Ủy ban nhân dân tỉnh quảng namtải về 16.21 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích16.21 Kb.
#699

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
-------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


Số: 2647/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 29 tháng 08 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 77/2013/NQ-HĐND NGÀY 04 THÁNG 7 NĂM 2013 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÓA VIII (KỲ HỌP THỨ 08)ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 172/2012/TT-BTC ngày 22 tháng 10 năm 2012 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 77/2013/NQ-HĐND ngày 04 tháng 7 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa VIII (kỳ họp thứ 08) về quy định mức chi thực hiện các hoạt động cải cách hành chính nhà nước tại các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh Quảng Nam;

Theo đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 881/TTr-SNV ngày 14 tháng 8 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Áp dụng quy định mức chi thực hiện các hoạt động cải cách hành chính nhà nước tại các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh Quảng Nam theo Nghị quyết số 77/2013/NQ-HĐND ngày 04 tháng 7 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa VIII (kỳ họp thứ 08), như sau:

1. Đối tượng thực hiện

a) Các cơ quan hành chính nhà nước trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn; các đơn vị sự nghiệp công lập được Ủy ban nhân dân tỉnh giao nhiệm vụ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

b) Cơ quan thường trực cải cách hành chính của tỉnh (Sở Nội vụ).

c) Các cơ quan hành chính nhà nước được Ủy ban nhân dân tỉnh giao nhiệm vụ xây dựng, tổ chức thực hiện các nội dung, chương trình, đề án cải cách hành chính nhà nước triển khai thực hiện Nghị quyết 30c/NQ-CP của Chính phủ.

2. Nội dung chi và mức chi: Thực hiện theo quy định tại khoản II Điều 1 Nghị quyết số 77/2013/NQ-HĐND ngày 04 tháng 7 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam Khóa VIII (kỳ họp thứ 08).

3. Nguồn kinh phí thực hiện

a) Nguồn kinh phí chi cho công tác cải cách hành chính do ngân sách nhà nước bảo đảm và các nguồn huy động hợp pháp khác.

b) Kinh phí thực hiện cho công tác cải cách hành chính thuộc cấp nào do ngân sách cấp đó bảo đảm theo phân cấp ngân sách hiện hành và được bố trí trong dự toán của các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

4. Lập, chấp hành dự toán và quyết toán kinh phí

Việc lập, chấp hành dự toán và quyết toán kinh phí thực hiện theo quy định hiện hành của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Kế toán và các văn bản hướng dẫn hiện hành và một số điểm cụ thể như sau:

a) Lập dự toán

- Hàng năm, Sở Nội vụ (cơ quan thường trực cải cách hành chính của tỉnh) tổ chức triển khai thực hiện Chương trình cải cách hành chính, có trách nhiệm hướng dẫn các địa phương, đơn vị xây dựng kế hoạch cải cách hành chính để các địa phương, đơn vị làm căn cứ lập dự toán ngân sách hàng năm.

- Sở Nội vụ có trách nhiệm thẩm tra mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ cải cách hành chính trong dự toán ngân sách hàng năm của các địa phương, đơn vị.

- Các địa phương, đơn vị xây dựng kế hoạch và lập dự toán ngân sách thực hiện các dự án, kế hoạch, nhiệm vụ cải cách hành chính theo kế hoạch 5 năm, hàng năm đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định, tổng hợp chung trong dự toán ngân sách nhà nước hàng năm của địa phương, đơn vị, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

b) Phân bổ và giao dự toán: Căn cứ dự toán ngân sách được cấp có thẩm quyền giao, Thủ trưởng cơ quan có trách nhiệm phân bổ và giao dự toán kinh phí cho các đơn vị trực thuộc sau khi có ý kiến thẩm tra của cơ quan tài chính cùng cấp.

c) Sử dụng và quyết toán kinh phí

- Kinh phí đảm bảo cho công tác cải cách hành chính được sử dụng và quyết toán theo quy định hiện hành.

- Kinh phí bảo đảm cho công tác cải cách hành chính chi cho nội dung nào thì hạch toán vào mục chi tương ứng của Mục lục ngân sách nhà nước hiện hành;

- Việc quyết toán kinh phí đảm bảo cho công tác cải cách hành chính, tổng hợp chung vào quyết toán ngân sách hàng năm của địa phương, đơn vị theo quy định.Điều 2. Giao Sở Nội vụ, Sở Tài chính theo dõi, kiểm tra, giám sát và hướng dẫn các địa phương, đơn vị thực hiện Quyết định này theo đúng quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Lê Phước Thanhtải về 16.21 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương