Ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình số: 06/ct-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 18.96 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu05.08.2016
Kích18.96 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH QUẢNG BÌNH

Số: 06/CT-UBNDCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Hới, ngày 19 tháng 3 năm 2007

CHỈ THỊ

Về việc tổ chức các hoạt động tiến tới kỷ niệm 45 năm ngày

Chủ tịch Hồ Chí Minh ký lệnh công bố Pháp lệnh

về lực lượng Cảnh sát nhân dân
Ngày 20/7/1962, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Lệnh công bố pháp lệnh về lực lượng Cảnh sát nhân dân. Qua 45 năm thực hiện Pháp lệnh, lực lượng Cảnh sát nhân dân đã không ngừng phấn đấu và trưởng thành, góp phần quan trọng vào việc giữ vững an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội, phục vụ đắc lực cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ngày 29/1l/2006, Bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành chỉ thị số 11/2006/CT-BAC(C11) về việc tổ chức các hoạt động tiến tới kỷ niệm 45 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ký lệnh công bố Pháp lệnh về Lực lượng Cảnh sát nhân dân. Để hưởng ứng các hoạt động của lực lượng Cảnh sát nhân dân, tăng cường mối quan hệ đoàn kết gắn bó giữa lực lượng Cảnh sát với nhân dân, cùng với lực lượng Công an nhân dân ra sức thi đua lập nhiều thành tích tiến tới kỷ niệm 45 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Lệnh công bố Pháp lệnh về lực lượng Cảnh sát nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện tốt những nội dung sau:

1. Đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về truyền thống vẻ vang và những chiến công to lớn của lực lượng Cảnh sát nhân dân, qua đó thúc đẩy phong trào quần chúng tham gia phòng chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, góp phần làm giảm tội phạm và tệ nạn xã hội, tạo niềm tin của nhân dân đối với lực lượng Cảnh sát nhân dân.

Từng cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế để tổ chức các hoạt động thăm hỏi, giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao nhằm động viên cổ vũ lực lượng Cảnh sát nhân dân cùng với lực lượng Công an nhân dân trong tỉnh trong dịp kỷ niệm 45 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Lệnh công bố Pháp lệnh về lực lượng Cảnh sát nhân dân.

2. Tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 09/CP và Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm; Chương trình hành động phòng, chống ma túy; Chương trình hành động phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ trẻ em; tiếp tục đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng; an toàn phòng, chống cháy nổ... Trọng tâm là: Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, vận động cán bộ, nhân dân chấp hành các quy định pháp luật trên lĩnh vực an ninh trật tự; tích cực, tự giác tham gia phong trào đấu tranh phòng, chống tội phạm và các vi phạm pháp luật khác.

Tiếp tục kiện toàn, củng cố các lực lượng bảo vệ cơ quan, bảo vệ dân phố, lực lượng dân phòng, tổ an ninh nhân dân... đảm bảo phòng ngừa tội phạm và giải quyết có hiệu quả các vụ việc ngay từ cơ sở.

3. Công an tỉnh đẩy mạnh các biện pháp nghiệp vụ, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm; công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực an ninh trật tự; mở các đợt tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ tuyệt đối an toàn các ngày lễ lớn và các sự kiện chính trị trọng đại, tạo điều kiện để quần chúng nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động ''Xây dựng lực lượng Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ'' và phong trào ''Xây dựng phong cách người Cảnh sát nhân dân vì nhân dân phục vụ". Tạo bước chuyển tích cực trong công tác xây dựng lực lượng

Công ân nhân dân, nâng cao phẩm chất đạo đức, lối sống, cải tiến lề lối làm việc, chống quan liêu, tiêu cực, tham nhũng; nâng cao trình độ năng lực cho cán bộ chiến sỹ, xây dựng lực lượng cảnh sát nhân dân trong sạch, vững mạnh, chính quy và từng bước hiện đại, xứng đáng là lực lượng nồng cốt, xung kích trên mặt trận đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Phát động đợt thi đua đặc biệt trong toàn lực lượng lập thành tích xuất sắc chào mừng 45 năm ngày Bác Hồ ký Lệnh công bố Pháp lệnh về lực lượng Cảnh sát nhân dân.

4. Đề nghị uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên tăng cường tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân hưởng ứng thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" gắn với phong trào ''Toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; giáo dục, cảm hóa những người lầm lỗi tại gia đình và cộng đồng dân cư''; phong trào ''Xây dựng xã, phường, thị trấn không có tội phạm và tệ nạn xã hội"... tạo phong trào quần chúng sâu rộng tham gia bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; là chỗ dựa vững chắc cho lực lượng Công an nhân dân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

5. Công an tỉnh giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh báo cáo xin chủ trương của Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức mít tinh trọng thể kỷ niệm 45 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Lệnh công bố Pháp lệnh về lực lượng Cảnh sát nhân dân, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện, đảm bảo tổ chức Lễ kỷ niệm trang trọng, tiết kiệm.

Yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này. Giao Công an tỉnh theo dõi, đôn đốc thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện về Uỷ ban nhân dân tỉnh./.


Nơi nhận:

- Văn phòng Chính phủ;

- V11,C11,C12-BCA;

- Thường vụ Tỉnh ủy;

- Thường trực HĐND tỉnh;

- CT, các PCT UBND tỉnh;

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ủy ban MTTQVN tỉnh;

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;

- UBND các huyện, thành phố;

- Báo QB, Đài PT-TH Quảng Bình;

- Các cơ quan TW đóng trên địa bàn;- Lưu Văn thư, NCVX

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Phan Lâm Phương

: 3cms -> vbpq -> upload -> local
local -> Số: 1144/QĐ-ubnd quảng Bình, ngày 08 tháng 5 năm 2014
local -> BỘ TÀi chính bộ lao đỘng thưƠng binh và XÃ HỘI
local -> Về việc phân bổ vốn tạm ứng kế hoạch đầu tư cho các dự án
local -> Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch thường trực ubnd tỉnh Nguyễn Hữu Hoài tại buổi làm việc với ubnd tỉnh Hà Tĩnh và Công ty tnhh gang thép Hưng Nghiệp formosa hà Tĩnh
local -> QuyếT ĐỊnh về việc ban hành Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng
local -> Ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
local -> Ngày 22 tháng 7 năm 2009, đồng chí Phan Lâm Phương Chủ tịch ubnd tỉnh chủ trì Hội nghị thông qua Đề án xây dựng trụ sở liên cơ quan tỉnh Quảng Bình. Tham dự họp có các đồng chí Phó Chủ tịch ubnd tỉnh
local -> Ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình số: 1711/kh-ubnd
local -> Số: 1756/tb-vpubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
local -> THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1808/QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương