Ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam


Biểu 09: Kế hoạch khai thác rừng trồng cho 1 chu kỳ kinh doanhtải về 3.11 Mb.
trang22/32
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích3.11 Mb.
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   32

Biểu 09: Kế hoạch khai thác rừng trồng cho 1 chu kỳ kinh doanh

Năm khai thác

Diện tích (ha)

Loài cây

Các chỉ tiêu rừng trồng

Sản lượng dự kiến (m3)

Tổ/đội SX hoặc địa danh

Tuổi (năm)

D

bq (cm)

H

bq (m)

Trữ lượng (m3)

bq/ha

tổng M

bq/ha

tổng SL
Cộng
Biểu 10: Nhu cầu lao động cho 1 chu kỳ kinh doanh

Năm

Nhu cầu lao động (người)

L.động trong đơn vị (người)

L.động thuê khoán (người)

Ghi chú2. Thủ tục Phê duyệt Phương án quản lý rừng bền vững của chủ rừng là tổ chức

* Trình tự thực hiện

- Chủ rừng (là tổ chức) xây dựng Phương án và nộp hồ sơ tại tại Trung tâm hành chính công tỉnh.

- Công chức kiểm tra hồ sơ, hướng dẫn hoàn chỉnh hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

- Chuyển hồ sơ về Chi cục lâm nghiệp tiếp nhận và xem xét tính hợp lệ của hồ sơ (theo quy định tại Khoản 2, Điều 10 - Thông tư số 38/2014/TT-BNNPTNT ngày 03 tháng 11 năm 2014 của Bộ Nông nghiệp & PTNT), trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Chi cục thông báo bằng văn bản để Chủ rừng hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu.

- Phê duyệt phương án.

- Trả kết quả giải quyết TTHC tại Trung tâm hành chính công tỉnh.* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Trung tâm hành chính công tỉnh

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Giấy đề nghị phê duyệt Phương án của chủ rừng là tổ chức (Phụ lục VI - Thông tư số 38/2014/TT-BNNPTNT ngày 03 tháng 11 năm 2014 của Bộ Nông nghiệp & PTNT).

- Bản thuyết minh phương án quản lý rừng bền vững (Ban hành kèm theo Phụ lục II (đối với rừng tự nhiên), Phụ lục III (đối với rừng trồng) của Thông tư số 38/2014/TT-BNNPTNT ngày 03 tháng 11 năm 2014 của Bộ Nông nghiệp & PTNT).

- Hệ thống bản đồ ( Bản đồ Hệ VN 2000, Kinh tuyến trục 107o45’);

- Văn bản tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của chủ rừng.

b) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ

* Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Các chủ rừng là tổ chức.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Chi cục Lâm nghiệp).

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

* Mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Giấy đề nghị phê duyệt phương án (theo Phụ lục VI - Thông tư số 38/2014/TT-BNNPTNT ngày 03/11/2014 của Bộ Nông nghiệp & PTNT).

- Bản thuyết minh phương án theo Phụ lục II (đối với rừng tự nhiên), Phụ lục III (đối với rừng trồng) của Thông tư số 38/2014/TT-BNNPTNT ngày 03/11/2014 của Bộ Nông nghiệp & PTNT).

* Phí, lệ phí: Không

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản phê duyệt Phương án.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không.

* Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Thông tư số 38/2014/TT-BNNPTNT ngày 03/11/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về phương án quản lý rừng bền vững.

  - Quyết định số 5250/QĐ-BNN-TCLN ngày 09/12/2014 V/v công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

PHỤ LỤC VI

(Kèm theo Thông tư số 38/2014/TT-BNNPTNT ngày 03 tháng 11 năm 2014 của

Bộ Nông nghiệp và PTNT)

MẪU TỜ TRÌNH

CQ QUẢN LÝ CẤP TRÊN
 TÊN ĐƠN VỊ TRÌNH
-------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


Số:         /TTr-...

………, ngày    tháng   năm …

TỜ TRÌNH

V/v thẩm định/ phê duyệt Phương án quản lý rừng bền vững

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và PTNT

Căn cứ Thông tư          /2014/TT-BNNPTNT ngày   /   /2014 của Bộ NN&PTNT hướng dẫn về Phương án quản lý rừng bền vững, đề nghị Sở NN&PTNT thẩm định/ phê duyệt Phương án quản lý rừng bền vững với những nội dung sau:

1. Tên chủ rừng.

2. Địa chỉ.

3. Mục tiêu Phương án.

4. Hiện trạng tài nguyên rừng, đất đai và kết quả sản xuất kinh doanh của chủ rừng.

5. Bố trí quy hoạch sử dụng đất, sử dụng rừng; kế hoạch sản xuất, kinh doanh; nhu cầu, nguồn vốn đầu tư; hiệu quả của Phương án.

6. Hệ thống giải pháp, phương thức tổ chức thực hiện Phương án.

Kính trình quý sở xem xét thẩm định/ phê duyệt Phương án./.

 

 Nơi nhận:

Người đại diện của chủ rừng
(ký, đóng dấu)


: vi-VN -> Lists -> Vn%20bn%20php%20quy -> Attachments
Attachments -> THÔng tư CỦa bộ quốc phòng số 113/2009/tt-bqp ngàY 07 tháng 12 NĂM 2009
Attachments -> THÔng tư Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 12/2007/NĐ-cp ngày 17 tháng 01 năm 2007 quy định về công dân phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân
Attachments -> Ubnd tỉnh quảng ninh sở giáo dục và ĐÀo tạO
Attachments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam sở giáo dục và ĐÀo tạO
Attachments -> Ubnd tỉnh quảng ninh sở giáo dục và ĐÀo tạO
Attachments -> Ubnd tỉnh quảng ninh sở giáo dục và ĐÀo tạO
Attachments -> Ubnd tỉnh quảng ninh ban chỉ ĐẠo công tác y tế trưỜng họC
Attachments -> Ubnd tỉnh quảng ninh sở giáo dục và ĐÀo tạO
Attachments -> Số: 1216 /QĐ-snv cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh ủy quảng ninh số 1305-tb/tu đẢng cộng sản việt nam


1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   32


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương