Ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam số: /ubnd-ktn cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 9.49 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu28.07.2016
Kích9.49 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM


Số: /UBND-KTNCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcQuảng Nam, ngày tháng 9 năm 2014

V/v thực hiện Quyết định số 1535/QĐ-TTg ngày 28/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2013Kính gửi:

- Các Sở, Ban, ngành thuộc UBND tỉnh;

- UBND các huyện, thành phố.

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1535/QĐ-TTg ngày 28/8/2014 về việc ban hành Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2013.

Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo cho các Sở, Ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố biết 1535/QĐ-TTg ngày 28/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ đã được đăng trên Internet tại địa chỉ http://qppl.vpubnd.quangnam.vn, đề nghị các đơn vị, địa phương truy cập vào địa chỉ trên để tải văn bản về nghiên cứu và thực hiện. Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện khoản 2, Điều 2 của Quyết định này./.


Nơi nhận:


- Như trên;

- CT, các PCT UBND tỉnh;- CPVP;

- Lưu: VT, KTN.
TL. CHỦ TỊCH

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Trương Công Trân


: vbpq quangnam.nsf -> 9e6a1e4b64680bd247256801000a8614
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Số: 1037/QĐ-ttg CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> TỈnh quảng nam số: 2483/ubnd-ktn cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> UỶ ban nhân dân tỉnh quảng nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Danh môc vµ gi¸ Gãi thçu thiõt bþ D¹y nghò mua s¾M §îT 2 N¡M 2008 cña tr­êng trung cÊp nghÒ tØnh qu¶ng nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Số: 3571 /QĐ-ubnd
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> U Ỷ ban nhân dân tỉnh quảng nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> UỶ ban nhân dân tỉnh quảng nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương