Ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 9.94 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích9.94 Kb.
#22357

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH QUẢNG BÌNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 505/QĐ-UBND

Đồng Hới, ngày 11 tháng 03 năm 2010


QUYẾT ĐỊNH

Về việc phân bổ vốn trái phiếu chính phủ năm 2010
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH
Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002; Nghị định số 60/2003/NĐCP, ngày 6/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách; Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23/6/2003 của Chính phủ về việc ban hành quy chế xem xét quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương;

Căn cứ Thông tư số 28/2007/TT-BTC ngày 03/4/2007 của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc quản lý cấp phát, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư từ nguồn trái phiếu Chính phủ;

Căn cứ Công văn số 350/BKH-TH ngày 18/01/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thông báo kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2010;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 242/KHĐT-KT ngày 01/3/2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân bổ vốn trái phiếu chính phủ năm 2010 đầu tư cho các công trình với tổng số tiền là: 380 tỷ đồng (Ba trăm tám mươi tỷ đồng).

Trong đó:

1- Các công trình giao thông và thủy lợi là: 345 tỷ đồng (Ba trăm bốn mươi lăm tỷ đồng).

(Chi tiết có Phụ lục I kèm theo)

2- Các công trình y tế là: 35 tỷ đồng (Ba mươi lăm tỷ đồng).(Chi tiết có Phụ lục II kèm theo)

Điều 2. Các đơn vị căn cứ kế hoạch vốn được phân bổ khẩn trương triển khai thực hiện, đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình. Tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản; đảm bảo nguồn vốn sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và PTNT, Y tế, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành liên quan và các đơn vị có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;- Các Bộ: KHĐT, TC;

- TT HĐND, TU;

- CT, các PCT UBND tỉnh;

- Lưu VT, KTTH, NCVX.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Nguyễn Hữu Hoài

Каталог: vbpq -> vbpq qb.nsf -> 64f0c917e087475547256f96002869cb
64f0c917e087475547256f96002869cb -> Ủy ban nhân dân tỉnh quảng bìNH
64f0c917e087475547256f96002869cb -> UỶ ban nhân dân tỉnh quảng bình số: 1028/QĐ-ub
64f0c917e087475547256f96002869cb -> QuyếT ĐỊnh của uỷ ban nhân dân tỉnh v/v quy định giá một phần viện phí cho các cơ sở khám chữa bệnh do địa phương quản lý
64f0c917e087475547256f96002869cb -> UỶ ban nhân dân tỉnh cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
64f0c917e087475547256f96002869cb -> QuyếT ĐỊnh của uỷ ban nhân dân tỉnh v/v ban hành bản quy định về các hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh
64f0c917e087475547256f96002869cb -> Ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình số: 1134/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
64f0c917e087475547256f96002869cb -> UỶ ban nhân dân tỉnh quảng bình số: 1138/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
64f0c917e087475547256f96002869cb -> TỈnh quảng bìNH
64f0c917e087475547256f96002869cb -> UỶ ban nhân dân tỉnh cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
64f0c917e087475547256f96002869cb -> UỶ ban nhân dân tỉnh quảng bình số: 1227 /QĐ-ub

tải về 9.94 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương