Ủy ban nhân dân tỉnh quảng bìNHtải về 17.95 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích17.95 Kb.
#993

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH QUẢNG BÌNH


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúcQUY ĐỊNH

Phân cấp thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình

(hoặc Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình), thẩm định và

phê duyệt quyết toán công trình xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách

(ban hành kèm theo Quyết định số 29/2005/QĐ-UBND

ngày 13/6/2005 của UBND tỉnh Quảng Bình)

Điều 1. Đối với các công trình sử dụng vốn ngân sách do UBND huyện, thành phố quản lý (không phân biệt nguồn vốn thuộc ngân sách của địa phương huyện, thành phố hay nguồn vốn ngân sách của trên cấp xuống):

a) Chủ tịch UBND huyện tổ chức thẩm định và phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình các dự án có tổng mức vốn đầu tư không lớn hơn 2 tỷ đồng và chịu trách nhiệm tổ chức thẩm tra, phê duyệt quyết toán các công trình do Chủ tịch UBND huyện quyết định phê duyệt đầu tư.

b) Chủ tịch UBND thành phố Đồng Hới tổ chức thẩm định và phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình các dự án có tổng mức vốn đầu tư không lớn hơn 3 tỷ đồng và chịu trách nhiệm tổ chức thẩm tra, phê duyệt quyết toán các công trình do Chủ tịch UBND thành phố quyết định phê duyệt đầu tư.

c) Đối với các công trình sử dụng vốn ngân sách với tổng mức đầu tư từ 500 triệu đồng trở lên phải được các sở quản lý xây dựng chuyên ngành (được quy định tại khoản 5 Điều 9 của Nghị định số 16/2006/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ ban hành về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình) tổ chức thẩm định thiết kế bản vẽ thi công trước khi Chủ tịch UBND huyện, thành phố phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình.

d) Việc thẩm định và phê duyệt thiết kế kỹ thuật - tổng dự toán các công trình của dự án sử dụng vốn ngân sách do UBND huyện và thành phố quản lý thực hiện theo Luật Xây dựng và Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ ban hành về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

Điều 2. Đối với các công trình sử dụng vốn ngân sách do UBND cấp xã quản lý (không phân biệt nguồn vốn thuộc ngân sách của cấp xã hay nguồn vốn ngân sách của trên cấp xuống):

a) Chủ tịch UBND cấp xã tổ chức thẩm định và phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách có tổng mức vốn đầu tư nhỏ hơn 500 triệu đồng và chịu trách nhiệm tổ chức thẩm tra, phê duyệt quyết toán các công trình do UBND cấp xã phê duyệt đầu tư.

b) Việc thẩm định và phê duyệt thiết kế kỹ thuật - tổng dự toán các công trình do UBND cấp xã quản lý thực hiện theo Luật Xây dựng và Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ ban hành về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

Điều 3. Đối với các công trình sử dụng vốn ngân sách Nhà nước do UBND tỉnh quyết định đầu tư:

a) Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức thẩm định tất cả các dự án đầu tư xây dựng công trình (hoặc Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình) theo quy định của Thông tư số 08/2005/TT-BXD ngày 06/5/2005 của Bộ Xây dựng trình UBND tỉnh xem xét quyết định.

b) Việc thẩm định thiết kế bản vẽ thi công trong báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình, thẩm định thiết kế cơ sở trong dự án đầu tư xây dựng công trình, thẩm định và phê duyệt thiết kế kỹ thuật - tổng dự toán các công trình của dự án thực hiện theo Luật Xây dựng ngày 26/11/2003, Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ và Thông tư số 08/2005/TT-BXD ngày 06/5/2005 của Bộ Xây dựng.

c) Giao Sở Tài chính là cơ quan đầu mối thụ lý hồ sơ, cùng các ngành liên quan tổ chức thẩm định quyết toán các dự án đầu tư xây dựng công trình (hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình) sử dụng vốn ngân sách do Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư để trình UBND tỉnh phê duyệt quyết toán.Điều 4. Về quản lý chất lượng công trình: Công trình xây dựng do cấp nào phê duyệt quyết định đầu tư thì cấp đó chịu trách nhiệm quản lý chất lượng công trình theo quy định của Luật Xây dựng và Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

Điều 5. Việc xử lý thực hiện các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách trong giai đoạn chuyển tiếp từ Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 của Chính phủ về quy chế quản lý đầu tư và xây dựng, Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 và Nghị định số 07/2003/NĐ-CP ngày 30/01/2003 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 52/1999/NĐ-CP chuyển sang thực hiện theo Luật Xây dựng và Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình như sau:

a) Đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình đã có quyết định phê duyệt dự án (của cấp có thẩm quyền), các bước tiếp theo thực hiện theo quy định của Thông tư số 08/2005/TT-BXD ngày 06/5/2005 của Bộ Xây dựng và Quyết định số 51/2003/QĐ-UB ngày 30/9/2003 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc phân cấp và ủy quyền phê duyệt dự án, thiết kế kỹ thuật thi công - tổng dự toán, đấu thầu, chỉ định thầu và phê duyệt quyết toán công trình xây dựng.b) Đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình (hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình) chưa có quyết định phê duyệt dự án của cấp có thẩm quyền thì thực hiện theo quy định của Luật Xây dựng ngày 26/11/2003, Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2995 của Chính phủ ban hành về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và quy định được ban hành kèm theo Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Phan Lâm Phương
Каталог: Lists -> vbpq -> Attachments
Attachments -> TỈnh bến tre độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> Ban hành kèm theo Thông tư số: 29/2004/tt-btnmt
Attachments -> BỘ y tế CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> BỘ TƯ pháp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> CHÍnh phủ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> PHỤ LỤC: MẪu văn bảN Áp dụng thống nhất trong công tác bổ nhiệM (Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/tt-btp ngày 01 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) Mẫu số: 01/bncb
Attachments -> PHỤ LỤc I khung thời gian trích khấu hao các loại tài sản cố ĐỊNH
Attachments -> BỘ giao thông vận tảI
Attachments -> UỶ ban nhân dân tỉnh sơn la cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> PHỤ LỤc số I mẫu phiếu nhận hồ SƠ

tải về 17.95 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương