Ủy ban nhân dân tỉnh vĩnh phúCtải về 9.55 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu31.07.2016
Kích9.55 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC

________________

Số: 120/QĐ-CTCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________________________

Vĩnh Phúc, ngày 16 tháng 01 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

V/v thay đổi thành viên Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận

thương mại và hàng giả tỉnh Vĩnh Phúc.

_________________________

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 389/QĐ-TTg ngày 19 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban chỉ đạo Quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả;

Căn cứ chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ - Trưởng Ban chỉ đạo 389 Quốc gia tại Văn bản số 3729/VPCP-VI ngày 23 tháng 5 năm 2014 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Quyết định số 389/QĐ-TTg và Quy chế hoạt động của BCĐ 389 Quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1780/QĐ-CT ngày 30/6/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Vĩnh Phúc;

Xét đề nghị của giám đốc Sở Tài chính tại văn bản số: 10/STC-QLG ngày 08/1/2015,QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thay đổi thành viên Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Vĩnh Phúc, như sau:

1. Ông Hoàng Văn Nhiệm - Phó Giám đốc Sở Tài chính thay Ông Nguyễn Văn Hùng - Phó Giám đốc Sở Tài chính làm Phó Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Vĩnh Phúc;

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ông Hoàng Văn Nhiệm thực hiện theo Quyết định số 1780/QĐ-CT ngày 30/6/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh và các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban chỉ đạo phân công.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; thành viên Ban chỉ đạo 389 Vĩnh Phúc và thủ trưởng các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./Nơi nhận:

- Bộ Tài chính (TT. BCĐ Quốc gia);

- CPCT, CPVP;

- Chuyên viên: NCTH;

- Như Điều 2;

- Lưu: VT.KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Lê Duy Thành

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương