Ủy ban nhân dân tỉnh vĩnh phúCtải về 14.9 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu27.07.2016
Kích14.9 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH VĨNH PHÚC


Số: 1626/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcVĩnh Phúc, ngày 13 tháng 05 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH


Về việc phê duyệt giá đất cụ thể và giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất (đợt 3 năm 2016)
ỦY BAN NHÂN DÂN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai và giá đất;

Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất;

Căn cứ Thông tư số 02/2015/TT-BTC ngày 05 tháng 01 năm 2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 48/2012/TT-BTC ngày 16/3/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc xác định giá khởi điểm và chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất;

Căn cứ Thông tư số 48/2012/TT-BTC ngày 16 tháng 3 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc xác định giá khởi điểm và chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP ngày 04 tháng 4 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tư pháp quy định việc tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất;

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại tờ trình số 212/TTr-STNMT ngày 09 tháng 5 năm 2016 (có biên bản của Hội đồng thẩm định, chứng thư định giá đất của Công ty TNHH Thẩm định giá và Tư vấn tài chính Việt Nam và các hồ sơ liên quan theo quy định kèm theo),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt giá khởi điểm đấu giá QSDĐ trên địa bàn tỉnh đợt 3 năm 2016 (tại huyện Bình Xuyên và huyện Lập Thạch), như sau:

1. Dự án Khu đất đấu giá (25 ô, diện tích 2.718,0m2) tại Khu Bảy Phần, thôn Độc Lập, xã Hợp Lý, huyện Lập Thạch.

2. Bổ sung giá đất cụ thể và giá khởi điểm của ô đất đấu giá ĐG01 thuộc dự án 19 ô đất đấu giá tại Khu Đầm Mốt, xã Sơn Lôi - huyện Bình Xuyên, đã được UBND tỉnh phê duyệt còn thiếu tại Quyết định số 111/QĐ-UBND ngày 13/01/2016.

(Cụ thể có biểu chi tiết kèm theo)

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

Căn cứ quyết định này, UBND các huyện: Bình Xuyên, Lập Thạch chỉ đạo UBND cấp xã liên quan thực hiện, tổ chức đấu giá QSDĐ theo quy định; giao đất và cấp giấy CNQSDĐ cho các trường hợp trúng đấu giá QSDĐ theo quy định.Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh văn phòng UBND tỉnh, Thủ tr­ưởng các ngành: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu t­ư, Tài chính, Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc; Chủ tịch UBND huyện Bình Xuyên; Chủ tịch UBND huyện Lập Thạch; Chủ tịch UBND cấp xã liên quan và Thủ trưởng các cơ quan, cá nhân liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.TM. ỦY BAN NHAN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Vũ Chí Giang

: uploads -> laws
laws -> BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜng
laws -> BỘ NÔng nghiệp và phát triển nông thôN
laws -> QUỐc hội cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
laws -> QUỐc hội cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
laws -> QUỐc hội cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
laws -> 1. Mở rộng đối tượng bắt buộc tham gia bhtn
laws -> BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜNG
laws -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạo cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
laws -> TỈnh lạng sơn số: 89 /QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
laws -> THỦ TƯỚng chính phủ Số: 152/2008/QĐ-ttg CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương