Ủy ban nhân dân tỉnh sơn la cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúctải về 36.75 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích36.75 Kb.
#21225


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LACỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 450/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 11 tháng 3 năm 2014QUYẾT ĐỊNH


Ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện trồng rừng thay thế

diện tích chuyển sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh năm 2014CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ về thi hành Luật Bảo vệ và Phát triển rừng ;

Căn cứ Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển sang mục đích sử dụng khác;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 44/TTr-SNN ngày 28 tháng 02 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tổ chức thực hiện trồng rừng thay thế diện tích chuyển sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh năm 2014.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:

- Bộ Nông nghiệp và PTNT;

- Thường trực Tỉnh uỷ (B/c);

- Thường trực HĐND (B/c);

- Thường trực UBND tỉnh;

- Tổng cục Lâm nghiệp;

- Như Điều 3;

- Các sở, ban, ngành của tỉnh;

- HĐND, UBND các huyện, thành phố;

- Lưu: VT, (M01) 128 bản.


KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH


(Đã ký)

Bùi Đức HảiT ĐỊNH

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH SƠN LA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


KẾ HOẠCH

Tổ chức thực hiện trồng rừng thay thế diện tích

chuyển sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh năm 2014

(Kèm theo Quyết định số 450 /QĐ-UBND ngày 11 tháng 3 năm 2014

của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La)
I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tăng cường công tác chỉ đạo thực hiện trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển sang mục đích sử dụng khác theo Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển sang mục đích sử dụng khác.

- Chỉ đạo UBND các huyện, thành phố; các sở, ngành và các chủ đầu tư công trình đã được UBND tỉnh cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng rừng thực hiện trồng rừng thay thế.

2. Yêu cầu

- Xác định rõ trách nhiệm của các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra giám sát các chủ đầu tư công trình thực hiện trồng rừng thay thế.

- Chủ đầu tư 17 công trình thủy điện tiến hành trồng thay thế ngay trong năm 2014 và tiếp tục tập trung rà soát các chủ đầu tư công trình khác tổ chức trồng rừng thay thế đảm bảo hoàn thành trong năm 2015.

II. NHIỆM VỤ CHỦ YẾU

1. Tổ chức Hội nghị cấp tỉnh và ký cam kết tổ chức trồng rừng thay thế năm 2014

- Tổ chức Hội nghị cấp tỉnh triển khai Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ; các Văn bản chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh và Kế hoạch tổ chức trồng rừng thay thế năm 2014. Dự kiến địa điểm tổ chức tại huyện Mường La, trung tuần tháng 3 năm 2014.

- UBND các huyện, thành phố tổ chức Họp làm việc với các chủ đầu tư và ký kết trồng rừng thay thế năm 2014 và năm 2015 (trong đó riêng đối với 17 công trình thủy điện tổ chức ký cam kết trồng rừng thay thế trong năm 2014).

2. Quỹ đất để các chủ đầu tư tổ chức trồng rừng thay thế

UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các phòng chuyên môn: Nông nghiệp và PTNT, Tài nguyên Môi trường, Hạt Kiểm Lâm, Ban quản lý dự án Bảo vệ và Phát triển rừng, UBND các xã xác định bố trí đủ quỹ đất để các chủ đầu tư tổ chức trồng rừng thay thế (có Biên bản thống nhất về vị trí, địa danh, địa điểm, quy mô diện tích giữa Chính quyền địa phương, chủ đầu tư và các chủ rừng).

3. Thủ tục lập thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế kỹ thuật và tổ chức rừng thay thế

- UBND các huyện, thành phố, các chủ đầu tư lập, thẩm định và phê duyệt hồ sơ thiết kế kỹ thuật và tổ chức trồng rừng, trong đó:

+ Trình tự thủ tục lập hồ sơ, thẩm định phê duyệt hồ sơ thiết kế kỹ thuật thực hiện theo Thông tư số 69/2011/TT-BNNPTNT ngày 21 tháng 10 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

+ Dự toán trồng rừng thực hiện theo Quyết định số 38/2005/QĐ-BNN ngày 06 tháng 7 năm 2005 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về Ban hành định mức kinh tế kỹ thuật trồng rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng và bảo vệ rừng.

+ Mật độ trồng cây trồng 1.600 cây/ha, cây cách cây 2,5 m, hàng cách hàng 2,5 m theo quy định tại Quyết định số 342/QĐ-UBND ngày 16 tháng 02 năm 2005 của UBND tỉnh Sơn La; cơ cấu, giá cây trồng theo Quyết định số 1157/QĐ-UBND ngày 17 tháng 5 năm 2010 của UBND tỉnh Sơn La.

- Chủ đầu tư tiến hành lập hồ sơ thiết kế và dự toán trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện. Trong trường hợp chủ đầu tư không đủ điều kiện tổ chức lập hồ sơ thiết kế và thực hiện, UBND huyện, thành phố lựa chọn đơn vị có đủ năng lực, điều kiện trên địa bàn (có thể lựa chọn Ban quản lý dự án bảo vệ và phát triển rừng huyện) Hợp đồng với các chủ đầu tư tổ chức thực hiện.

- Tổ chức trồng rừng thay thế theo hồ sơ thiết kế và dự toán đã được phê duyệt và tổ chức nghiệm thu đánh giá theo Quyết định số 06/2005/QĐ-BNN ngày 24 tháng 01 năm 2005 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và quy định tại Quyết định số 46/2007/QĐ-BNN ngày 28 tháng 5 năm 2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Ban hành Quy định về việc xác định rừng trồng, rừng khoanh nuôi thành rừng.

4. Tổ chức kiểm tra, giám sát

- UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các chủ đầu tư triển khai công tác trồng rừng thay thế theo Kế hoạch này và Văn bản số 326/UBND-KTN ngày 17 tháng 02 năm 2014 của UBND tỉnh Sơn La.

- Thành lập đoàn kiểm tra liên ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Công an - Tài nguyên và Môi trường - Công Thương kiểm tra việc tổ chức chỉ đạo và trồng rừng thay thế năm 2014.

5. Tổng kết đánh giá công tác trồng rừng thay thế đối với 17 công trình thủy điện năm 2014 báo cáo Thủ trướng chính phủ theo Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển sang mục đích sử dụng khác và triển khai nhiệm vụ năm 2015.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Chủ trì phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, UBND huyện Mường La chuẩn bị nội dung, chương trình và các điều kiện tổ chức Hội nghị triển khai trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển sang mục đích sử dụng khác năm 2014.

- Tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công tại Mục 3, 4, 5 Phần II của bản Kế hoạch này.

2. UBND huyện, thành phố

- Tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công tại Mục 1, 2, 5, Phần II của bản Kế hoạch này.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các chủ đầu tư triển khai công tác trồng rừng thay thế theo Kế hoạch này và Văn bản số 326/UBND-KTN ngày 17 tháng 02 năm 2014 của UBND tỉnh Sơn La.

3. Yêu cầu chủ đầu tư 17 công trình thủy điện và các chủ đầu tư đã được UBND tỉnh cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng rừng nghiêm túc tổ chức trồng rừng thay thế ngay trong năm 2014 và đảm bảo hoàn thành toàn bộ năm 2015.

4. Các sở, ngành có liên quan, trong phạm vi trách nhiệm của mình phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thành phố đốn đốc kiểm tra, giám sát việc trồng lại rừng thay thế diện tích rừng chuyển sang mục đích khác.

Yêu cầu Giám đốc các sở, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các chủ đầu tư đã được UBND tỉnh cho phép chuyển mục đích sử dụng rừng tổ chức thực hiện. Trong quá trình triển khai có những khó khăn, vướng mắc đề nghị báo cáo về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp báo cáo UBND tỉnh để chỉ đạo./.
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)


Bùi Đức HảiКаталог: congbao.nsf
congbao.nsf -> TỈnh sơn la số: 1739/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
congbao.nsf -> Số: 1188/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
congbao.nsf -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh lâM ĐỒng độc lập Tự do Hạnh phúc
congbao.nsf -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh lâM ĐỒng độc lập Tự do Hạnh phúc
congbao.nsf -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh lâM ĐỒng độc lập Tự do Hạnh phúc
congbao.nsf -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh lâM ĐỒng độc lập Tự do Hạnh phúc
congbao.nsf -> Ủy ban nhân dân tỉnh sơn la
congbao.nsf -> UỶ ban nhân dân tỉnh sơn la số: 1013/QĐ-ubnd
congbao.nsf -> UỶ ban nhân dân tỉnh sơn la cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
congbao.nsf -> Ủy ban nhân dân tỉnh hưng yêN

tải về 36.75 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương