Ủy ban nhân dân tỉnh thanh hóa cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 10.01 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích10.01 Kb.
#21304

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH THANH HÓA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

straight connector 2

Số: 455QĐ-CN/UBstraight connector 1

Thanh Hóa, ngày 28 tháng 3 năm 1997

QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH THANH HOÁ

V/v Quản lý, cung ứng, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp.

straight connector 3

- Căn cứ luât tổ chức HĐND và UBND các cấp ngày 21/06/1994.

- Căn cứ Nghị định 27/CP ngày 20/4/1995 của Chính phủ và văn bản hướng dẫn số 11 TT/CNCL ngày 13/3/1996 của Bộ Công Nghiệp.

- Xét đề nghị của Sở Công Nghiệp số 122 CN/QLTN ngày 25/3/1997, ý kiến tham gia của các ngành: Lao động TBXH, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh.

QUYẾT ĐINH

Điều 1: Giao cho Sở Công Nghiệp chức năng quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá theo nghị định 27CP ngày 20/4/1995 của Chính Phủ và hướng dẫn thực hiện số 11 TT/CNCL ngày 13/3/1996 của Bộ Công Nghiệp .

Điều 2: Sở Công Nghiệp có nhiệm vụ:

- Chủ trí các ngành liên quan: Cồng an, Bộ chỉ huy quán sự tỉnh, Lao động TBXH để kiểm tra, giám sát quá trình lưu thông sử dụng vật liệu nổ công nghiệp của các doanh nghiệp, tổ chức và các cá nhân trên địa bàn.

- Chịu trách nhiệm tiếp nhận và thẩm tra hồ sơ xin phép sử dụng vật liệu nổ của các doanh nghiệp, của tổ chức và cá nhân để trình UBND lĩnh cấp giấy phép.

- Cùng các ngành liên quan hướng dẫn, kiểm tra các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân thực hiện đúng quy định của nhà nước vê lưu thông và sử dụng vật liệu nổ.Điều 3: Các Ông Chánh, Phó văn phòng UBND tỉnh Thanh Hoá, Giám đốc các Sở, ngành có tên trong điều 1, 2; Chủ tịch các huyện, thị xã, Thành phố, các đơn vị và cá nhân có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3 QĐ

- Các đ/c TTUBND tỉnh

- Lưu


CHỦ TỊCH UBND TỈNH THANH HÓA

(Đã ký)
Mai Xuân Minh

Каталог: Lists -> vbpq -> Attachments
Attachments -> TỈnh bến tre độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> Ban hành kèm theo Thông tư số: 29/2004/tt-btnmt
Attachments -> BỘ y tế CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> BỘ TƯ pháp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> CHÍnh phủ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> PHỤ LỤC: MẪu văn bảN Áp dụng thống nhất trong công tác bổ nhiệM (Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/tt-btp ngày 01 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) Mẫu số: 01/bncb
Attachments -> PHỤ LỤc I khung thời gian trích khấu hao các loại tài sản cố ĐỊNH
Attachments -> BỘ giao thông vận tảI
Attachments -> UỶ ban nhân dân tỉnh sơn la cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> PHỤ LỤc số I mẫu phiếu nhận hồ SƠ

tải về 10.01 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương