Ủy ban nhân dân xã DƯƠng quang thuyết minh tổng hợP


PHẦN II.KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊtải về 3.43 Mb.
trang20/20
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích3.43 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20

PHẦN II.KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1.Kết Luận


1.Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Dương Quang, huyện Gia Lâm là luận chứng về định hướng phát triển và tổ chức không gian các hoạt động kinh tế, xã hội hợp lý trong một thời gian, không gian xác định nhằm khai thác, phát huy có hiệu quả các điều kiện và đặc điểm các ngành và vùng lãnh đạo. Quy hoạch xây dựng nông thôn mới là cơ sở pháp lý để tiến hành lập quy hoạch ngành, lĩnh vực, quy hoạch xây dựng và quy hoạch sử dụng đất. Quy hoạch cụ thể ngành, lĩnh vực, quy hoạch sử dụng đất là căn cứ để bổ sung, điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế- xã hội.

2.Các nhiệm vụ và mục tiêu quy hoạch cần được cụ thể hóa bằng các quy hoạch phát triển ngành; các kế hoạch 5 năm và kế hoạch hàng năm; cụ thể hóa thông qua các biện pháp trong chỉ đạo điều hành của các cấp các ngành.


2.Kiến nghị


1.Đối với Thành phố và huyện

 • Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện quy hoạch từ cấp Thành phố, cấp huyện.

 • Tăng vốn hỗ trợ ngân sách của Thành phố, của huyện cho công tác lập quy hoạch.

 • Đẩy nhanh tiến độ đầu tư các công trình kết cấu hạ tầng quan trọng, có tác động lớn đến các mặt kinh tế- xã hội, an ninh quốc phòng của xã như: Nâng cấp đường trục xã, các dự án sản xuất có quy mô lớn tạo năng lực tăng thêm mới như: sản xuất vật liệu xây dựng, vùng sản xuất nông nghiêp, xây dựng hạ tầng...

 • Hỗ trợ xã thực hiện nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

2.Đối với xã

 • Làm tốt công tác công khai, công bố quy hoạch; lấy ý kiến của các ngành, các cấp và quần chúng nhân dân cho xây dựng quy hoạch.

 • Cụ thể hóa quy hoạch tổng thể tới quy hoạch ngành, lĩnh vực, tới kế hoạch 5 năm, hàng năm tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động.

 • Chủ tịch UBND xã chỉ đạo thường xuyên công tác kiểm tra, giám sát thực hiện quy hoạch.

 • Tăng cường sự phối hợp với các xã, huyện trong tỉnh thực hiên quy hoạch, đảm bảo tính thống nhất, liên vùng trong quy hoạch.


PHỤ LỤC


Phụ lục 1 Danh mục quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật phục vụ quy hoạch xây dựng nông thôn mới

1. Quy chuẩn, tiêu chuẩn quy hoạch • QCXDVN 01: 2008/BXD- Quy chuẩn xây dựng Việt Nam- Quy hoạch xây dựng Ban hành theo quyết định số: 04/2008/QĐ-BXD về việc ban hành “quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng".

 • Tiêu chuẩn quy hoạch xây dựng nông thôn ban hành kèm theo thông tư số: 31/2009/TT-BXD, ngày 10/9/2009 về việc ban hành tiêu chuẩn quy hoạch xây dựng nông thôn.

 • Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia quy hoạch xây dựng nông thôn ban hành kèm thông tư số: 32/2009/TT-BXD, ngày 10/9/2009 về việc ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng nông thôn.

 • Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng QCVN 02:2009/BXD ban hành kèm theo thông tư số: 29/2009/TT-BXD, ngày 14/8/2009 của Bộ Xây dựng về việc ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng.

2. Công trình xây dựng

 • Quyết định 32/2004/QĐ-BTC ngày 06/4/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc của cơ quan Nhà nước tại xã, phường, thị trấn.

 • Thông tư số 05-BXD-ĐT ngày 09/02/1993 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định diện tích sử dụng và phân cấp nhà ở;

 • Quyết định số 76/2004/QĐ-TTg ngày 06/5/2004 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt định hướng phát triển nhà ở đến năm 2015;

 • Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

3. Giáo dục

 • TCXDVN 262 : 2002- Nhà trẻ, trường mẫu giáo. Tiêu chuẩn thiết kế

 • TCVN 3978-1984- Trường học phổ thông- Tiêu chuẩn thiết kế

 • Quyết định số 27/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 05/7/2001 ban hành Quy chế công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2001-2010;

 • Quyết định số 32/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 24/10/2005 ban hành Quy chế công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia;

 • Quyết định số 36/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/7/2008 ban hành Quy chế công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia;

 • Quyết định số 07/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 02/4/2007 ban hành Điều lệ trường trung học;

 • Quyết định số 51/2007/QĐ-BGDĐT ngày 31/8/2007 ban hành Điều lệ trường tiểu học;

 • Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 ban hành Điều lệ trường Mầm non;

4. Y tế

 • Quyết định 370/2002/QĐ-BYT ngày 07/02/2002 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành “Chuẩn quốc gia về y tế xã giai đoạn 2001-2010”.

 • Bảng điểm Chuẩn quốc gia về y tế xã và Hướng dẫn chi tiết cách tính điểm Chuẩn quốc gia về y tế xã của Bộ Y tế.

 • Công văn số 10855/YT-KH ngày 12/12/2002 của Bộ Y tế gửi Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố về việc hướng tổ chức thực hiện ”Chuẩn quốc gia về y tế xã giai đoạn 2001-2010”.

 • TC 52-CN-CTYT Trạm y tế cơ sở - Tiêu chuẩn thiết kế.

5. Văn hóa thể thao

 • Quyết định số 2448/QĐ-BVHTTDL ngày 07/7/2009 của Bộ Văn hoá thể thao và Du lịch ban hành Quy chuẩn trung tâm văn hoá, thể thao xã.

 • Quy chế công nhận danh hiệu "Gia đình văn hoá", "Làng văn hoá", "Tổ dân phố văn hoá" ban hành kèm theo Quyết định số 62/2006/QĐ-BVHTT ngày 23/6/2006 của Bộ Văn hoá - Thông tin (nay là Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch).

 • TCXDVN 287 : 2004 '' Công trình thể thao - Sân thể thao - Tiêu chuẩn thiết kế'

 • TCXDVN 288 : 2004 " Công trình thể thao - Bể bơi - Tiêu chuẩn thiết kế

 • TCXDVN 289 : 2004 " Công trình thể thao - Nhà thể thao - Tiêu chuẩn thiết kế

 • TCXDVN 281-2004 - Nhà văn hóa - Nguyên tắc thiết kế

6. Thương mại dịch vụ

 • Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ.

 • TCXDVN 361: 2006 - Chợ - Tiêu chuẩn thiết kế.

 • TCN 68-227:2006 - Tiêu chuẩn chất lượng Dịch vụ truy nhập Internet ADSL ban hành kèm theo Quyết định số 55/2006/QĐ-BBCVT ngày 25/12/2006 của Bộ Bưu chính Viến thông.

7. Hệ thống giao thông

 • Quyết định số 2933/BGTVT-KHĐT ngày 11/5/2009 của Bộ Giao thông vân tải hướng dẫn tiêu chí nông thôn mới trong lĩnh vực giao thông nông thôn;

 • TCVN 4054: 2005 - Đường ôtô - Tiêu chuẩn thiết kế;

 • 22TCN 210-1992- Đường giao thông nông thôn- Tiêu chuẩn thiết kế;

 • Quy phạm thiết kế cầu cống theo trạng thái giới hạn 22 TCN 18-79;

 • Quy trình thiết kế áo đường mềm 22 TCN 211-06;

 • Quy trình thiết kế áo đường cứng 22 TCN 223-95;

 • Sổ tay Bảo dưỡng đường GTNT dùng cho cấp xã (ban hành năm 2003);

 • Sổ tay bảo dưỡng đường GTNT dùng cho cấp tỉnh (ban hành năm 2009);

 • Các quy chuẩn về giao thông nông thôn tại địa phương do Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành.

8. Hệ thống cấp điện

 • Luật Điện lực 2004 và các nghị định hướng dẫn thi hành Nghị định số 105/2005/NĐ-CP của Chính phủ ngày 17/8/2005 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực; Nghị định số 106/2005/NĐ-CP ngày 17/8/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp;

 • QĐKT-ĐNT- 2006- Quy định kỹ thuật điện nông thôn;

 • Quy phạm trang bị điện: 11 TCN-18-2006 đến 11 TCN-21-2006;

 • Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia về An toàn điện (QCVN01: 2008/BCT) ban hành kèm theo Quyết định số 12/2008/QĐ-BCT của Bộ Công Thương ngày 17/6/2008, quy định các nguyên tắc bảo đảm an toàn khi làm việc tại đường dây, thiết bị điện.

9. Hệ thống Cấp nước

 • Thông tư số 75/2004/TT-BNN ngày 20/12/2004 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn củng cố, phát triển và thành lập các tổ chức hợp tác dùng nước.

 • QCVN 08: 2008/BTNMT- Quy chuẩn quốc gia về chất lượng nước mặt

 • QCVN 09: 2008/BTNMT- Quy chuẩn quốc gia về chất lượng nước ngầm.

 • QCVN 02:2009/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt.

10. Hệ thống thoát nước

 • TCVN 7957: 2008- Thoát nước- mạng lưới và công trình bên ngoài- Tiêu chuẩn thiết kế

 • Nước thải công nghiệp - Tiêu chuẩn thải TCVN 5945:2005;

11. Xử lý chất thải

 • Nghị định số 59/2007/NĐ-CP ngày 09/4/ 2007 về quản lý chất thải rắn;

 • Thông tư Liên tịch số 01/2001/TTLT-BKHCNMT-BXD của Bộ Xây dựng và Bộ Khoa học - Công nghệ - Môi trường ngày 18/01/2001, hướng dẫn các quy định về bảo vệ môi trường đối với việc lựa chọn địa điểm xây dựng và vận hành bãi chôn lấp chất thải rắn;

 • Quyết định số 23/2006/QĐ-BTNMT ngày 26/12/2006 về việc ban hành danh mục chất thải nguy hại;

 • QCVN 11: 2008/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp chế biến thuỷ sản.

 • QCVN 12: 2008/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp giấy và bột giấy.

 • QCVN 13: 2008/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp dệt may.

 • QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt

 • TCVN 6696: 2004 - Bãi chôn lấp chất thải rắn hợp vệ sinh - Yêu cầu chung bảo vệ môi trường;

 • TCXDVN 260: 2004 - Bãi chôn lấp chất thải nguy hại - Tiêu chuẩn thiết kế;

 • TCXDVN 261: 2001- Bãi chôn lấp chất thải rắn- Tiêu chuẩn thiết kế;

 • TCVN 5945: 2005- Nước thải công nghiệp. Tiêu chuẩn thải.

 • TCVN 320 - 2004 về bãi chôn lấp chất thải nguy hại - Tiêu chuẩn thiết kế ban hành theo quyết định số 27/2004/QĐ-BXD ngày 09/11/2004 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng

 • TCVN 6696- 2000- Bãi chôn lấp chất thải rắn hợp vệ sinh- Yêu cầu chung bảo vệ môi trường

 • Chất thải nguy hại, phân loại TCVN 6706 - 2000;

12. Hệ thống Thủy lợi

 • Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD VN285:2002: công trình thuỷ lợi - Các quy định chủ yếu về thiết kế ban hành kèm theo Quyết định số 26/2002/QĐ-BXD ngày 28/8/2002 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;

 • Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi ngày 04/4/2001 và các Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi: Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 và Nghị định số 115/2008/NĐ-CP ngày 14/11/2008;

 • Các tiêu chuẩn Việt Nam liên quan đến: thiết kế hệ thống kênh tưới, tiêu; trạm bơm; hồ chứa và các công trình thuỷ lợi khác;

 • Thông tư số 134/1999/TT-BNN-QLN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn việc tổ chức thực hiện kiên cố hoá kênh mương.

13. Nghĩa trang

 • Nghị định 35/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ về Xây dựng, quản lý và sử dụng nghĩa trang.

 • TCVN 7956: 2008- Nghĩa trang đô thị- Tiêu chuẩn thiết kế.

14. Vốn đầu tư và cơ chế tài chính

 • Quyết định số 13/2009/QĐ-TTg ngày 21/01/2009 và Quyết định số 56/2009/QĐ-TTg ngày 15/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc sử dụng nguồn vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước để tiếp tục thực hiện các chương trình kiên cố hoá kênh mương, phát triển đường giao thông nông thôn, cơ sở hạ tầng nuôi trồng thuỷ sản và cơ sở hạ tầng làng nghề nông thôn giai đoạn 2009 - 2015;

 • Quyết định số 66/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách và cơ chế tài chính thực hiện chương trình kiên cố hoá kênh mương;

15. Lao động và xã hội

 • Quyết định số 170/2005/QĐ-TTg ngày 08/7/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn nghèo áp dụng cho giai đoạn 2006 - 2010;

 • Thông tư số 04/2007/TT-BLĐTBXH ngày 29/01/2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn Qui trình rà soát hộ nghèo hàng năm;

 • Thông tư số 30/2008/TT-BLĐTBXH ngày 09/12/2008 về việc hướng dẫn quy trình kiểm tra, đánh giá định kỳ hàng năm Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo ở các cấp địa phương.

 • Nghị định số 114/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về Cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn.

 • Quyết định số 04/2004/QĐ-BNV ngày 16/01/2004 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành quy định tiêu chuẩn cụ thể đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và phải hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao quy định tại quyết định số 04/2004/QĐ-BNV ngày 16/01/2004 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.


Chủ đầu tư: UBND xã Dương Quang

Đơn vị tư vấn: Công ty cổ phần quy hoạch Hà Nội


: UserFiles -> phihoanglong -> QHXDNONGTHONMOI -> 2014 -> HANOI -> HUYENGIALAM
UserFiles -> 29 Thủ tục công nhận tuyến du lịch cộng đồng
UserFiles -> BÀi phát biểu củA ĐẠi diện sinh viên nhà trưỜng sv nguyễn Thị Trang Lớp K56ktb
UserFiles -> BỘ XÂy dựNG
UserFiles -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
UserFiles -> BỘ XÂy dựng số: 10/2013/tt-bxd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
UserFiles -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam kho bạc nhà NƯỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
UserFiles -> MÔn toán bài 1: Tính a) (28,7 + 34,5) X 2,4 b) 28,7 + 34,5 X 2,4 Bài 2: Bài toán
UserFiles -> CỦa bộ trưỞng bộ VĂn hóa thông tin về việc thành lập tạp chí di sản văn hóa thuộc cục bảo tồn bảo tàng bộ trưỞng bộ VĂn hóa thông tin
HUYENGIALAM -> MỤc lục chưƠng 1: MỞ ĐẦU 6
HUYENGIALAM -> Quy ho¹ch xy dùng n ng th n míi x· B¸t Trµng – HuyÖn Gia Lm – tp. Hµ Néi


1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương