Ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam


Biểu 04: Dân sinh - kinh tế - xã hội (thống kê các xã liên quan đến lâm phần của đơn vị)tải về 3.11 Mb.
trang16/32
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích3.11 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   32


Biểu 04: Dân sinh - kinh tế - xã hội (thống kê các xã liên quan đến lâm phần của đơn vị)

STT

Đơn vị hành chính

Tổng số hộ

Nhân khẩu

Lao động

Diện tích canh tác bình quân (ha/hộ)

Thu nhập bình quân (1000 đồng/hộ)

Nhu cầu sử dụng lâm sản hàng năm (m3/hộ; tấn/hộ)

Tổng

Kinh

DT khác

Tổng

Nam

Nữ

Tổng

Nông nghiệp

Lâm nghiệp

Tổng

Nông nghiệp

Lâm nghiệp

Gỗ

Củi

Lâm sản khác

1

2

3

4

5

6

7


8

9

10

11

12

13

14

15

I

Xã A

1

Làng 1

2

Làng 2
-
-

II

Xã B

1

Làng 1

2

Làng 2
-
-

Tổng cộng


Biểu 05: Hiện trạng đường giao thông thống kê trong lâm phần và khu giáp ranh

STT

Loại đường

Tên tuyến

Số hiệu tuyến (nếu có)

Cấp đường

Chiều dài (km)

Mô tả đánh giá

1

2

3

4

5

6

7

I.

Trong lâm phần
1

Liên xã
2

Liên huyệnQuốc lộ
II

Khu vực giáp ranh
1

Liên xã
2

Liên huyệnQuốc lộ
Tổng
Biểu 06: Quy hoạch, bố trí sử dụng đất đai

ĐVT: ha


STT

Hạng mục

Tổng

Phân ra

Rừng tự nhiên

Rừng trồng

Đất trống

Đất nông nghiệp

Đất khác

1

2

3

4

5

6

7

8
Tổng diện tích tự nhiênI

Quy hoạch đất lâm nghiệp1

Quy hoạch vùng bảo vệ-

Bảo vệ đất-

Bảo vệ lưu vực nước-

Bảo vệ dọc sông suối-

Rừng có giá trị bảo tồn cao-

Bảo vệ môi trường sông của động vật-

Bảo vệ di tích, văn hóa, tín ngưỡng


2

Quy hoạch vùng sản xuất-

Khu vực khai thác gỗ rừng tự nhiên-

Khu vực khai thác gỗ rừng trồng-

Khu vực khai thác lâm sản ngoài gỗII

Quy hoạch đất nông nghiệp-

Quy hoạch ruộng nước-

Quy hoạch đất trồng màu-

Quy hoạch trồng cây công nghiệp-

Quy hoạch đất nông nghiệp khác


III

Quy hoạch khác-

Thủy điện-

...
: vi-VN -> Lists -> Vn%20bn%20php%20quy -> Attachments
Attachments -> THÔng tư CỦa bộ quốc phòng số 113/2009/tt-bqp ngàY 07 tháng 12 NĂM 2009
Attachments -> THÔng tư Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 12/2007/NĐ-cp ngày 17 tháng 01 năm 2007 quy định về công dân phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân
Attachments -> Ubnd tỉnh quảng ninh sở giáo dục và ĐÀo tạO
Attachments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam sở giáo dục và ĐÀo tạO
Attachments -> Ubnd tỉnh quảng ninh sở giáo dục và ĐÀo tạO
Attachments -> Ubnd tỉnh quảng ninh sở giáo dục và ĐÀo tạO
Attachments -> Ubnd tỉnh quảng ninh ban chỉ ĐẠo công tác y tế trưỜng họC
Attachments -> Ubnd tỉnh quảng ninh sở giáo dục và ĐÀo tạO
Attachments -> Số: 1216 /QĐ-snv cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh ủy quảng ninh số 1305-tb/tu đẢng cộng sản việt nam


1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   32


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương