giới thiệu những người sau đây ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp …… nhiệm kỳ 2016-2021:

1..............................

2...............................

3. Ý kiến nhận xét của cuộc họp đối với từng người như sau:

+ ...................................................................................................

+ ...................................................................................................

4. Cuộc họp nhất trí dự kiến giới thiệu những người sau đây ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (kèm theo danh sách trích ngang) (5)

1. ...............................................................................................................................

2. ...............................................................................................................................

- Hội nghị kết thúc hồi ………….. giờ ………….


THƯ KÝ CUỘC HỌP
(Ký tên)

TM. ………..
CH
Ủ TRÌ CUỘC HỌP
(Ký tên, đóng dấu)
(Ghi rõ họ tên, chức vụ)

Ghi chú:

(1) Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị.

(2) Địa điểm tổ chức hội nghị

(3) Tên Ủy ban MTTQ.

(4) Thành phần đại biểu được mời tham dự theo quy định tại Điều 52 Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

(5) Danh sách trích ngang theo mẫu số 04/BC ĐBHĐND-MT.

(*) Biên bản này gửi đến Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tổ chức hội nghị hiệp thương đã có thông báo gửi đến.
Mẫu số 03/BCĐBHĐND-MT

(1)..............................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

………, ngày……tháng…….năm 2016
BIÊN BẢN HỘI NGHỊ
GIỚI THIỆU NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
Cấp ………….. nhiệm kỳ 2016-2021

Hồi......giờ......., ngày.......tháng.....năm 2016, (2)……………………… cơ quan tổ chức, đơn vị (1)............ đã tiến hành hội nghị giới thiệu những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp …………… nhiệm kỳ 2016-2021, theo Thông báo số ........../TB-MTTQ ngày.........tháng.......năm 2016 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (tỉnh, huyện, xã)(3) …….. về việc phân bổ cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân.

- Chủ trì hội nghị ông (bà): ............................Chức vụ: ......................................................

- Thư ký hội nghị ông (bà): ............................Chức vụ: .....................................................

1. Thành phần hội nghị: (4)

+.......................................................

+.......................................................

- Tổng số người được mời:.............................

- Tổng số người có mặt:........................................

2. Hội nghị đã giới thiệu những người sau đây ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp…. nhiệm kỳ 2016-2021:

1. .............................

2. .............................

3. Ý kiến nhận xét của hội nghị đối với từng người như sau:

+ ..........................................................................................................................

+ ..........................................................................................................................

4. Hội nghị nhất trí giới thiệu những người sau đây để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hiệp thương, giới thiệu ra ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (kèm theo danh sách trích ngang)(5):

1………………………………………..............................

2……………………………………….............................

- Hội nghị kết thúc hồi..........giờ...............


THƯ KÝ HỘI NGHỊ
(Ký tên)

TM………
CH
Ủ TRÌ HỘI NGHỊ
(Ký tên, đóng dấu)
(ghi rõ chức vụ, họ và tên)

Ghi chú:

(1) Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị.

(2) Địa điểm tổ chức hội nghị.

(3) Tên Ủy ban MTTQ.

(4) Thành phần đại biểu được mời tham dự theo quy định tại Điều 52 của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

(5) Danh sách trích ngang theo mẫu số 04/BCĐBHĐND-MT.

(*) Biên bản này gửi đến Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tổ chức hội nghị hiệp thương đã có thông báo gửi đến.


………………...........................(1)

Mẫu số 04/BCĐBHĐND-MT

…… ngày……tháng…….năm 2016
DANH SÁCH
NHỮNG NGƯỜI ĐƯỢC GIỚI THIỆU ỨNG CỬ
ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CẤP ……….. NHIỆM KỲ 2016-2021
(Do cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ứng cử)

STT

Họ và tên(2)

Ngày, tháng, năm sinh

Giới tính

Quê quán

Dân tộc

Tôn giáo

Nơi ở hiện nay(3)

Nghề nghiệp, chức vụ(4)

Nơi làm việc

Ngày vào Đảng (nếu có)

Trình độ hiện nay

Là đại biểu Quốc hội, HĐND (nếu có)

Ghi chú

Giáo dục phổ thông

Chuyên môn, nghiệp vụ,

Học hàm, học vị

Lý luận chính trị

Ngoại ngữ

1
2
….Ghi chú:

(1) Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị.

(2) Tên xếp theo vần chữ cái A, B, C...

(3) Nơi người được giới thiệu ứng cử đang cư trú thường xuyên.(4) Ghi rõ nghề nghiệp đang làm, chức vụ đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể đang đảm nhận, hàm cấp (quân đội, công an, ngoại giao...)

TM. LÃNH ĐẠO CƠ QUAN/TỔ CHỨC/ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)
(Ghi rõ họ và tên, chức vụ)
ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC…………….. (1)

Mẫu số 05/BCĐBHĐND–MT


DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ
ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
cấp ………. NHIỆM KỲ …………..
(Kèm theo biên bản hội nghị hiệp thương lần thứ… ngày… tháng …. năm 2016)

STT

Họ và tên(2)

Ngày, tháng, năm sinh

Giới tính

Quê quán

Dân tộc

Tôn giáo

Nơi ở hiện nay(3)

Nghề nghiệp, chức vụ(4)

Nơi làm việc

Ngày vào Đảng (nếu có)

Trình độ hiện nay

Là đại biểu Quốc hội, HĐND (nếu có)

Ghi chú

Giáo dục phổ thông

Chuyên môn, nghiệp vụ,

Học hàm, học vị

Lý luận chính trị

Ngoại ngữ

1
2
Ghi chú:

(1) Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tổ chức hội nghị hiệp thương.

(2) Tên xếp theo vần chữ cái A, B, C...

(3) Ghi nơi người được giới thiệu ứng cử đang cư trú thường xuyên.(4) Ghi rõ nghề nghiệp đang làm, chức vụ đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể đang đảm nhận, hàm cấp (quân đội, công an, ngoại giao...).

TM. BAN THƯỜNG TRỰC
ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM.….
(Ký tên, đóng dấu)
(Ghi rõ họ, tên, chức vụ)

Каталог: upload
upload -> -
upload -> 1. Most doctors and nurses have to work on a once or twice a week at the hospital
upload -> TrầnTrang EnglishTheory Phonetics
upload -> BỘ khoa học và CÔng nghệ TÀi liệu hưỚng dẫN
upload -> TÀi liệu hưỚng dẫn sử DỤng dịch vụ HỘi nghị truyền hình trực tuyếN
upload -> BỘ thông tin truyềN thông thuyết minh đỀ TÀi xây dựng quy chuẩn kỹ thuật thiết bị giải mã truyền hình số MẶT ĐẤt set – top box (stb)
upload -> CHỦ TỊch nưỚC
upload -> CHỦ TỊch nưỚC
upload -> Kính gửi Qu‎ý doanh nghiệp
upload -> VIỆn chăn nuôi trịnh hồng sơn khả NĂng sản xuất và giá trị giống của dòng lợN ĐỰc vcn03 luậN Án tiến sĩ NÔng nghiệp hà NỘI 2014

tải về 317.32 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương