Ủy ban thưỜng vụ quốc hội chính phủ ĐOÀn chủ TỊch ủy ban trung ưƠng mặt trận tổ quốc việt nam


BIÊN BẢN HỌP BAN LÃNH ĐẠO DỰ KIẾN GIỚI THIỆU NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XIVtải về 317.32 Kb.
trang3/4
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích317.32 Kb.
#286
1   2   3   4


BIÊN BẢN
HỌP BAN LÃNH ĐẠO DỰ KIẾN GIỚI THIỆU NGƯỜI ỨNG CỬ
ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XIV

Hồi.......giờ.......phút, ngày......tháng.....năm 2016, cơ quan (tổ chức, đơn vị) (1).........đã tiến hành họp ban lãnh đạo để dự kiến giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV theo Thông báo số ........../TB-MTTQ ngày............tháng.............năm 2016 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc .........(2) về việc phân bổ cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV.

- Chủ trì cuộc họp ông (bà): ...................................Chức vụ: ..........................................

- Thư ký cuộc họp ông (bà): ..................................Chức vụ: ...........................................

1. Thành phần dự họp: (3)

+.......................................................

+.......................................................

+.......................................................

- Tổng số người được mời:.............................

- Tổng số người có mặt:........................................

2. Cuộc họp đã dự kiến giới thiệu những người sau đây ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV:

1..............................

2...............................

3. Ý kiến nhận xét của cuộc họp đối với từng người như sau:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

4. Cuộc họp nhất trí dự kiến giới thiệu những người sau đây ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV (kèm theo danh sách trích ngang):

1. .............................

2. .............................

5. Cuộc họp kết thúc hồi..........giờ........


THƯ KÝ CUỘC HỌP
(Ký tên)
(Ghi rõ họ và tên)

TM. ………..
CH
Ủ TRÌ CUỘC HỌP
(Ký tên, đóng dấu)
(Ghi rõ họ tên, chức vụ)

Ghi chú:

(1) Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị.

(2) Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (cấp tổ chức hội nghị hiệp thương).

(3) Thành phần đại biểu được mời tham dự theo quy định tại Điều 41, Điều 42 của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

(*) Biên bản này gửi đến Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tổ chức hội nghị hiệp thương đã có thông báo gửi đến.
Mẫu số 03/BCĐBQH-MT

(1)..............................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

………, ngày……tháng…….năm 2016
BIÊN BẢN HỘI NGHỊ
GIỚI THIỆU NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XIV

Hồi......giờ......., ngày.......tháng.....năm 2016, cơ quan (tổ chức, đơn vị) (1)............đã tiến hành hội nghị ban lãnh đạo mở rộng để thảo luận, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, theo Thông báo số ........../TB-MTTQ ngày.........tháng.......năm 2016 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc ...................(2) về việc phân bổ cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV.

- Chủ trì hội nghị ông (bà): ............................Chức vụ: ......................................................

- Thư ký hội nghị ông (bà): ............................Chức vụ: .....................................................

1. Thành phần hội nghị: (3)

+.......................................................

+.......................................................

+.......................................................

- Tổng số người được mời:.............................

- Tổng số người có mặt:........................................

- Hội nghị đã giới thiệu những người sau đây ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV:

1. .............................

2. .............................

3. Ý kiến nhận xét của hội nghị đối với từng người như sau:

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

4. Hội nghị nhất trí giới thiệu những người sau đây để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hiệp thương, giới thiệu ra ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV (kèm theo danh sách trích ngang)(4):

1. .............................

2. .............................

5. Hội nghị kết thúc hồi..........giờ...............
THƯ KÝ HỘI NGHỊ
(Ký tên)
(Ghi rõ họ và tên)

TM………
CH
Ủ TRÌ HỘI NGHỊ
(Ký tên, đóng dấu)
(Ghi rõ họ tên, chức vụ)

Ghi chú:

(1) Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị.

(2) Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (cấp tổ chức hội nghị hiệp thương).

(3) Thành phần đại biểu được mời tham dự theo quy định tại Điều 41, Điều 42 của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

(4) Danh sách trích ngang theo mẫu số 04/BCĐBQH-MT.

(*) Biên bản này gửi đến Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tổ chức hội nghị hiệp thương đã có thông báo gửi đến.


Mẫu số 04/BCĐBQH-MT

(1)............................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------

………, ngày……tháng…….năm 2016
DANH SÁCH

NHỮNG NGƯỜI ĐƯỢC GIỚI THIỆU ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XIV


(Do cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ứng cử)

STT

Họ và tên (2)

Ngày, tháng, năm sinh

Giới tính

Quê quán

Nơi ở hiện nay (3)

Dân tộc

Tôn giáo

Trình độ hiện nay

Nghề nghiệp, chức vụ (4)

Nơi làm việc

Ngày vào Đảng (nếu có)

Đại biểu Quốc hội khóa (nếu có)

Đại biểu HĐND nhiệm kỳ (nếu có)

Giáo dục phổ thông

Chuyên môn, nghiệp vụ,

Học hàm, học vị

Lý luận chính trị

Ngoại ngữ

1
2
..Ghi chú:

(1) Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị.

(2) Tên xếp theo vần chữ cái A, B, C...

(3) Nơi người được giới thiệu ứng cử đang cư trú thường xuyên.

(4) Ghi rõ nghề nghiệp đang làm, chức vụ đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể đang đảm nhận, hàm cấp (quân đội, công an, ngoại giao...)


TM. LÃNH ĐẠO CƠ QUAN/TỔ CHỨC/ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)
(Ghi rõ họ và tên, chức vụ)


Mẫu số 05/BCĐBQH–MT

ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
……………………………………….. (1)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

………, ngày……tháng…….năm 2016
DANH SÁCH
NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XIV
(Kèm theo biên bản Hội nghị hiệp thương lần thứ ...... của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam…..)

STT

Họ và tên (2)

Ngày, tháng, năm sinh

Giới tính

Quê quán

Nơi ở hiện nay (3)

Dân tộc

Tôn giáo

Trình độ hiện nay

Nghề nghiệp, chức vụ (4)

Nơi làm việc

Ngày vào Đảng (nếu có)

Đại biểu Quốc hội khóa (nếu có)

Đại biểu HĐND nhiệm kỳ (nếu có)

Giáo dục phổ thông

Chuyên môn, nghiệp vụ,

Học hàm, học vị

Lý luận chính trị

Ngoại ngữ

1
2
...(1) Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tổ chức hội nghị hiệp thương.

(2) Tên xếp theo vần chữ cái A, B, C...

(3) Nơi người được giới thiệu ứng cử đang cư trú thường xuyên.

(4) Ghi rõ nghề nghiệp đang làm, chức vụ đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể đang đảm nhận, hàm cấp (quân đội, công an, ngoại giao...).TM. BAN THƯỜNG TRỰC
ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM.….
(Ký tên, đóng dấu)
(Ghi rõ họ và tên, chức vụ)


Mẫu số 01/BCĐBHĐND-MT

ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC
……………………………… (1)
-------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

………, ngày……tháng…….năm 2016


BIÊN BẢN HỘI NGHỊ HIỆP THƯƠNG
LẦN THỨ ……(2)

(V/v giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân)

Hồi ........giờ........., ngày….... tháng.....năm 2016, tại (3)……………….. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (tỉnh, huyện, xã…) (1)…......... tiến hành Hội nghị hiệp thương lần thứ …(2) để:+....................................)

+....................................)

+....................................)
(Ghi rõ mục đích của hội nghị hiệp thương theo quy định của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân)

- Chủ trì hội nghị ông (bà): .....................................Chức vụ: ........................................

- Thư ký hội nghị ông (bà): .....................................Chức vụ: .......................................

1. Thành phần hội nghị gồm:

+ ................................)

+ ................................)

+ .................................)
Thành phần ghi theo khoản 1 Điều 50 của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân (bao gồm tổng số đại biểu được mời, tổng số có mặt, tổng số vắng mặt)

- Khách mời của hội nghị gồm:

+ Ông (bà): ................)

+ Ông (bà): ................)

+ Ông (bà): ................)


(Ghi tên đại biểu các cơ quan đến dự)

2. Hội nghị tiến hành với chương trình nội dung như sau:

- ................................)
- ................................)

- ................................)

- ................................)


(Ghi diễn biến hội nghị với từng nội dung)

3. Hội nghị nhất trí những nội dung như sau:

+................................)

+................................)

+................................)


(Ghi nội dung theo chương trình hội nghị hiệp thương)

- Hội nghị kết thúc hồi ..........giờ ……cùng ngày.


THƯ KÝ HỘI NGHỊ
(Ký tên)
(Ghi rõ họ và tên)

TM. BAN THƯỜNG TRỰC
ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC….
CHỦ TỌA HỘI NGHỊ
(Ký tên, đóng dấu)
(Ghi rõ họ và tên)

Ghi chú:

(1) Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tổ chức hội nghị hiệp thương.

(2) Lần thứ nhất, thứ hai hoặc thứ ba.

(3) Địa điểm tổ chức hội nghị

(*) Biên bản hội nghị ở cấp tỉnh gửi Hội đồng bầu cử Quốc gia, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Thường trực HĐND, Ủy ban bầu cử cùng cấp; ở cấp huyện, cấp xã gửi Thường trực HĐND, Ủy ban nhân dân, Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp trên trực tiếp và Thường trực HĐND, Ủy ban bầu cử cùng cấp.
Mẫu số 02/BCĐHĐND-MT

(1)..............................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

………, ngày……tháng…….năm 2016Каталог: upload
upload -> -
upload -> 1. Most doctors and nurses have to work on a once or twice a week at the hospital
upload -> TrầnTrang EnglishTheory Phonetics
upload -> BỘ khoa học và CÔng nghệ TÀi liệu hưỚng dẫN
upload -> TÀi liệu hưỚng dẫn sử DỤng dịch vụ HỘi nghị truyền hình trực tuyếN
upload -> BỘ thông tin truyềN thông thuyết minh đỀ TÀi xây dựng quy chuẩn kỹ thuật thiết bị giải mã truyền hình số MẶT ĐẤt set – top box (stb)
upload -> CHỦ TỊch nưỚC
upload -> CHỦ TỊch nưỚC
upload -> Kính gửi Qu‎ý doanh nghiệp
upload -> VIỆn chăn nuôi trịnh hồng sơn khả NĂng sản xuất và giá trị giống của dòng lợN ĐỰc vcn03 luậN Án tiến sĩ NÔng nghiệp hà NỘI 2014

tải về 317.32 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương