Ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình số: 2075/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 33.3 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.08.2016
Kích33.3 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH QUẢNG BÌNH

Số: 2075/QĐ-UBNDCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Hới, ngày 27 tháng 8 năm 2008


QUYẾT ĐỊNH

Về việc công nhận làng nghề, làng nghề truyền thống

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH
Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 23 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 66/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 07 năm 2006 của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn;

Căn cứ Thông tư số 116/2006/TT-BNN ngày 18 tháng 12 năm 2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 66/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 07 năm 2006 của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn;

Xét Biên bản Hội đồng xét duyệt ngày 15 tháng 05 năm 2008 và đề nghị của Sở Công thương tại văn bản số 311/SCT-QLCN ngày 24 tháng 6 năm 2008 về việc công nhận làng nghề, làng nghề truyền thống,QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Công nhận Làng nghề, làng nghề truyền thống cho các địa phương, đơn vị (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Các làng nghề, làng nghề truyền thống được thưởng và hưởng chính sách khuyến khích phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề nông thôn, giai đoạn 2006 - 2010 ban hành kèm theo Quyết định số 1894/QĐ-UBND ngày 21/08/2007 của UBND tỉnh Quảng Bình và các chính sách phát triển làng nghề khác theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Công thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- TT Tỉnh ủy;

- TT HĐND tỉnh;

- Chủ tịch, các PCT;

- Lưu: VT, CVCT.
TM/ ỦY BAN NHÂN DÂN

KT/ CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
ã ký)

Nguyễn Hữu Hoài

DANH SÁCH CÔNG NHẬN LÀNG NGHỀ,

LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG

(Kèm theo Quyết định số 2075/QĐ-UBND ngày 27 tháng 8 năm 2008

của Ủy ban nhận dân tỉnh)

1. Làng nghề.

1. Thôn Lệ Bình, xã Mai Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ: Làng nghề sản xuất chổi đót, khai thác cát sạn.

2. Làng Ba Đề, xã Bắc Trạch, huyện Bố Trạch (làng cấp xã): Làng nghề sản xuất nón lá, vận tải liên xã.

3. Thôn An Xá, xã Lộc Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ: Làng nghề sản xuất chiếu cói, khai thác cát sạn.

4. Thôn Xuân Bồ, xã Xuân Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ: Làng nghề đan lát, mộc dân dụng.

5. Làng Quy Đức, xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch (làng cấp xã): Làng nghề chế biến hải sản, cơ khí.

6. Làng Gia Hưng, xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch (làng cấp xã): Làng nghề sản xuất rượu, vận tải liên xã.

7. Làng Cao Lao Hạ, xã Hạ Trạch, huyện Bố Trạch (làng cấp xã): Làng nghề sản xuất nón lá, vận tải liên xã.

8. Làng Lý Nhân Nam, xã Nhân Trạch, huyện Bố Trạch (làng cấp xã): Làng nghề chế biến hải sản, cơ khí.

9. Thôn Nhân Hoà, xã Quảng Hoà, huyện Quảng Trạch: Làng nghề rèn đúc, sản xuất mộc mỹ nghệ…

10. Thôn Tân An, xã Quảng Thanh, huyện Quảng Trạch: Làng nghề chế biến bún, bánh mè xát.

2. Làng nghề truyền thống:

1. Thôn Tuy Lộc, xã Lộc Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ: Làng nghề sản xuất Rượn truyền thống;

2. Làng Mai Hồng, xã Đồng Trạch, huyện Bố Trạch: Làng nghề Rèn đúc truyền thống;

3. Thôn Thọ Đơn, xã Quảng Thọ, huyện Quảng Trạch: Làng nghề đan lát truyền thống;

4. Thôn Quy Hậu, xã Liên Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ: Làng nghề sản xuất nón lá truyền thống;

5. Làng Hạ Thôn, xã Quảng Tân, huyện Quảng Trạch (làng cấp xã): Làng nghề sản xuất nón lá truyền thống.


: vbpq -> vbpq qb.nsf -> 64f0c917e087475547256f96002869cb
64f0c917e087475547256f96002869cb -> Ủy ban nhân dân tỉnh quảng bìNH
64f0c917e087475547256f96002869cb -> UỶ ban nhân dân tỉnh quảng bình số: 1028/QĐ-ub
64f0c917e087475547256f96002869cb -> QuyếT ĐỊnh của uỷ ban nhân dân tỉnh v/v quy định giá một phần viện phí cho các cơ sở khám chữa bệnh do địa phương quản lý
64f0c917e087475547256f96002869cb -> UỶ ban nhân dân tỉnh cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
64f0c917e087475547256f96002869cb -> QuyếT ĐỊnh của uỷ ban nhân dân tỉnh v/v ban hành bản quy định về các hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh
64f0c917e087475547256f96002869cb -> Ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình số: 1134/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
64f0c917e087475547256f96002869cb -> UỶ ban nhân dân tỉnh quảng bình số: 1138/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
64f0c917e087475547256f96002869cb -> TỈnh quảng bìNH
64f0c917e087475547256f96002869cb -> UỶ ban nhân dân tỉnh cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
64f0c917e087475547256f96002869cb -> UỶ ban nhân dân tỉnh quảng bình số: 1227 /QĐ-ub
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương