Ủy ban nhân dân tỉnh thái bìNHtải về 14.7 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích14.7 Kb.
#5968

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH THÁI BÌNH


Số: 1299/UBND-NC

V/v thực hiện Công điện số 943/CĐ-TTg của Thủ tướng

Chính phủ.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcThái Bình, ngày 11 tháng 6 năm 2010
Kính gửi: - Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;

- Các đ/c Giám đốc sở, Thủ trưởng ngành: Ban Tuyên giáo

Tỉnh ủy, Công an, Tư pháp, Lao động - Thương binh và

xã hội, Y tế, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa

Thể thao và Du lịch, Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình;

- UBND các huyện, thành phố;

Thi hành Công điện số 943/CĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Quyết định số 697/2010/QĐ-CTN ngày 26/5/2010 của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2010, đồng thời để thực hiện tốt chính sách nhân đạo, khoan hồng của Đảng và Nhà nước đối với người phạm tội và góp phần thực hiện Chương trình Quốc gia phòng, chống tội phạm đạt kết quả; Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo:

1. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Báo Thái Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình thông báo và tuyên truyền sâu rộng Quyết định số 697/2010/QĐ-CTN trên các phương tiện thông tin đại chúng về công tác đặc xá năm 2010, nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội và quần chúng nhân dân, xóa bỏ mặc cảm đối với người được đặc xá và quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ họ hòa nhập cộng đồng;

2. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và UBND xã, phường, thị trấn phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể quần chúng cùng cấp thực hiện nghiêm túc Quyết định số 697/2010/QĐ-CTN và Hướng dẫn số 211/HĐTVĐX ngày 04/6/2010 của Hội đồng tư vấn đặc xá Trung ương;

3. Sở Tư pháp, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Y tế và UBND các cấp trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu, giấy chứng nhận, xác nhận và các tài liệu cần thiết khác liên quan đến người được đề nghị đặc xá;

4. UBND các huyện, thành phố và xã, phường, thị trấn phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các cơ quan, tổ chức kinh tế, đoàn thể, tổ chức xã hội ở địa phương tiếp tục theo dõi quản lý, giáo dục, giúp đỡ, dạy nghề và tạo việc làm cho người được đặc xá trở về cộng đồng xóa bỏ mặc cảm, làm ăn lương thiện, hạn chế tái phạm tội và vi phạm pháp luật. Đối với những người được đặc xá có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thì vận động các ngành, đoàn thể, tổ chức kinh tế - xã hội quan tâm giúp đỡ họ vay vốn làm ăn, ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng;

5. Giám đốc Công an tỉnh phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội ở địa phương thực hiện tốt công tác quản lý, giáo dục và giúp đỡ người được đặc xá, nắm chắc tình hình, diễn biến của số người được đặc xá về cư trú tại địa phương, không để họ gây ảnh hưởng đến an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội, xử lý kịp thời, nghiêm minh những người có hành vi tái phạm tội và vi phạm pháp luật.

Giao Công an tỉnh (cơ quan Thường trực Hội đồng tư vấn đặc xá tỉnh) theo dõi, tổng hợp, gửi báo cáo kết quả về Hội đồng Tư vấn đặc xá tỉnh để báo cáo Hội đồng Tư vấn đặc xá Trung ương.

Nhận công văn này, yêu cầu các đ/c tổ chức thực hiện./.
Nơi nhận:

- Như trên;

- Thủ tướng Chính phủ;

- Bộ Công an;

- TT Tỉnh ủy;

- TT HĐND tỉnh;

- CT, các PCT UBND tỉnh;

- Các tổ chức Đoàn thể tỉnh;

- Tòa án nhân dân tỉnh;

- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh;- Lưu VT, TH, NC.KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Phạm Văn Ca(Đã ký)tải về 14.7 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương