Ủy ban nhân dân tỉnh phú thọtải về 10.44 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu28.07.2016
Kích10.44 Kb.
#8089

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Số: 1477/QĐ-UBND


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

–––––––––––––––––––––––––Phú Thọ, ngày 13 tháng 6 năm 2013


QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều động cán bộ, công chứcCHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 509/QĐ-TU ngày 20/01/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức và cán bộ;

Căn cứ Quyết định số 2765/2006/QĐ-UBND ngày 03/10/2006 của UBND tỉnh Phú Thọ "Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước tỉnh Phú Thọ";

Căn cứ Thông báo Nghị quyết số 843-TB/TU ngày 04/6/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban thường vụ và giới thiệu để bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Sơn;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều động công tác đối với ông Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Thọ, đến nhận công tác tại UBND huyện Thanh Sơn, kể từ ngày 20/6/2013.

Điều 2. Lương và phụ cấp chức vụ của ông Nguyễn Ngọc Sơn thực hiện theo chế độ hiện hành. Ông Nguyễn Ngọc Sơn có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc đang được phân công phụ trách cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước khi đến nhận công tác tại UBND huyện Thanh Sơn.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ tịch UBND huyện Thanh Sơn; Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và ông Nguyễn Ngọc Sơn căn cứ Quyết định thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- TTTU, TTHĐND tỉnh;

- CT, các PCT;

- Ban TCTU;

- Sở Nội vụ;

- CVP, các PVPTH;- Lưu: VT; VX2.CHỦ TỊCH

Chu Ngọc Anh


tải về 10.44 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương