Ủy ban nhân dân tỉnh ủy ban nhân dâNtải về 212.95 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu14.08.2016
Kích212.95 Kb.
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH


ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH ĐỒNG NAI


Số: 1433/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Biên Hòa, ngày 07 tháng 6 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch tuyển sinh đào tạo năm 2010

Y BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 889/QĐ-BGDĐT ngày 05/3/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thông báo chỉ tiêu tuyển sinh sau đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp năm 2010; Quyết định số 970/QĐ-BGDĐT ngày 10/3/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thông báo chỉ tiêu tuyển sinh trung cấp chuyên nghiệp năm 2010;

Căn cứ Quyết định số 3699/QĐ-UBND ngày 10/12/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2010;

Thực hiện Văn bản số 650/BKH-KHGDTN&MT ngày 29/01/2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc đổi mới giao chỉ tiêu tuyển sinh kế hoạch và đào tạo năm 2007 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 969/SKHĐT-VX ngày 24/5/2010 về việc tổng hợp chỉ tiêu kế hoạch tuyển sinh đào tạo năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao chỉ tiêu kế hoạch tuyển sinh đào tạo năm 2010 cho các sở, ngành, các đơn vị (biểu chi tiết kèm theo).

Điều 2. Ủy quyền cho Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo chỉ tiêu kế hoạch tuyển sinh đào tạo năm 2010 cho các sở, ngành, các đơn vị.

Thủ trưởng các sở, ngành, các đơn vị có trách nhiệm điều hành, tổ chức thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giáo dục - Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Y tế, Giao thông Vận tải, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Huỳnh Thị NgaỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH ĐỒNG NAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
KẾ HOẠCH TUYỂN SINH ĐÀO TẠO NĂM 2010

(Kèm theo Quyết định số: 1433/QĐ-UBND ngày 07/6/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai)STT

Tên trường

Kế hoạch năm 2010

Học sinh đầu năm

Học sinh tốt nghiệp

Học sinh tuyển mới

Quy mô học
sinh đầu năm

Trong đó có ngân sách

Học sinh tốt nghiệp trong năm

Trong đó có ngân sách

Học sinh tuyển mới

Trong đó có ngân sách
ĐÀO TẠO

 

 

 

 

 

 

A

HỆ CHÍNH QUY

 

 

 

 

 

 

I

Hệ đại học

255

255

105

105

150

150

1

Trường Cao đẳng Sư phạm Đồng Nai

255

255

105

105

150

150

II

Hệ cao đẳng

5.860

3.329

1.458

1.024

2.100

1.350

1

Trường Cao đẳng Sư phạm Đồng Nai

3.646

2.829

926

926

1.300

1.050

2

Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai

592

500

98

98

300

300

3

Trường Cao đẳng Công nghệ Sonadezi

1.622

 

434

 

500

 

III

Hệ trung cấp

10.911

3.877

4.137

1.397

6.620

2.070

1

Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai

1.356

800

679

400

650

400

2

Trường Cao đẳng Công nghệ Sonadezi

184

 

40

 

100

 

3

Trường Trung học Kỹ thuật Công nghiệp ĐN

2.087

1.815

826

615

1.100

800

4

Trường Trung cấp Kinh tế Đồng Nai

1.047

500

460

350

500

350

5

Trường Trung cấp Văn hóa nghệ thuật

231

212

32

32

70

70

6

Trường Trung cấp Bưu chính Viễn thông

5.264

 

2.100

 

3.400

 

7

Trường Trung cấp Kỹ thuật CN Nhơn Trạch

742

550

 

 

800

450

B

HỆ VỪA HỌC VỪA LÀM

 

 

 

 

 

 

I

Hệ đại học

 

 

 

 

 

 

II

Hệ cao đẳng

1.135

450

200

200

650

300

1

Trường Cao đẳng Sư phạm Đồng Nai

1.050

450

200

200

300

300

2

Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai

85

 

 

 

100

 

3

Trường Cao đẳng Công nghệ Sonadezi

 

 

 

 

250

 

III

Hệ trung cấp

3.900

 

1.933

 

2.250

 

1

Trường Cao đẳng Sư phạm Đồng Nai

2.048

 

1.000

 

1.000

 

2

Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai

716

 

347

 

0

 

3

Trường Cao đẳng Công nghệ Sonadezi

 

 

 

 

100

 

4

Trường Trung cấp Kinh tế Đồng Nai

1.024

 

500

 

500

 

5

Trường Trung học Kỹ thuật Công nghiệp ĐN

 

 

 

 

500

 

6

Trường Trung cấp Văn hóa nghệ thuật

112

 

86

 

150

 
DẠY NGHỀ DÀI HẠN

 

 

 

 

 

 

I

Cao đẳng

2990

1179

814

186

1130

750

1

Trường Cao đẳng Nghề ĐN

1497

688

780

152

600

400

2

Trường Cao đẳng Trang trí Mỹ thuật ĐN

 

 

 

 

130

 

3

TT Dạy nghề Thanh niên

239

 

 

 

 

 

4

Liên kết với các trường

1254

491

34

34

400

350
- Trường Cao đẳng Nghề số 8

242

242

34

34

150

150
Trong đó:

 

 

 

 

 

 
+ Hộ khẩu Đồng Nai

164

164

20

20

100

100
+ Học sinh dân tộc thiểu số

78

78

14

14

50

50
- Trường Cao đẳng Nghề LiLama 2

885

199

 

 

100

100
- Trường CĐ Nghề Cơ giới & Thủy lợi

127

50

 

 

150

100

II

Trung cấp

12.690

7.616

4.168

2.354

8.180

3.850

1

Trường Cao đẳng Nghề ĐN

3.237

2.674

942

747

1.350

1.200

2

Trường Trung cấp Nghề 26 - 3

400

212

55

23

500

250

3

Trường Trung cấp Nghề Giao thông Vận tải

162

105

64

64

150

100

4

Trường Trung cấp Nghề Long Thành - Nhơn Trạch

853

685

292

241

500

300

5

Trường Cao đẳng Trang trí Mỹ thuật ĐN

 

 

 

 

200

 

6

Công ty CP Xây dựng Đồng Nai

34

34

17

17

50

50

7

TT GDKTTH hướng nghiệp

438

127

132

61

400

150

8

TT Dạy nghề Long Khánh

383

275

128

102

300

100

9

TT Dạy nghề H. Định Quán

383

137

37

37

200

100

10

TT Dạy nghề H. Trảng Bom

314

153

45

45

200

100

11

TT Giới thiệu việc làm tỉnh

281

144

79

57

270

100

12

TT Dạy nghề Bách Khoa

72

 

47

 

100

 

13

TT Dạy nghề Thanh Niên

251

 

 

 

360

 

14

Liên kết với các trường

5.882

3.070

2.330

960

3.600

1.400
- Trường Cao đẳng Nghề số 8

880

837

207

207

400

400
Trong đó:

 

 

 

 

 

 
+ Hộ khẩu Đồng Nai

269

226

52

52

100

100
+ Học sinh dân tộc thiểu số

611

611

155

155

300

300
- Trường Cao đẳng Nghề LiLama 2

3.137

949

1.533

393

2.450

350
- Trường CĐ Nghề Cơ giới & Thủy lợi

1.230

975

374

214

450

350
- Trường TCN Cơ điện ĐNB

45

45

45

45

100

100
- Trường TCN Kinh tế Kỹ thuật số 2

590

264

171

101

200

200TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCHHuỳnh Thị Nga

: Lists -> Vn%20bn -> Attachments
Attachments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> Ubnd tỉnh yên báI
Attachments -> Ủy ban nhân dân tỉnh đỒng nai
Attachments -> Ủy ban nhân dân tỉnh đỒng nai
Attachments -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh đỒng nai độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> Phụ lục 1: quyếT ĐỊnh thành lập tổ CÔng tác cai nghiện ma túY
Attachments -> TỈnh đỒng nai số: 2037/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh yên bái số: 115/kh-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> Ủy ban nhân dân tỉnh đỒng nai
Attachments -> TỈnh yên bái số: 1193/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương