Ủy ban nhân dân tỉnh phú thọtải về 16.05 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu27.07.2016
Kích16.05 Kb.
#7510

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Số: 1415/QĐ-UBND


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phú Thọ, ngày 06 tháng 6 năm 2013


QUYẾT ĐỊNH

Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo 127 tỉnh Phú ThọCHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 127/2001/QĐ-TTg ngày 27 tháng 8 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại và Quyết định số 28/2008/QĐ-TTg ngày 14 tháng 02 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 127/2001/QĐ-TTg ngày 27 tháng 8 năm 2001;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 30/TTr-SCT, ngày 22/5/2013,QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn Ban Chỉ đạo 127 tỉnh Phú Thọ, gồm các ông, bà có tên sau:

1. Trưởng ban: Ông Hoàng Công Thủy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

2. Phó Trưởng Ban thường trực: Ông Lê Viết Hải - Giám đốc Sở Công Thương.

3. Phó Trưởng Ban: Ông Hà Minh Tân - Phó Giám đốc Công an tỉnh.

4. Các Ủy viên:

1. Ông Nguyễn Kim Liên - Phó Giám đốc Sở Công Thương, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh: Ủy viên thường trực.

2. Ông Nguyễn Đình Sơn - Phó Cục trưởng Cục thuế

3. Ông Nguyễn Ngọc Hanh - Phó Chánh Thanh tra tỉnh

4. Ông Trần Văn Khai - Phó Giám đốc Sở Văn Hóa, Thể thao và Du lịch

5. Ông Trương Quốc Chính - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.

6. Ông Nguyễn Thanh Minh - Phó Giám đốc Sở Tài chính.

7. Ông Nguyễn Hữu Việt - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.

8. Ông Lê Quang Thọ - Phó Giám đốc Sở Y tế.

9. Ông Lương Văn Thắng - Phó Giám đốc Sở NN và PTNT.

10. Ông Lê Văn Hoa - Phó Chi cục Trưởng Chi cục Hải quan Phú Thọ.

11. Ông Đặng Trần Minh - Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải.* Mời tham gia Ban Chỉ đạo gồm:

1. Ông Đoàn Minh Hương - Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh.

2. Ông Phùng Văn Quang - Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh.

Điều 2. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ:

1. Chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các Sở, ngành, UBND các huyện, thành, thị thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao; giải quyết các vụ việc phức tạp liên quan đến nhiều sở, ngành, địa phương trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại.

2. Tổng hợp tình hình, đánh giá kết quả hoạt động công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại của các sở, ngành báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh; kiến nghị về chủ trương và biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại.

3. Thành lập các đoàn công tác, kiểm tra nhằm thực hiện nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo.

4. Tổ chức phong trào thi đua chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại theo thẩm quyền và quy định của pháp luật; khen thưởng theo thẩm quyền hoặc trình Chủ tịch UBND tỉnh; Ban chỉ đạo 127 Trung ương khen thưởng tập thể, cá nhân của sở, ngành, địa phương đạt thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 925/QĐ-UBND ngày 09/4/2012 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo 127 tỉnh Phú Thọ.

Chánh Văn phòng UBND; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị và các Ông, Bà có tên nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.Nơi nhận:

- Như điều 3;

- CT, các PCT;

- PVP (Ô Kiên);- Lưu VT, KT4 (KT4-40b).

CHỦ TỊCH

Chu Ngọc Anh


tải về 16.05 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương