Ủy ban nhân dân tỉnh sơn latải về 39.48 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích39.48 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA


Số: 1093/QĐ-UBNDCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Sơn La, ngày 09 tháng 5 năm 2016QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành

Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự

straight arrow connector 1

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự ngày 26 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 370/QĐ-TTg ngày 09 tháng 3 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự;

Xét đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh tại Tờ trình số 100/TTr-CAT-PC44 ngày 05 tháng 5 năm 2016,QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Công an tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành của tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Văn phòng Chính phủ;

- Bộ Công an;

- Thường trực Tỉnh ủy;

- Thường trực HĐND tỉnh;

- Ban chỉ đạo CCTP Tỉnh ủy;

- Thường trực HĐND tỉnh;

- Đoàn ĐBQH tỉnh;

- UBMT Tổ quốc Việt Nam tỉnh;

- Các tổ chức đoàn thể tỉnh;

- Như Điều 3;

- Trung tâm Công báo tỉnh;

- Cổng thông tin điện tử tỉnh;

- Lưu: VT, CAT, NC, MH, (65b).TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH
(Đã ký)

Cầm Ngọc Minh
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LACỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


KẾ HOẠCH

Triển khai thi hành Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1093/QĐ-UBND

ngày 09 tháng 5 năm 2016 của UBND tỉnh Sơn La)


Thực hiện Quyết định số 370/QĐ-TTg ngày 09 tháng 3 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai, thi hành Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự; để triển khai, thi hành có hiệu quả Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự, UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch thực hiện với các nội dung sau đây:I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Phân công, giao nhiệm vụ cho các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố triển khai thi hành Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự bảo đảm thống nhất, hiệu quả.2. Yêu cầu

a) Chủ động, tích cực triển khai thực hiện, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng công việc, tiết kiệm, tránh hình thức, lãng phí.

b) Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch thực hiện, phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan liên quan, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai, thực hiện kế hoạch.

II. NỘI DUNG

1. Tuyên truyền, phổ biến Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự

a)Tổ chức tuyên truyền, phổ biến về Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành nhằm nâng cao trách nhiệm, thống nhất nhận thức cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý, cán bộ trực tiếp làm công tác điều tra hình sự, cán bộ làm công tác giảng dạy, nghiên cứu pháp luật và cho nhân dân.

b) Tổ chức tập huấn chuyên sâu về Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự cho lực lượng trực tiếp làm công tác điều tra hình sự.

c) Phân công

- Công an tỉnh Sơn La triển khai kế hoạch tập huấn chuyên sâu về Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành cho Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng, Điều tra viên, Cán bộ điều tra, cơ quan khác được giao tiến hành một số hoạt động điều tra trong CAND; tập huấn, phổ biến, quán triệt nội dung Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành đến 100% CBCS thuộc lực lượng Công an Sơn La.

- Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức tập huấn chuyên sâu về Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý, cơ quan được giao tiến hành một số hoạt động điều tra trong lực lượng của mình.

- Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tổ chức tập huấn, phổ biến, quán triệt về Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành cho đội ngũ cán bộ trong ngành Kiểm sát nhân dân.

- Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh tổ chức tập huấn, phổ biến, quán triệt về Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự và các văn bản quy phạm pháp luật quyđịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành cho đội ngũ cán bộ trong ngành Tòa án nhân dân.

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức tập huấn chuyên sâu về Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành cho cơ quan được giao tiến hành một số hoạt động điều tra trong ngành mình.

- Sở Thông tin và truyền thông chủ trì, phối hợp với Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo hướng dẫn các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình ở tỉnh, địa phương tuyên truyền về Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự và các văn bản qui phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành.

- Đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên tổ chức thực hiện kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự cho các hội viên và các tầng lớp nhân dân.

d) Thời gian thực hiện: Trong năm 2016, năm 2017.2. Rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật về tổ chức cơ quan điều tra hình sự

a) Nội dung

Các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình tổ chức rà soát văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến tổ chức cơ quan điều tra hình sự, thống kê những văn bản cần sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ để phù hợp với Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự gửi Bộ Công an để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

b) Cơ quan chủ trì: Công an tỉnh.

c) Thời gian hoàn thành

Quý II năm 2016. Các sở, ngành, UBND các cấp thực hiện, báo cáo UBND tỉnh (qua Công an tỉnh) trước ngày 15 tháng 6 năm 2016.3. Kiện toàn hệ thống Cơ quan điều tra các cấp

Công an tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh kiện toàn hệ thống cơ quan điều tra trong cơ quan, ngành mình đảm bảo phù hợp với nhiệm vụ, quyền hạn quy định trong Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự và các văn bản quy phạm pháp luật qui định chi tiết, hướng dẫn thi hành.4. Xây dựng văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự

a) Tham gia ý kiến dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về đồn Biên phòng ở vùng sâu, vùng xa.

- Cơ quan chủ trì: Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Công an tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Nội vụ.

- Thời gian hoàn thành: Theo kế hoạch của Bộ Quốc phòng.

b) Tham gia ý kiến dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chế độ báo cáo về điều tra hình sự.

- Cơ quan chủ trì: Công an tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Bộ Chỉ huy quân sự, Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng, Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh.

- Thời gian hoàn thành: Theo kế hoạch của Bộ Công an.

c) Tham gia ý kiến dự thảo Thông tư quy định về công tác điều tra hình sự trong CAND; Thông tư ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng thi tuyển Điều tra viên sơ cấp, Điều tra viên trung cấp, Điều tra viên cao cấp thuộc Công an nhân dân; Thông tư quy định việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cấp, thu hồi Giấy chứng nhận Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra, Điều tra viên, Cán bộ điều tra thuộc Công an nhân dân.

-Cơ quan thực hiện: Công an tỉnh.

-Thời gian hoàn thành: Theo chỉ đạo của Bộ Công an.

d) Tham gia ý kiến dự thảo Thông tư quy định việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cấp, thu hồi Giấy chứng nhận Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra, Điều tra viên, Cán bộ điều tra thuộc Quân đội nhân dân; Thông tư ban hành Qui chế làm việc của Hội đồng thi tuyển Điều tra viên sơ cấp, Điều tra viên trung cấp, Điều tra viên cao cấp thuộc Quân đội nhân dân.

- Cơ quan thực hiện: Bộ Chỉ huy quân sự, Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh.

-Thời gian hoàn thành: Theo chỉ đạo của Bộ Quốc phòng.

đ) Tham gia ý kiến dự thảo Thông tư quy định việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cấp, thu hồi Giấy chứng nhận Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra, Điều tra viên, Cán bộ điều tra thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Thông tư ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng thi tuyển Điều tra viên sơ cấp, Điều tra viên trung cấp, Điều tra viên cao cấp thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

- Cơ quan thực hiện: Viện kiểm sát nhân dân tỉnh.

- Thời gian hoàn thành: Theo chỉ đạo của Viện kiểm sát nhân tối cao.

e) Tham gia ý kiến dự thảo Thông tư quy định biểu mẫu, giấy tờ, sổ sách về điều tra hình sự.

- Cơ quan chủ trì: Công an tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Bộ Chỉ huy quân sự, Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh.

- Thời gian hoàn thành: Theo chỉ đạo của Bộ Công an.III. KINH PHÍ ĐẢM BẢO

Kinh phí thực hiện kế hoạch này do ngân sách nhà nước đảm bảo theo phân cấp quản lý ngân sách nhà nước hiện hành.

Cơ quan được phân công chủ trì các nội dung, nhiệm vụ cụ thể quy định trong Kế hoạch này có trách nhiệm lập dự toán kinh phí bảo đảm việc triển khai, thi hành Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự theo của Luật Ngân sách nhà nước gửi Sở Tài chính tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt dự toán ngân sách để triển khai Kế hoạch theo đúng tiến độ.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các cơ quan có trách nhiệm hoàn thành các nội dung công việc được phân công đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả, báo cáo kết quả triển khai kế hoạch với UBND tỉnh (qua Công an tỉnh) để tổng hợp báo cáo Bộ Công an.2. Công an tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH
(Đã ký)

Cầm Ngọc Minh
: congbao.nsf -> 4c577b2e19f4a39d4725779800118466
4c577b2e19f4a39d4725779800118466 -> UỶ ban nhân dân tỉnh sơn la cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
congbao.nsf -> Ủy ban nhân dân tỉnh hưng yêN
4c577b2e19f4a39d4725779800118466 -> UỶ ban nhân dân tỉnh sơn la cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
4c577b2e19f4a39d4725779800118466 -> TỈnh sơn la số: 1069/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
4c577b2e19f4a39d4725779800118466 -> UỶ ban nhân dân tỉnh sơn la cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
4c577b2e19f4a39d4725779800118466 -> UỶ ban nhân dân tỉnh sơn la cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
4c577b2e19f4a39d4725779800118466 -> Ủy ban nhân dân tỉnh sơn la
4c577b2e19f4a39d4725779800118466 -> TỈnh sơn la số: 1893/2006/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
4c577b2e19f4a39d4725779800118466 -> TỈnh sơn la –––––––– Số: 612/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương