Ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuận cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 14.44 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích14.44 Kb.


ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH NINH THUẬNCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1081/QĐ-UBND

Ninh Thuận, ngày 19 tháng 5 năm 2015QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Tiêu chí đánh giá, phân loại kết quả

thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính hàng năm

đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020;

Căn cứ Quyết định số 1294/QĐ-BNV ngày 03 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ phê duyệt Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các Bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”;

Căn cứ Quyết định số 2465/QĐ-UBND ngày 03 tháng 11 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Chương trình, Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 của tỉnh Ninh Thuận;

Căn cứ Quyết định số 2514/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2015 của tỉnh Ninh Thuận và Quyết định số 636/QĐ-UBND ngày 23/3/2015 về việc ban hành bổ sung Kế hoạch cải cách hành chính năm 2015 của tỉnh Ninh Thuận.

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 872/TTr-SNV ngày 14 tháng 4 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Tiêu chí đánh giá, phân loại kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính hàng năm đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, gồm 3 phụ lục: 1, 2, 3.

Điều 2. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị.

1. Sở Nội vụ:

a) Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện đánh giá, phân loại kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính hàng năm đối với các Sở, Ban, ngành, huyện, thành phố và báo cáo kết quả cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thường xuyên rà soát nội dung tiêu chí, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với quy định của cơ quan Trung ương, cơ quan cấp trên và thực tế tại địa phương.

2. Các Sở, Ban, ngành thuộc tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn có trách nhiệm tiến hành tự đánh giá, phân loại kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính hàng năm của cơ quan, đơn vị; đồng thời các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Nội vụ) trước ngày 15/11 của năm.

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức đánh giá, phân loại kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính hàng năm đối với các xã, phường, thị trấn thuộc địa bàn quản lý và báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Nội vụ) trước ngày 15/11 của năm.Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và bãi bỏ Quyết định số 600/QĐ-UBND ngày 28 tháng 3 năm 2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Tiêu chí đánh giá, phân loại kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính hàng năm đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ Nội vụ;

- Vụ CCHC (Bộ Nội vụ);

- Cơ quan Thường trực miền Nam (Bộ Nội vụ);

- Cơ quan Thường trực miền Trung (Bộ Nội vụ);

- TT.Tỉnh ủy, TT.HĐND tỉnh;

- CT và PCT Lê Văn Bình;

- Báo Ninh Thuận, Đài PTTH tỉnh;

- Cổng TTĐT tỉnh;

- VPUB: LĐ;

- Lưu: VT, NC. ĐDMCHỦ TỊCH

(Đã ký)


Lưu Xuân Vĩnh: chinhquyen -> sonv -> Admin -> cchc -> Tieu%20chi%20DG%202015
Admin -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh ninh thuậN Độc lập Tự do Hạnh phúc
Tieu%20chi%20DG%202015 -> V/v hướng dẫn xây dựng kế hoạch cchc và báo cáo cchc hàng năm
Admin -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh ninh thuậN Độc lập Tự do Hạnh phúc
Admin -> SỞ NỘi vụ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Admin -> I. Mục đích, yêu cầu: Đánh giá những kết quả triển khai, thực hiện Quyết định số 470/QĐ-ubnd ngày 04/10/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh đã đạt được, những ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân
Admin -> SỞ NỘi vụ Số: 2313/bc-snv cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Admin -> V/v triển khai Quyết định số 897/QĐ-ttg ngày 27/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành tiêu chí, quy trình thủ tục công nhận xã An toàn khu, vùng An toàn khu
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương