Ủy ban nhân dân tỉnh sơn latải về 43.83 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích43.83 Kb.ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA


Số: 1164/QĐ-UBNDCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Sơn La, ngày 16 tháng 5 năm 2016
QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật thi hành tạm giữ, tạm giam

straight arrow connector 1


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam, ngày 25 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 372/QĐ-TTg ngày 09 tháng 3 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kèm theo kế hoạch triển khai Luật thi hành tạm giữ, tạm giam;

Xét đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh tại Tờ trình số 107/TTr-CAT-PC81 ngày 13 tháng 5 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Công an tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành của tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Văn phòng Chính phủ;

- Bộ Công an;

- Thường trực tỉnh ủy;

- Thường trực HĐND tỉnh;

- Ban chỉ đạo CCTP Tỉnh ủy;

- Thường trực HĐND tỉnh;

- Đoàn ĐBQH tỉnh;

- UBMT Tổ quốc Việt Nam tỉnh;

- Các tổ chức đoàn thể tỉnh;

- Như Điều 3;

- Trung tâm Công báo tỉnh;

- Cổng thông tin điện tử tỉnh;

- Lưu: VT, CAT, NC, MH, (65b).TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

(Đã ký)


Cầm Ngọc Minh
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LACỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ơ
KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1164/QĐ-UBND

ngày 16 tháng 5 năm 2016 của UBND tỉnh Sơn La)


Thực hiện Quyết định số 372/QĐ-TTg ngày 09 tháng 3 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Kế hoạch triển khai thi hành Luật thi hành tạm giữ, tạm giam. Để triển khai, thi hành có hiệu quả Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam, UBND tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện với các nội dung sau đây:I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Xác định trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị trong triển khai thi hành Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam bảo đảm thống nhất, hiệu quả tuyên truyền phổ biến Luật Thi hành tạm giữ tạm giam đến cán bộ công chức, viên chức và cho nhân dân, nhất là cán bộ chiến sĩ làm công tác tạm giữ, tạm giam, điều tra tội phạm, kiểm sát viên, thẩm phán, cán bộ làm công tác giảng dạy, nghiên cứu pháp luật.2. Yêu cầu.

a) Các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì hoặc tham gia phối hợp phải chủ động ban hành kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện theo đúng tiến độ; phối hợp chặt chẽ trong quá trình triển khai thực hiện, đảm bảo cho các hoạt động thi hành tạm giữ, tạm giam được thực hiện và áp dụng, thống nhất, đúng pháp luật;

b) Đảm bảo phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban ngành giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và Kế hoạch này.

c) Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự, Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức tốt công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng có chức năng, thẩm quyền tạm giữ, tạm giam; kiện toàn tổ chức, cơ sở vật chất, biên chế đảm bảo triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam.II. NỘI DUNG, PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Tuyên truyền, phổ biến Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam

a) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật nhằm nâng cao trách nhiệm, thống nhất nhận thức cho đội ngũ cán bộ, chiến sĩ làm công tác tạm giữ, tạm giam; cán bộ làm công tác điều tra tội phạm, Kiểm sát viên, Thẩm phán, cán bộ làm công tác nghiên cứu pháp luật và cho nhân dân.

b) Biên soạn, in, cấp phát sách, tài liệu, tổ chức tập huấn chuyên sâu về Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam cho lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ thuộc các sở, ngành, cơ quan, đơn vị làm công tác tham mưu, trực tiếp làm công tác tạm giữ, tạm giam; cán bộ làm công tác điều tra tội phạm.

c) Thời gian thực hiện: từ tháng 6 năm 2016 và những năm tiếp theo.2. Phân công thực hiện

- Cơ quan chủ trì: Công an tỉnh Sơn La.

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với Công an tỉnh tổ chức tập huấn Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành cho lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ đơn vị làm công tác tham mưu, cán bộ làm công tác điều tra tội phạm, có thẩm quyền được phân cấp thi hành tạm giữ, tạm giam của đơn vị trên địa bàn toàn tỉnh.

- Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh, Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình trên địa bàn tỉnh tuyên truyền, phổ biến Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật.

- UBND các huyện, thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam, gắn việc triển khai thi hành Luật với việc triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong tình hình mới nhằm nâng cao ý thức pháp luật và trách nhiệm của cán bộ, nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; thực hiện quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của công dân, cơ quan, tổ chức trong đấu tranh phòng, chống tội phạm.

- Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh phối hợp với Công an tỉnh tổ chức tập huấn chuyên sâu, quán triệt nội dung của Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành cho lực lượng làm công tác kiểm sát hoạt động quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam.

- Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh tổ chức tập huấn, phổ biến, quán triệt nội dung của Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật trong ngành mình.

- Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sơn La và các đoàn thể tỉnh tổ chức thực hiện kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam cho các hội viên và các tầng lớp nhân dân.3. Rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật tạm giữ, tạm giam

a) Nội dung

Các cơ quan, đơn vị căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, tổ chức rà soát văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn có liên quan đến công tác tạm giữ, tạm giam, thống kê những văn bản cần sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ để phù hợp với Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam, gửi về Công an tỉnh (qua Phòng Tham mưu – Pháp chế ) để tổng hợp, báo cáo Bộ Công an.

b) Cơ quan chủ trì

Công an tỉnh và các sở, ban, UBND các huyện, thành phố .

c) Thời gian hoàn thành: Tháng 6 năm 2016.4. Tham gia ý kiến xây dựng văn bản quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam

Công an tỉnh tổ chức nghiên cứu tham gia ý kiến góp ý dự thảo Nghị định, Thông tư quy định chi tiết, hướng dẫn thực hiện Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam theo kế hoạch, chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền, trong đó tập trung 02 dự thảo:

- Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam.

- Nghị định của Chính phủ quy định xây dựng, thu thập, lưu trữ, xử lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu về thi hành tạm giữ, tạm giam.

Thời gian hoàn thành: Theo chỉ đạo của Bộ Công an.

5. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương

a) Công an tỉnh

- Triển khai kế hoạch tập huấn nội dung của Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam cho toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân thuộc quyền quản lý, đặc biệt là đối với các cán bộ, chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ trong Công an nhân dân tại các Nhà tạm giữ, Trại tạm giam, cán bộ làm công tác điều tra, cán bộ làm công tác quản lý thi hành tạm giữ, tạm giam.

- Rà soát sửa đổi, bổ sung hoặc đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản đã ban hành cho phù hợp với quy định của Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam.

- Chủ trì tổ chức triển khai thực hiện các quy định của Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam nhằm tháo gỡ những khó khăn, hạn chế, bất cập, bảo đảm việc quản lý giam giữ phục vụ có hiệu quả cho công tác điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án, đồng thời bảo đảm tốt hơn quyền của người bị tạm giữ, tạm giam, phù hợp với quy định của Hiến pháp năm 2013, Bộ Luật Tố tụng hình sự và đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, cải cách hành chính trong tình hình mới.

- Khảo sát toàn diện, đảm bảo cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật và lực lượng cho cơ sở giam giữ; đề xuất xây dựng, cải tạo, nâng cấp Trại tạm giam, Nhà tạm giữ đã xuống cấp, lắp đặt hệ thống kiểm soát an ninh; bố trí đủ biên chế cán bộ, chiến sĩ cho Trại tạm giam, Nhà tạm giữ theo quy định của Bộ Công an.

b) Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh

Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan tham gia góp ý xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam trong Quân đội nhân dân, theo chỉ đạo của Bộ Quốc phòng.

c) Sở Y tế phối hợp với Công an tỉnh tham gia góp ý xây dựng các văn bản quy định chi tiết và tổ chức việc tập huấn hướng dẫn thi hành Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam; chỉ đạo các cơ sở y tế, cơ quan y tế trên địa bàn tỉnh hướng dẫn, giúp đỡ, hỗ trợ việc phòng, chống dịch bệnh, khám bệnh, chữa bệnh cho người bị tạm giữ, tạm giam tại các cơ sở giam giữ; chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh cấp huyện, cấp tỉnh; đề xuất xây dựng hoặc bố trí khu, buồng riêng để khám, chữa bệnh cho người bị tạm giữ, tạm giam.

d) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Phối hợp với Công an tỉnh tham gia góp ý xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam; tổ chức tiếp nhận, chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em là con của người bị tạm giữ, người bị tạm giam không có thân nhân nhận chăm sóc, nuôi dưỡng theo quy định.

đ) Sở Tài chính

Phối hợp với Công an tỉnh tham gia góp ý xây dựng các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam; tổng hợp dự toán bảo đảm điều kiện cho hoạt động quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam trong dự toán chi ngân sách nhà nước giao cho Công an tỉnh theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

e) Sở Kế hoạch và Đầu tư

Phối hợp với Công an tỉnh tham gia góp ý xây dựng các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam; lập kế hoạch trang bị phương tiện, cơ sở vật chất, kỹ thuật để bảo đảm thi hành Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam trên địa bàn tỉnh.

g) Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh

Phối hợp với Công an tỉnh, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh và các cơ quan có liên quan xây dựng quy chế phối hợp thực hiện Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam bảo đảm thống nhất, hiệu quả.

h) UBND các huyện, thành phố

Tạo điều kiện thuận lợi cho việc xây dựng và quản lý cơ sở giam giữ tại địa phương quản lý và chỉ đạo các cơ quan nhà nước ở địa phương phối hợp bảo đảm an ninh, an toàn cho cơ sở giam giữ; phối hợp, hỗ trợ lực lượng Công an làm tốt công tác tạm giữ, tạm giam trên địa bàn.

i) Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh phối hợp với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và các sở, ban, ngành có liên quan trong việc xây dựng các văn bản quy định chi tiết, triển khai thi hành Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam; Giám sát, kiểm sát hoạt động quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam theo quy định của pháp luật.III. KINH PHÍ BẢO ĐẢM

Kinh phí triển khai Kế hoạch này do ngân sách nhà nước bảo đảm theo phân cấp quản lý ngân sách nhà nước hiện hành.

Riêng năm 2016, các cơ quan, đơn vị, địa phương bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước được giao đầu năm để triển khai thực hiện.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các cơ quan có trách nhiệm hoàn thành các nội dung công việc được phân công đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả, báo cáo kết quả triển khai kế hoạch với UBND tỉnh (qua Công an tỉnh) để tổng hợp báo cáo Bộ Công an.2. Công an tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH
(Đã ký)


Cầm Ngọc Minh
: congbao.nsf -> 4c577b2e19f4a39d4725779800118466
4c577b2e19f4a39d4725779800118466 -> UỶ ban nhân dân tỉnh sơn la cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
congbao.nsf -> Ủy ban nhân dân tỉnh hưng yêN
4c577b2e19f4a39d4725779800118466 -> UỶ ban nhân dân tỉnh sơn la cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
4c577b2e19f4a39d4725779800118466 -> TỈnh sơn la số: 1069/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
4c577b2e19f4a39d4725779800118466 -> Ủy ban nhân dân tỉnh sơn la
4c577b2e19f4a39d4725779800118466 -> UỶ ban nhân dân tỉnh sơn la cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
4c577b2e19f4a39d4725779800118466 -> UỶ ban nhân dân tỉnh sơn la cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
4c577b2e19f4a39d4725779800118466 -> TỈnh sơn la số: 1893/2006/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
4c577b2e19f4a39d4725779800118466 -> TỈnh sơn la –––––––– Số: 612/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương