Ủy ban nhân dân tỉnh sơn la số: 2033tải về 11.17 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích11.17 Kb.
#1192

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH SƠN LA
Số: 2033 /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSơn La, ngày 8 tháng 9 năm 2015


QUYẾT ĐỊNH

Ban hành danh mục thủ tục hành chính thực hiện cơ chế một cửa,

cơ chế một cửa liên thông tại Ủy ban nhân dân các huyện, thành phốCHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;

Theo đề nghị của Sở Nội vụ tại tờ trình số 394/TTr-SNV ngày 04 tháng 9 năm 2015,QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Danh mục thủ tục hành chính áp dụng thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Sơn La (bao gồm 169 thủ tục hành chính thuộc 11 lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố).

Điều 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện quyết định này theo đúng quy định của pháp luật. Giao Giám đốc Sở Nội vụ theo dõi, giám sát, kiểm tra việc thực hiện, hàng quý báo cáo kết quả thực hiện với Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, ban, ngành; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 361/QĐ-UBND ngày 27/02/2014 của Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính áp dụng thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Sơn La./.Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh uỷ;

- Thường trực HĐND tỉnh;

- Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND tỉnh;

- Như Điều 3;

- Lãnh đạo VP và CVCK;- Trung tâm công báo tỉnh;

- Lưu: VT, NC.D80b

T.M ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Cầm Ngọc Minh

Каталог: images -> Anh tin bai 2015 -> Van ban
images -> BÀi thuyết trình cách xáC ĐỊnh và chế ĐỘ pháp lý CỦa các vùng biển theo công ưỚc của liên hiệp quốc về luật biển năM 19821
images -> Céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam Độc lập tự do hạnh phúc
images -> Lúa gạo Việt Nam Giới thiệu
images -> Trung Tâm kt tc-đl-cl
images -> Số: 105/2008/QĐ-ttg CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
images -> ChuyêN ĐỀ ĐẠi số TỔ HỢP, XÁc suất kiến thức cơ bản Đại số tổ hợp
images -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạo trưỜng đẠi học luật tp. HỒ chí minh dưƠng kim thế nguyên thủ TỤc phá SẢn các tổ chức tín dụng theo pháp luật việt nam
images -> Review of Condor, Sun Grid Engine and pbs
Van ban -> Huyện uỷ MỘc châu ban tuyên giáO

tải về 11.17 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương