Ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 15.54 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích15.54 Kb.
#22388

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH QUẢNG BÌNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 508/QĐ-UBND

Đồng Hới, ngày 11 tháng 03 năm 2010


QUYẾT ĐỊNH

V/v điều chỉnh mức thu học phí đào tạo lái xe cơ giới đường bộ hạng B1, B2 quy định tại Thông Tư của Bộ Tài chínhỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí ngày 28/8/2001;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 và Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 26/2007/TT-BTC ngày 03/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn mức thu học phí, quản lý và sử dụng học phí đào tạo lái xe cơ giới đường bộ;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 199/GCS, ngày 26/2/2010,QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh tăng mức thu học phí đào tạo lái xe cơ giới đường bộ hạng B1, B2 quy định tại Thông tư số 26/2007/TT-BTC ngày 03/4/2007 của Bộ Tài chính tại các trung tâm đào tạo lái xe trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Mức thu cụ thể như biểu học phí ban hành kèm theo Quyết định này.Điều 2. Thời gian thực hiện từ ngày 01 tháng 4 năm 2010.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Giao thông Vận tải, Lao động - Thương binh và xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Hiệu trưởng Trường trung học Kỹ thuật Công nông nghiệp Quảng Bình và Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- CT, các PCT UBND tỉnh;

- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;

- Lưu VT, TM.


TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Nguyễn ĐảngBIỂU HỌC PHÍ ĐÀO TẠO LÁI XE

CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ HẠNG B1, B2

(Ban hành kèm theo quyết định số 508/QĐ-UBND, ngày 11/3/2010

của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình)
STT


Hạng giấy phép

lái xe

Mức thu hiện hành theo TT 26/2007/BTC

(Đồng/học viên/khóa học)

Mức thu áp dụng từ ngày 01/04/2010

(Đồng/học viên/khóa học)

1


B1 (Ô tô chở người đến 9 chỗ ngồi, ô tô tải, đầu kéo có rơ-moóc có trọng tải dưới 3.500kg không kinh doanh vận tải).

2.275.0002.730.0002


B2 (Ô tô chở người đến 9 chỗ ngồi, ô tô tải, đầu kéo có rơ-moóc có trọng tải dưới 3.500kg có kinh doanh vận tải).

2.710.0003.252.000Каталог: vbpq -> vbpq qb.nsf -> 4b438b320dbf1cda4725719a0012432c
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Số: 49/2003/QĐ-ub đồng Hới, ngày 16 tháng 09 năm 2003
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> UỶ ban nhân dân tỉnh quang bìNH
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình số: 1021/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân tỉnh quảng bìNH
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân tỉnh quảng bìNH
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> UỶ ban nhân dân tỉnh quảng bình số: 1051 /QĐ-ub
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> QuyếT ĐỊnh của uỷ ban nhân dân tỉnh v/v quy định điều chỉnh giá tính lệ phí trước bạ đối với
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân tỉnh quảng bìNH
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân tỉnh quảng bìNH
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> UỶ ban nhân dân tỉnh cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam

tải về 15.54 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương