Ủy ban nhân dân tỉnh thái nguyêNtải về 20.39 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.08.2016
Kích20.39 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH THÁI NGUYÊN

Số: 1523/QĐ-UBNDCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Thái Nguyên, ngày 13 tháng 8 năm 2013


QUYẾT ĐỊNH

Về việc tổ chức lại Ban quản lý Khu di tích

Lịch sử - Sinh thái ATK Định Hóa Thái Nguyên
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND năm 2003;

Căn cứ Luật Di sản văn hóa năm 2001;

Căn cứ Luật Du lịch năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị quyết số 99/NĐ-BCS ngày 18/4/2013 của Ban Cán sự đảng UBND tỉnh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Tổ chức lại Ban quản lý Khu di tích Lịch sử - Sinh Thái ATK Định Hóa Thái Nguyên, trực thuộc UBND tỉnh Thái Nguyên như sau:

- Ban quản lý Khu di tích Lịch sử - Sinh Thái ATK Định Hóa Thái Nguyên là đơn vị sự nghiệp có thu, tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động thường xuyên, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng để hoạt động theo quy định của pháp luật. Ban chịu sự quản lý theo ngành, lĩnh vực của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Trụ sở của Ban quản lý Khu di tích Lịch sử - Sinh Thái ATK Định Hóa Thái Nguyên đặt tại xã Phú Đình, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên; Văn phòng đại diện của Ban đặt tại thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Điều 2. Ban quản lý Khu di tích Lịch sử - Sinh Thái ATK Định Hóa Thái Nguyên có chức năng quản lý, bảo tồn, phát huy giá trị, phát triển du lịch, sinh thái Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt (ATK) Định Hóa, Thái Nguyên.

Nhiệm vụ cụ thể:

1. Nghiên cứu sưu tầm, bổ sung tài liệu, hiện vật lịch sử văn hóa về di tích Quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa gắn với ATK Việt Bắc Thái Nguyên, nhằm giáo dục truyền thống cách mạng, đại đoàn kết dân tộc, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tuyên truyền, quảng bá về Khu di tích, tổ chức dâng hương tưởng niệm Bác Hồ và lễ hội theo kế hoạch của UBND tỉnh.

2. Bảo tồn sinh thái – cảnh quan và vệ sinh môi trường, chăm sóc cây cảnh, vườn cây lưu niệm trong Khu di tích. Quản lý, sử dụng đất đai theo quy hoạch được duyệt.

3. Chủ trì xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, quy hoạch, dự án đầu tư xây dựng, phục hồi, tu bổ di tích và sinh thái cảnh quan sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

4. Tổ chức tiếp nhận các nguồn vốn Trung ương và địa phương, nguồn vật tư và nguồn công đức của các tổ chức, cá nhân đóng góp, tu bổ Khu di tích, thực hiện quản lý, sử dụng theo quy định của phát luật.

5. Lập hồ sơ khoa học xếp hạng các di tích lịch sử văn hóa, tổ chức khai thác, phát huy di sản văn hóa phi vật thể vùng ATK Định Hóa. Thực hiện công tác kiểm kê, bảo quản, trưng bày bảo tàng, triển lãm và thông tin tư liệu, lưu trữ.

6. Quản lý, bảo tồn, phát huy Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và Nhà trưng bày Bảo tàng ATK Định Hóa (Theo hướng dẫn phát triển thành Bảo tàng ATK Việt Bắc, tỉnh Thái Nguyên).

7. Phối hợp với các sở, ngành có liên quan bảo vệ, hướng dẫn các đoàn khách, tổ chức hoạt động du lịch, thương mại, đáp ứng nhu cầu ăn, nghỉ, tham quan tìm hiểu lịch sử, văn hóa Khu di tích Quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa theo quy định.

8. Quản lý tài chính, tài sản, cở sở vật chất kỹ thuật, công chức, viên chức, người lao động theo các quy định hiện hành của pháp luật.

9. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do UBND tỉnh giao và theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Về tổ chức bộ máy biên chế:

1. Lãnh đạo: có Trưởng ban và không quá 03 phó trưởng ban.

2. Các phòng thuộc Ban gồm có:

- Phòng Hành chính - Tổng hợp;

- Phòng Kế hoạch – Tài chính;

- Phòng Di tích, du lịch và văn hóa phi vật thể;

- Phòng Bảo quản hiện vật và Thông tin – Tư liệu;

- Phòng Sinh thái, cảnh quan và môi trường;

- Phòng Bảo vệ di tích;

- Phòng quản lý Nhà trưng bày bảo tàng ATK Định Hóa;

- Phòng quản lý Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh;

- Văn phòng đại diện tại thành phố Thái Nguyên.

3. Tổ chức trực thuộc Ban: Trung tâm dịch vụ, du lịch và bảo tồn di tích ATK

4. Biên chế của Ban quản lý Khu di tích Lịch sử - Sinh Thái ATK Định Hóa Thái Nguyên: được UBND tỉnh giao theo kế hoạch biên chế hàng năm. Ban được hợp đồng lao động hưởng lương từ nguồn thu dịch vụ theo quy định hiện hành của Pháp luật.Điều 4. Giao Trưởng ban quản lý Khu di tích Lịch sử - Sinh Thái ATK Định Hóa Thái Nguyên bố trí cán bộ, công chức, viên chức và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các tổ chức trực thuộc.

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ thuộc Ban, thực hiện theo phân cấp về công tác tổ chức và quản lý cán bộ của UBND tỉnh.

Ban quản lý Khu di tích Lịch sử - Sinh Thái ATK Định Hóa Thái Nguyên thực hiện chế độ hoạch toán kế toán và cơ chế tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, bãi bỏ các quy định trước đây trái với quy định này.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám dốc các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài Nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và Trưởng Ban quản lý Khu di tích Lịch sử - Sinh Thái ATK Định Hóa Thái Nguyên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:

- Như điều 5;

- TT Tỉnh ủy;

- TT HĐND tỉnh;

- CT, các PCT UBND tỉnh;

- Kho bạc Nhà nước;

- Sở Nội vụ (2b);

- Lưu VP, NC.SonSonnh\362.QD.25b.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Dương Ngọc Long

(đã ký)

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương