Ủy ban nhân dân tỉnh vĩnh phúc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 20.52 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu04.08.2016
Kích20.52 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH VĨNH PHÚC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc


Số 1897/ QĐ – UBND Vĩnh Phúc, ngày 24 tháng 7 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Đề án cải thiện, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh

của tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 2013 - 2015
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân;

Căn cứ Kết luận số 33 – KL/TU ngày 31/5/2013 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về Đề án cải thiện, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 2013 – 2015;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 296/TTr-SKHĐT ngày 21 tháng 6 năm 2013.
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Phê duyệt kèm theo Quyết định ngày Đề án nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2013 – 2015 ( gọi tắt là Đề án) với những nội dung chính như sau:


  1. Mục tiêu chung:

a) Xây dựng môi trường kinh doanh của tỉnh thực sự thông thoáng, minh bạch, hấp dẫn và thuận lợi cho các thành thành kinh tế tham gia đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh.

b) Cải thiện hình ảnh của Vĩnh Phúc là một tỉnh năng động về cải thiện môi trường kinh doanh và đầu tư đối với cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh, tạo động lực cho thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội năm 2013 và những năm tiếp theo.

c) Xem xét đánh giá chất lượng quản lý điều hành của các cơ quan nhà nước, đánh giá công tác cải cách hành chính, chất lượng đội ngũ cán bộ nhằm xây dựng nền công vụ và đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong thời gian tới.

2. Mục tiêu cụ thể

a) Từ năm 2013 - 2014: Phấn đấu cải thiện điểm các chỉ số thành phần nâng dần vị trí xếp hạng PCI của tỉnh, mỗi năm tăng ít nhất 15 - 20 bậc, nằm trong nhóm địa phương có chất lượng điều hành tốt nhất.

b) Từ năm 2015: Xếp trong nhóm 10 cao nhất cả nước, năm trong nhóm địa phương có chất lượng điều hành tốt nhất.

3. Yêu cầu

a) Tạo được sự chuyển biến sâu sắc trong nhận thức của cán bộ công chức về ý nghĩa, tầm quan trọng của chỉ số PCI; về trách nhiệm của các cấp, các ngành và cán bộ công chức trong việc nâng cao thứ bậc xếp hạng PCI của tỉnh.

b) Các ngành, các cấp tập trung chỉ đạo quyết liệt bằng mọi giải pháp phải thực hiện có kết quả để cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng PCI, thông qua việc duy trì những chỉ số thành phần có vị trí cao, tăng bậc và cải thiện các chỉ số thành phần có vị trí xếp hạng thấp như: tính minh bạch và tiếp cận thông tin, tính năng động và tiên phong, tiếp cận đất đai và ổn định trong sử dụng đất của doanh nghiệp.

4. Các nhiệm vụ và giải pháp:

Bao gồm các nhiệm vụ, giải pháp chung và cụ thể cho từng chỉ số thành phần của chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI. Nội dung cụ thể được thể hiện trong Đề án.

Điều 2: Tổ chức thực hiện:

1. Từng sở, ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố xây dựng và triển khai Kế hoạch hành động nhằm cải thiện môi trường đầu tư và kinh doanh trong lĩnh vực, địa bàn quản lý, xác định rõ từng mục tiêu, nhiệm vụ, biện pháp thực hiện cụ thể và phân công người chịu trách nhiệm từng phần việc; thời gian hoàn thành trước 30 tháng 8 năm 2013.

2. Các cơ quan, đơn vị tử tỉnh xuống xã có trách nhiệm quán triệt, phổ biến chỉ thị này và Đề án đến toàn bộ cán bộ, công chức trong cơ quan minh ngày trong tháng 8 năm 2013.

3. Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh, Hội doanh nghiệp tỉnh, Hội doanh nghiệp trẻ tỉnh, Hội nữ doanh nhân tỉnh phổ biến Đề án tới hội viên và cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

4. Ban chỉ đạo đôn đốc, kiểm tra các sở, ban, ngành, các địa phương thực hiện Đề án; tổ chức kiểm tra theo định kỳ và đột xuất để đảm bảo việc thực hiện được nghiêm túc, đồng bộ trên toàn địa bàn tỉnh.

5. Các sở, ban, ngành, địa phương phải thực hiện Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ cải thiện, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh hàng quý, 6 tháng và hàng năm hoặc báo cáo đột xuất khi có yêu cầu của UBND tỉnh, Ban chỉ đạo. Đối với báo cáo quý gửi vào ngày 25 của tháng cuối quý, báo cáo 6 tháng gửi vào ngày 25 của tháng 6, báo cáo năm gửi vào ngày 20 tháng 12. Hàng năm, các cấp, ngành phải có báo cáo đánh giá về trách nhiệm của ngành mình, cấp mình, của người đứng đầu đối với các chỉ số.

6. Giao Sở Tài chính chỉ thị, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư cân đối và bố trí kinh phí hàng năm để thực hiện các nội dung Đề án.

7. Giao Văn phòng UBND tỉnh làm đầu mối theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình thực hiện các nhiệm vụ của Đề án được phân công cho các sở, ban, ngành, địa phương, báo cáo UBND tỉnh và Ban chỉ đạo.Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Các tổ chức đoàn thể; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và thành phố và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH
Đã ký
Phùng Quang Hùng
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương