Ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuậNtải về 39.66 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích39.66 Kb.


ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH NINH THUẬN


Số: 443 /KH-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Ninh Thuận, ngày 23 tháng 01 năm 2014


KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện Quyết định số 1110/QĐ-TTg ngày 17/8/2012 và

Quyết định số 44/2012/QĐ-TTg ngày 15/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ

về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ


Thực hiện Quyết định số 1110/QĐ-TTg ngày 17/8/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể hệ thống cơ sở của lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030; Quyết định số 44/2012/QĐ-TTg ngày 15/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ quy định công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Quán triệt quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và những yêu cầu đối với việc tổ chức thực hiện quy hoạch tổng thể hệ thống cơ sở của lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy được quy định tại các Quyết định số 1110/QĐ-TTg ngày 17/8/2012, số 44/2012/QĐ-TTg ngày 15/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản pháp luật khác của Trung ương tới các cấp, các ngành và nhân dân nắm rõ, từ đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, của toàn thể cán bộ, công nhân viên và nhân dân đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

2. Cụ thể hóa nội dung, yêu cầu, nhiệm vụ được quy định tại Quyết định số 1110/QĐ-TTg ngày 17/8/2012; Quyết định số 44/2012/QĐ-TTg ngày 15/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ để triển khai thực hiện nghiêm túc, đảm bảo các yêu cầu đề ra.

II. NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Tổ chức tuyên truyền nội dung, ý nghĩa và tầm quan trọng của Quyết định số 1110/QĐ-TTg và Quyết định số 44/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên các phương tiện thông tin đại chúng cho các cơ quan, tổ chức và nhân dân nắm rõ; tích cực tham gia ủng hộ, xây dựng lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

2. Tiến hành triển khai thực hiện Quyết định số 44/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy, chữa cháy. Quy hoạch tổng thể hệ thống cơ sở của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030; định kỳ sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm, thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định.

3. Nghiên cứu, đề xuất xây dựng, hoàn thiện tổ chức, bộ máy biên chế theo quy định và đào tạo nâng cao trình độ, đầu tư trang bị phương tiện cho lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ giai đoạn từ 2013 đến 2030.

- Thành lập đội phòng cháy, chữa cháy khu vực Ninh Sơn - Bác Ái; Đội cứu nạn, cứu hộ trung tâm.

- Đề xuất Bộ Công an thành lập Đội phòng cháy, chữa cháy khu vực Thuận Nam-Ninh Phước; bổ sung thêm biên chế, trang bị phương tiện chữa cháy và CNCH, xây dựng mới, cải tạo doanh trại cho lực lượng Cảnh sát phòng cháy và cứu nạn, cứu hộ của tỉnh.

4. Tổ chức thực hiện công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật, đảm bảo sẵn sàng về lực lượng, phương tiện, kịp thời tiếp nhận thông tin và xử lý các sự cố, tai nạn xảy ra.

5. Đầu tư trang bị phương tiện cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng phòng cháy, chữa cháy, trước mắt trong giai đoạn 2013-2015 đảm bảo ở các địa phương, cơ sở đều được trang bị các phương tiện cứu nạn thông thường để có khả năng giải quyết các vụ cháy, tai nạn ngay từ ban đầu.III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Các sở, ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các đơn vị, doanh nghiệp trong tỉnh chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong phạm vi, lĩnh vực, địa bàn quản lý. Chú trọng xây dựng, củng cố lực lượng phòng cháy, chữa cháy chuyên ngành, phòng cháy, chữa cháy cơ sở, dân phòng đảm bảo thường xuyên, chủ động, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Tổ chức tuyên truyền, huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng phòng cháy, chữa cháy; trang bị phương tiện cứu nạn, cứu hộ phù hợp với tính chất, đặc điểm và yêu cầu công tác cứu nạn, cứu hộ trên từng lĩnh vực, địa bàn quản lý.

2. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Công an tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Ninh Thuận và các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường công tác tuyên truyền Quyết định số 1110/QĐ-TTg và Quyết định số 44/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ để nhân dân biết đầu mối tiếp nhận và xử lý thông tin các sự cố, tai nạn và yêu cầu cứu nạn, cứu hộ là lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ qua số điện thoại 114.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính hàng năm thực hiện việc thẩm định các đề xuất về kinh phí, trang bị phương tiện phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy, chữa cháy, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt theo quy định của pháp luật.

4. Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí địa điểm để xây dựng doanh trại cho các Đội phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực theo kế hoạch của tỉnh và hướng dẫn của Bộ Công an; lập các dự án cấp nước phòng cháy, chữa cháy tại khu vực các huyện, thành phố và các khu công nghiệp, nhằm đảm bảo nguồn nước phục vụ cho công tác phòng cháy, chữa cháy và ngăn chặn cháy lớn; đảm bảo hệ thống giao thông, các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông cho xe chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ đi làm nhiệm vụ.

5. Công an tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 44/2012/QĐ-TTg ngày 15/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện quy hoạch tổng thể hệ thống cơ sở phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 cho phù hợp với đặc điểm, tình hình của địa phương.

- Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ với vai trò là Cơ quan thường trực chuẩn bị về lực lượng, phương tiện, tổ chức thường trực 24/24h sẵn sàng tiếp nhận, trực tiếp xử lý các sự cố, tai nạn; chỉ đạo thực hiện công tác cứu nạn, cứu hộ theo đúng quy định của pháp luật về tìm kiếm, cứu nạn.

- Tổ chức huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; các lực lượng phòng cháy, chữa cháy khác theo Quyết định số 44/2012/QĐ-TTg ngày 15/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ nhằm nâng cao năng lực, trình độ nghiệp vụ để thực hiện nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ.

- Xây dựng phương án xử lý các tình huống khẩn cấp về cháy, nổ lớn và các tình huống cứu nạn, cứu hộ trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, đồng thời tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai đến các sở, ban, ngành, đoàn thể và các đơn vị liên quan.

- Báo cáo, đề nghị với Bộ Công an cho thành lập Đội cứu nạn, cứu hộ chuyên nghiệp; đầu tư trang thiết bị, phương tiện chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời gian tới.

- Phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt dự toán kinh phí để triển khai thực hiện Quyết định số 1110/QĐ-TTg và Quyết định số 44/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ theo đúng quy định.

6. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng tăng cường tuyên truyền công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, đặc biệt là Quyết định số 1110/QĐ-TTg và Quyết định số 44/2012/QĐ-TTg ngày 15/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ đến nhân dân địa phương. Chỉ đạo việc thành lập và duy trì hoạt động của lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở và lực lượng dân phòng. Phấn đấu mục tiêu 100% đơn vị cấp xã, phường có đội dân phòng, 100% các cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy có đội phòng cháy, chữa cháy cơ sở.

- Chủ động phối hợp lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy tổ chức huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở và dân phòng, đảm bảo lực lượng này hoạt động có hiệu quả.

- Tiếp tục đầu tư kinh phí, trang bị dụng cụ, phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở và dân phòng theo quy định, góp phần phòng ngừa, hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy, nổ xảy ra.IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan doanh nghiệp và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố theo chức năng nhiệm vụ được giao, căn cứ Quyết định số 1110/QĐ-TTg và Quyết định số 44/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và nội dung Kế hoạch này chủ động xây dựng kế hoạch của đơn vị để triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Kế hoạch của các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố gửi về Công an tỉnh (Qua Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ) trước ngày 25/01/2014 để theo dõi, tổng hợp.

Định kỳ hàng năm, các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện và gửi báo cáo về Công an tỉnh (qua Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ) để theo dõi, tổng hợp chung.

2. Giao Công an tỉnh giúp Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này; định kỳ tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Công an theo quy định./.Nơi nhận:

- Văn phòng Chính phủ;- Bộ Công an;

- Thường trực Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh;

- CT, PCT UBND tỉnh Võ Đại;

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;

- Báo Ninh Thuận, Đài PTTH tỉnh;

- UBND các huyện, thành phố;

- VPUB: LĐ;- Lưu: VT, NC. ĐDM

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Võ Đại

: vbdh.nsf -> de0692aeaf787f4d472571fb00123743
de0692aeaf787f4d472571fb00123743 -> Ninh Thuận, ngày 17 tháng 3 năm 2015
de0692aeaf787f4d472571fb00123743 -> Ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuậN –––––––– CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
de0692aeaf787f4d472571fb00123743 -> VĂn phòng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
de0692aeaf787f4d472571fb00123743 -> Ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuậN –––––––– CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
de0692aeaf787f4d472571fb00123743 -> V/v triển khai thực hiện Quyết định số 1481/QĐ-bnn-htqt ngày 01 tháng 7 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
de0692aeaf787f4d472571fb00123743 -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam văn phòNG
de0692aeaf787f4d472571fb00123743 -> TỈnh ninh thuậN
de0692aeaf787f4d472571fb00123743 -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam văn phòNG
de0692aeaf787f4d472571fb00123743 -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam văn phòNG
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương