Ủy ban nhân dân tỉNHtải về 12.05 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.07.2016
Kích12.05 Kb.


ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH PHƯỚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 1714/ QĐ-UBND Đồng Xoài, ngày 04 tháng 10 năm 2006QUYẾT ĐỊNH


Về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ bổ sung (lần 2) công trình

Trạm biến áp 110 KV Bình Long và nhánh rẽ tỉnh Bình PhướcỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 2581/QĐ-ĐL2-16 ngày 05/9/2005 của Giám đốc Công ty Điện lực 2 về việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật - tổng dự toán công trình trạm biến áp 110KV và nhánh rẽ tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Quyết định số 54/2005/QĐ-UB ngày 03/6/2005 của UBND tỉnh về việc ban hành đơn giá bồi thường, hỗ trợ về đất, nhà cửa, vật kiến trúc, cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Quyết định số 56/2005/QĐ-UB ngày 03/6/2005 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Quyết định số 65/2006/QĐ-UB ngày 19/6/2006 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh Quy định về đơn giá bồi thường, hỗ trợ về đất, nhà cửa, vật kiến trúc, cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước ban hành kèm theo Quyết định số 54/2005/QĐ-UB ngày 03/6/2005 của UBND tỉnh;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 1230/STC-GCS ngày 28/9/2006; theo Tờ trình số 92/TTr.UBND ngày 31/8/2006 của UBND huyện Bình Long,

QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ bổ sung (lần 2) công trình : Trạm biến áp 110 KV và nhánh rẽ tỉnh Bình Phước, cụ thể như sau:

1. Danh sách các hộ theo phương án:

- Gồm 08 hộ.

- Có 08 biên bản.


  • Số hộ được bồi thường, hỗ trợ : 08 hộ

  • 2. Diện tích đất thu hồi: 8.062,6 m2.

3. Tổng chi phí bồi thường, hỗ trợ là: 196.385.400 đồng.

(Một trăm chín mươi sáu triệu, ba trăm tám mươi lăm ngàn, bốn trăm đồng).Trong đó:

+ Chi phí bồi thường, hỗ trợ đất nông nghiệp: 196.385.400 đồng.Điều 2. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Công ty Điện lực 2, Chủ tịch UBND huyện Bình Long và Thủ trưởng các ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH


Phạm Văn Tòng


-
: vbpq binhphuoc.nsf -> 4b438b320dbf1cda4725719a0012432c
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> V/v thành lập Ban chỉ đạo xây dựng bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2014
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Số: 1019/QĐ-ubnd bình Phước, ngày 21 tháng 5 năm 2012
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc Phương án bỒi thưỜng, hỖ trỢ và tái đỊnh cư TỔng thể
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Soá 1040 ngaøy 16/6/2006 cuûa ubnd tænh veà vieäc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương