Ủy ban nhân dân tỉnh phú YÊn cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 0.55 Mb.
trang1/4
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích0.55 Mb.
  1   2   3   4

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH PHÚ YÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 850/QĐ-UBND

Tuy Hòa, ngày 11 tháng 5 năm 2007QUYẾT ĐỊNH


Duyệt Dự án Hiệu chỉnh, bổ sung Quy hoạch Phát triển hệ thống chợ

tỉnh Phú Yên đến năm 2020


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 559/2004/QĐ-TTg ngày 31/5/2004 của Thủ tướng Chính phủ V/v “Duyệt chương trình phát triển chợ đến năm 2010”; các Nghị định của Chính phủ: số 02/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2003 V/v “Phát triển và quản lý chợ”; số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 V/v “Lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội”; số 99/2006/NĐ-CP ngày 15/9/2006 V/v “Công tác kiểm tra việc thực hiện chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch”;

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh: số 419/QĐ-UB ngày 16/3/2005 của UBND tỉnh Phú Yên V/v “Duyệt đề cương, dự toán kinh phí hiệu chỉnh, bổ sung quy hoạch Phát triển hệ thống chợ tỉnh Phú Yên đến năm 2020”; số 1617/2005/QĐ-UBND ngày 22/7/2005 của UBND tỉnh Phú Yên V/v “Quy định quản lý đầu tư xây dựng đối với các dự án do tỉnh Phú Yên quản lý”;

Xét đề nghị của: Giám đốc sở Thương mại và Du lịch (tại Tờ trình số 108, ngày 16/10/2006), Giám đốc sở Kế hoạch và Đầu tư (tại Tờ trình số 337 ngày 08/3/2007);

QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Duyệt “Hiệu chỉnh, bổ sung quy hoạch Phát triển hệ thống chợ tỉnh Phú Yên đến năm 2020”, với nội dung chính như sau:

1. Quan điểm phát triển

- Quy hoạch phát triển hệ thống chợ phải phù hợp với chiến lược, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, các quy hoạch phát triển ngành tỉnh và quy hoạch của các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh;

- Hình thành hệ thống chợ với quy mô khác nhau phù hợp với dung lượng hàng hoá lưu thông trên từng địa bàn góp phần phát triển sản xuất và đẩy mạnh giao lưu hàng hoá; chú trọng phát triển chợ ở các vùng nông thôn, miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số gắn với yêu cầu giao lưu văn hóa của đồng bào các dân tộc;

- Phát triển các chợ đầu mối theo ngành hàng cụ thể là chợ đầu mối nông sản, nông sản - gia súc, thủy sản để góp phần đẩy mạnh tiêu thụ hàng hoá ở những vùng sản xuất tập trung về nông sản, gia súc, thủy sản;

- Thực hiện xã hội hoá trong việc xây dựng, cải tạo, nâng cấp các chợ với phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm trên cơ sở tự nguyện và cùng có lợi. Khuyến khích, huy động mọi nguồn lực của các thành phần kinh tế tham gia đầu tư xây dựng, kinh doanh khai thác và quản lý chợ theo quy hoạch.

- Nâng cao vai trò của chính quyền địa phương trong quản lý chợ. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động tại các chợ, nghiêm khắc xử lý các trường hợp vi phạm nội quy, kinh doanh lấn chiếm lề đường, ảnh hưởng đến an toàn giao thông và vệ sinh môi trường khu vực.2. Mục tiêu phát triển

2.1. Mục tiêu tổng quát: Sắp xếp lại hệ thống chợ một cách khoa học, đưa hoạt động của chợ vào trật tự, nề nếp nhằm phục vụ thuận tiện nhu cầu trao đổi, mua bán hàng hoá của nhân dân; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước; kiên cố hoá và tổ chức khai thác hiệu quả mạng lưới chợ hiện có; phát triển các chợ mới ở các khu vực chưa có chợ, góp phần mở rộng thị trường, đẩy mạnh lưu thông hàng hoá và dịch vụ.

2.2. Mục tiêu cụ thể: Đến năm 2020, toàn tỉnh có 168 chợ (gồm: 01 chợ loại 1, 14 chợ loại 2, 153 chợ loại 3), 04 siêu thị và 03 trung tâm thương mại. Trong đó:

- Giữ nguyên vị trí và quy mô và đầu tư chiều sâu: 32 chợ;

- Nâng cấp, mở rộng: 71 chợ và 1 siêu thị hạng 3 hiện có;

- Di dời vị trí: 34 chợ;

- Giải toả: 04 chợ;

- Phát triển mới: 31 chợ; 03 siêu thị (hạng 1 siêu thị CoopMart tại phường 4; hạng 2 đường Hùng Vương phường 9 (thành phố Tuy Hoà), hạng 3 tại thị trấn Sông Cầu) và 03 trung tâm thương mại: (hạng 2 đường Hùng Vương phường 9 (thành phố Tuy Hoà), hạng 2 tại khu đô thị mới Nam Tuy Hoà, hạng 3 tại thị trấn Sông Cầu). Cụ thể, theo Biểu sau:
TT

Huyện, thành phố

Tổng số

hiện có

Định hướng quy hoạch đến năm 2020

Tổng số

Trong đó:

Giữ nguyên
vị trí, quy mô


Nâng cấp, mở rộng

Di dời

Giải toả

Phát triển
mới


A

HỆ THỐNG CHỢ

141

168

32

71

34

4

31

1

Thành phố Tuy Hoà

18

19

2

8

6

2

3

2

Huyện Phú Hoà

18

27

6

10

2

0

9

3

Huyện Đông Hoà

14

13

3

7

3

1

0

4

Huyện Tây Hoà

18

19

3

12

2

1

2

5

Huyện Tuy An

27

30

3

16

8

0

3

6

Huyện Sông Cầu

16

20

0

5

11

0

4

7

Huyện Đồng Xuân

14

18

10

3

1

0

4

8

Huyện Sơn Hoà

8

11

2

5

1

0

3

9

Huyện Sông Hinh

8

11

3

5

0

0

3

B

SIÊU THỊ

1

4

0

1

0

0

3

1

Thành phố Tuy Hoà

1

3

 

1

 

 

2

2

Huyện Sông Cầu

0

1

1

C

TT THƯƠNG MẠI

0

3

0

0

0

0

3

1

Thành phố Tuy Hoà

-

2

 

 

 

 

2

2

Huyện Sông Cầu

-

1

1
TỔNG SỐ

142

175

32

72

34

4

37


3. Tổng vốn đầu tư: Vốn đầu tư phát triển hệ thống chợ, siêu thị, trung tâm thương mại đến năm 2020 khoảng 287 tỷ đồng (vốn đầu tư nâng cấp mở rộng 84 tỷ đồng; vốn đầu tư xây dựng mới: 203 tỷ đồng), trong đó: giai đoạn đến năm 2010: 94 tỷ đồng; giai đoạn sau 2010: 193 tỷ đồng;

* Vốn ngân sách nhà nước: chiếm khoảng 18,5% tổng vốn đầu tư; hỗ trợ xây dựng chợ Trung tâm thành phố Tuy Hoà, các chợ đầu mối nông, thuỷ sản; mở rộng, hiện đại hoá và xây dựng mới chợ trung tâm các huyện, trung tâm các xã; chợ ở các cụm xã vùng cao, vùng sâu, vùng xa thuộc các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, xoá đói giảm nghèo, định canh định cư.

* Vốn huy động nhân dân và các doanh nghiệp: chiếm khoảng 81,5% tổng vốn đầu tư: kêu gọi các thành phần kinh tế đầu tư xây dựng và kinh doanh khai thác các siêu thị, trung tâm thương mại; huy động nhân dân, các hộ kinh doanh xây dựng nhà chợ, các sạp hàng, quầy hàng, công trình dịch vụ và các hạng mục khác để tổ chức kinh doanh trao đổi mua bán hàng hoá thuận lợi.

4. Phân kỳ đầu tư:

* Giai đoạn đến năm 2010:

- Đầu tư hoàn thành chợ trung tâm thành phố Tuy Hoà; xây dựng chợ đầu mối nông sản An Đông (xã Hoà An, huyện Phú Hoà); chợ đầu mối buôn bán nông sản, gia súc (tại xã Ealy, huyện Sông Hinh), chợ trung tâm huyện Phú Hoà; siêu thị kinh doanh tổng hợp tại phường 4 chợ phường 7 (thành phố Tuy Hoà) và 4 chợ tại các xã: Sơn Thành Tây (huyện Tây Hoà); An Thọ (huyện Tuy An); Xuân Lâm (huyện Sông Cầu); Phú Mỡ (huyện Đồng Xuân).

- Nâng cấp, hiện đại hoá các chợ trung tâm các huyện, thành phố: chợ Phú Lâm; chợ Hoà Vinh; chợ trung tâm thị trấn Chí Thạnh; chợ trung tâm thị trấn Sông Cầu; chợ trung tâm thị trấn La Hai; chợ trung tâm thị trấn Củng Sơn; siêu thị Thuận Thanh; và 15 chợ loại 3 tại các xã: chợ Phước Hậu (phường 9, thành phố Tuy Hoà); chợ Hầm Nước (phường Phú Lâm, thành phố Tuy Hoà); chợ Ngọc Sơn (xã Hoà Quang Bắc, huyện Phú Hoà); chợ Đông Lộc (xã Hoà Thắng, huyện Phú Hoà); chợ Hoà Tâm (xã Hoà Tâm, huyện Đông Hoà); chợ Sơn Thành Đông (xã Sơn Thành Đông, huyện Tây Hoà); chợ Phú Diễn (xã Hoà Đồng, huyện Tây Hoà); chợ Đèo (xã Hoà Mỹ Tây, huyện Tây Hoà); chợ Phước Nông (xã Hoà Bình 1, huyện Tây Hoà); chợ Phước Mỹ (xã Hoà Bình 2, huyện Tây Hoà); chợ Tân Long (xã An Cư, huyện Tuy An); chợ Bến (xã An Hải, huyện Tuy An); chợ Ngân Điền (xã Sơn Hà, huyện Sơn Hoà); chợ Sơn Giang (xã Sơn Giang, huyện Sông Hinh); chợ Chí Thán (xã Đức Bình Đông, huyện Sông Hinh).

- Giải toả 4 chợ: chợ Bắc Lý (phường Phú Lâm, thành phố Tuy Hoà); chợ phường 6 (phường 6, thành phố Tuy Hoà); chợ Phước Lâm (xã Hoà Hiệp Bắc, huyện Đông Hoà); chợ Phước Thịnh (xã Hoà Bình 2, huyện Tây Hoà).

- Di dời 14 chợ đến vị trí quy hoạch mới: chợ Ngọc Lãng (xã Bình Ngọc, thành phố Tuy Hoà); chợ Ninh Tịnh (phường 9, thành phố Tuy Hoà); chợ đường Trần Phú (phường 2, thành phố Tuy Hoà); chợ Vũng Rô (xã Hoà Xuân Nam, huyện Đông Hoà); chợ Hoà Xuân Nam (xã Hoà Xuân Nam, huyện Đông Hoà); chợ Nông trường Sơn Thành (xã Sơn Thành Tây, huyện Tây Hoà); chợ Cổng Hoà Bình (xã Sơn Thành Đông, huyện Tây Hoà); chợ Phú Thạnh (xã An Chấn, huyện Tuy An); chợ Phú Sơn (xã An Ninh Đông, huyện Tuy An); chợ An Xuân (xã An Xuân, huyện Tuy An); chợ Mới (xã An Nghiệp, huyện Tuy An); chợ Hà Bằng (xã Xuân Sơn Bắc, huyện Đồng Xuân); chợ Sơn Long (xã Sơn Long, huyện Sơn Hoà); chợ Gò Duối (xã Xuân Lộc, huyện Sông Cầu).

* Giai đoạn sau năm 2010: Tiếp tục nâng cấp, mở rộng 49 chợ; di dời 19 chợ; đầu tư xây dựng mới chợ đầu mối thủy sản Dân Phước (Sông Cầu), chợ Trung tâm huyện Tây Hoà, 22 chợ tại các xã; 2 siêu thị và 03 trung tâm thương mại.

5. Giải pháp chủ yếu thực hiện quy hoạch

5.1. Huy động vốn đầu tư:

- Công khai danh mục quy hoạch hệ thống chợ, siêu thị, trung tâm thương mại đến các tầng lớp dân cư, các thành phần kinh tế; có cơ chế khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút nguồn vốn từ các doanh nghiệp, các tổ chức và cá nhân tham gia đầu tư phát triển chợ, siêu thị, trung tâm thương mại.

- Bố trí nguồn vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước hỗ trợ xây dựng chợ theo Nghị định 02/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2003 “Về phát triển và quản lý chợ; đối với chợ ở miền núi”, vốn ngân sách Nhà nước hỗ trợ đầu tư xây dựng theo hướng lồng ghép với nguồn vốn thuộc các Chương trình: Phát triển kinh tế- xã hội đối với miền núi (CT 135), Xóa đói giảm nghèo và việc làm.

- Đối với các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại có quy mô lớn có thể liên doanh, liên kết đầu tư với các đối tác trong và ngoài nước để tạo nguồn vốn.

- Tranh thủ sự hỗ trợ từ ngân sách Trung ương và các nguồn viện trợ không hoàn lại; huy động vốn từ quỹ đất, nguồn thu từ hoạt động chợ; các hộ kinh doanh… để đầu tư phát triển chợ.

5.2. Đầu tư xây dựng và bố trí các công trình trong phạm vi chợ

- Chợ xây dựng mới hoặc sửa chữa lớn, cải tạo, nâng cấp phải lập dự án theo quy định hiện hành về quản lý đầu tư xây dựng và được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định hiện hành.

- Việc bố trí các công trình trong phạm vi chợ: Bố trí đầy đủ mặt bằng và các trang thiết bị phục vụ cho công tác phòng cháy chữa cháy theo quy định hiện hành; bố trí các công trình cấp thoát nước, khu vệ sinh công cộng, các thiết bị chiếu sáng, thông gió, đảm bảo vệ sinh môi trường trong phạm vị chợ theo các tiêu chuẩn quy định; bố trí khu để xe có diện tích phù hợp với dung lượng người vào chợ, đảm bảo trật tự an toàn và thuận tiện cho khách; đối với các chợ loại 1, loại 2 và các chợ đầu mối chuyên ngành phải bố trí khu kho bảo quản, cất giữ hàng hoá, phù hợp với các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, quy mô và tính chất của chợ.

5.3. Bồi dưỡng, đào tạo cán bộ quản lý:

Tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về công tác quản lý chợ cho cán bộ quản lý nhà nước về chợ (cán bộ của các ban quản lý chợ, doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh chợ, tổ quản lý chợ và các nhân viên trực tiếp làm công tác quản lý chợ).5.4. Kinh doanh khai thác và quản lý chợ:

- Chợ do Nhà nước đầu tư hoặc hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng: đối với chợ xây dựng mới giao hoặc tổ chức đấu thầu để lựa chọn doanh nghiệp kinh doanh khai thác và quản lý chợ; đối với chợ đang hoạt động do ban Quản lý chợ điều hành, từng bước chuyển sang thực hiện đấu thầu để lựa chọn các doanh nghiệp khai thác và quản lý chợ; đối với chợ ở các cụm xã vùng cao, vùng sâu, vùng xa có thể giao cho doanh nghiệp là hợp tác xã tổ chức kinh doanh khai thác và quản lý chợ.

- Trường hợp chợ do Nhà nước hỗ trợ đầu tư xây dựng có vốn đóng góp của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế: tuỳ theo mức độ, tỷ lệ góp vốn để lựa chọn chủ thể kinh doanh khai thác và quản lý chợ như ban Quản lý chợ, doanh nghiệp, HTX thương mại dịch vụ hoặc thành lập công ty cổ phần theo quy định của pháp luật...

- Chợ do các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình, doanh nghiệp các thành phần kinh tế đầu tư xây dựng sẽ do các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình, doanh nghiệp đó tổ chức kinh doanh khai thác và quản lý chợ dưới hình thức doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và theo quy định về doanh nghiệp kinh doanh khai thác chợ.5.5. Bảo vệ môi trường:

Tăng cường công tác an toàn vệ sinh; bố trí hệ thống cây xanh xung quanh hợp lý. Phân khu chức năng kinh doanh hàng hoá, các điểm kinh doanh hàng thực phẩm, ăn uống phải đảm bảo sạch sẽ, thực hiện đúng các quy định về kiểm dịch, vệ sinh an toàn thực phảm; đối với các chợ ở các vị trí trung tâm xã, thị trấn, thành phố cần đầu tư hệ thống cấp nước và nước thải thích hợp; thường xuyên vệ sinh mỗi ngày.Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Sở Thương mại - Du lịch:

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành của tỉnh, UBND các huyện, thành phố tổ chức công bố quy hoạch, đồng thời cụ thể hoá quy hoạch thành Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới chợ; cụ thể hoá trong các kế hoạch hàng năm để thực hiện.

- Tổ chức hướng dẫn, thanh kiểm tra, xử lý các trường hợp các siêu thị, trung tâm thương mại không đảm bảo các tiêu chuẩn quy định.

- Xây dựng Quy chế kinh doanh chợ loại 1; tổ chức các lớp bồi dưỡng, nghiệp cho cán bộ làm công tác quản lý chợ, chú ý các ban Quản lý chợ.

- Phối hợp với sở Nội vụ rà soát, hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của ban Quản lý chợ và các văn bản hướng dẫn về quản lý hoạt động kinh doanh chợ.

- Hướng dẫn, kiểm tra thương nhân kinh doanh siêu thị, trung tâm thương mại, phân hạng siêu thị, trung tâm thương mại, phê duyệt nội quy các siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh.2. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố: chủ động phối hợp cùng sở Thương mại - Du lịch tổ chức thực hiện.

Điều 3. Các ông: Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài Chính, Thương mại và Du lịch; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành./.Nơi nhận:

- Như điều 3;- Lưu VT.

CHỦ TỊCH
(đã ký)
Phạm Ngọc Chi

: upload -> file -> quy%20ho%E1%BA%A1ch
file -> Tạo Photo Album trong PowerPoint với Add In Album
file -> Thủ tục: Đăng ký hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Trình tự thực hiện: Bước 1
file -> CỦa chính phủ SỐ 01/2003/NĐ-cp ngàY 09 tháng 01 NĂM 2003
file -> CHÍnh phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập Tự do Hạnh phúc
file -> BỘ TÀi chính số: 2114/QĐ-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
file -> Nghị ĐỊnh của chính phủ SỐ 33/2003/NĐ-cp ngàY 02 tháng 4 NĂM 2003 SỬA ĐỔI, BỔ sung một số ĐIỀu củA nghị ĐỊnh số 41/cp ngàY 06 tháng 7 NĂM 1995 CỦa chính phủ
file -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam kho bạc nhà NƯỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
quy%20ho%E1%BA%A1ch -> Ủy ban nhân dân tỉnh phú YÊn cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
quy%20ho%E1%BA%A1ch -> Ủy ban nhân dân tỉnh phú YÊn cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam


  1   2   3   4


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương