Ủy ban nhân dân tỉnh đỒng tháPtải về 29.53 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích29.53 Kb.
#22930

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
-------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


Số: 544/QĐ-UBND-HC

Đồng Tháp, ngày 07 tháng 06 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ KẾT QUẢ RÀ SOÁT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH NĂM 2012ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 09 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 308/TTr-STP ngày 03 tháng 5 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân Tỉnh ban hành năm 2012, cụ thể:

Tổng số văn bản được rà soát là 39 văn bản, trong đó:

1. Văn bản còn hiệu lực: 37 Quyết định.

2. Văn bản cần sửa đổi, bổ sung: 02 Quyết định.

3. Văn bản hết hiệu lực: 0.

(kèm 02 danh mục)Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành Tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- VPCP (I,II);
- Cục kiểm tra VB – BTP;
- TT/TU, TT/HĐND tỉnh; TT/UBND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH Tỉnh; MTTQVN tỉnh và các đoàn thể;
- TAND Tỉnh, VKSND tỉnh;
- Công Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu VT, NC/NC (V).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Dương


 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÒN HIỆU LỰC THI HÀNH


(Ban hành kèm theo Quyết định số 544/QĐ-UBND ngày 07 tháng 6 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

A- VĂN BẢN CÒN HIỆU LỰC

I. LĨNH VỰC KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ

Quyết định số 39/2012/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung các nguyên tắc tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2011 - 2015 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.II. LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG

Quyết định số 31/2012/QĐ-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 01/2002/QĐ-UBND ngày 14 tháng 01 năm 2002 của UBND tỉnh về việc ban hành quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo chống buôn lậu, chống hàng giả và gian lận thương mại.III. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH

1. Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND ngày 05 tháng 01 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về thu phí qua cầu Thanh Mỹ - Mỹ Lợi B, huyện Tháp Mười (dự án B.O.T) được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 09/2013/QĐ-UBND ngày 26 tháng 3 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND ngày 05 tháng 01 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy chế thực hiện phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm để xây dựng kết cấu hạ tầng của các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

3. Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định trình tự, thủ tục đầu tư xây dựng (sửa chữa) các công trình xây dựng cơ bản dưới 200 triệu đồng và trang thiết bị phương tiện dưới 10 triệu đồng bằng nguồn vốn Ngân sách Nhà nước.

4. Quyết định số 13/2012/QĐ-UBND ngày 25 tháng 5 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định mức thu phí qua Phà Đồng Tháp

5. Quyết định số 17/2012/QĐ-UBND ngày 12 tháng 6 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về giá bồi thường cây trồng, vật nuôi, chi phí di dời mồ mả khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

6. Quyết định số 20/2012/QĐ-UBND ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định mức thu, chế độ miễn, quản lý và sử dụng học phí đối với các cơ sở đào tạo công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp từ năm học 2011 - 2012 đến năm học 2014 - 2015.

7. Quyết định số 21/2012/QĐ-UBND ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định mức thu phí đấu thầu, đấu giá trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

8. Quyết định số 23/2012/QĐ-UBND ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định mức chi chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

9. Quyết định số 24/2012/QĐ-UBND ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao và một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao được tập trung, tập huấn và thi đấu trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

10. Quyết định số 25/2012/QĐ-UBND ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc quy định chế độ quản lý đặc thù đối với Đội tuyên truyền lưu động tỉnh, huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

11. Quyết định số 29/2012/QĐ-UBND ngày 16 tháng 8 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

12. Quyết định số 35/2012/QĐ-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành thu phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

13. Quyết định số 37/2012/QĐ-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành thu phí qua phà Tân Bình, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp.IV. LĨNH VỰC XÂY DỰNG

1. Quyết định số 06/2012QĐ-UBND ngày 22 tháng 02 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sửa đổi, bổ sung một số điều quy định phân công, phân cấp và ủy quyền tổ chức quản lý dự án đầu tư và xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, kèm theo Quyết định số 25/2009/QĐ-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2009.

2. Quyết định số 14/2012/QĐ-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về chính sách ưu đãi đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

3. Quyết định số 15/2012/QĐ-UBND ngày 12 tháng 6 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 11/2013/QĐ- UBND ngày 23 tháng 4 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

4. Quyết định số 16/2012/QĐ-UBND ngày 12 tháng 6 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về giá nhà và vật kiến trúc xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

5. Quyết định số 18/2012/QĐ-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 18/2007/QĐ-UBND ngày 05 tháng 3 năm 2007 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định về trình tự và thủ tục giải quyết công việc theo cơ chế một cửa thuộc lĩnh vực xây dựng.

6. Quyết định số 36/2012/QĐ-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành quy định việc khai thác quỹ đất để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng trên đị bàn tỉnh Đồng Tháp.

V. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

1. Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND ngày 19 tháng 4 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý hoạt động khai thác, kinh doanh, vận chuyển cát sông trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

2. Quyết định số 10/2012/QĐ-UBND ngày 19 tháng 4 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành quản lý quỹ đất do Nhà nước quản lý (hay còn gọi là quỹ đất công) trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

3. Quyết định số 11/2012/QĐ-UBND ngày 25 tháng 4 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân vùng môi trường các nguồn nước mặt tiếp nhận nước thải công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đến năm 2020.

4. Quyết định số 22/2012/QĐ-UBND ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 26/2011/QĐ-UBND ngày 28 tháng 9 năm 2011 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định về thủ tục và trình tự giải quyết công việc theo cơ chế một cửa thuộc lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường.

5. Quyết định số 26/2012/QĐ-UBND ngày 30 tháng 7 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định phân cấp nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

6. Quyết định số 38/2012/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành quy định bảng giá giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

VI. LĨNH VỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Quyết định số 03/2012/QĐ-UBND ngày 05 tháng 01 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành quy định đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học và dự án sản xuất thử nghiệm cấp tỉnh.VII. LĨNH VỰC TƯ PHÁP

1. Quyết định số 05/2012/QĐ-UBND ngày 14 tháng 02 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành quy định về trình tự, thủ tục xây dựng ban hành, rà soát, hệ thống hóa và kiểm tra, xử lý văn bản quy phậm pháp luật.

2. Quyết định số 19/2012/QĐ-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

VIII. LĨNH VỰC NỘI VỤ

1. Quyết định số 08/2012/QĐ-UBND ngày 22 tháng 3 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc khen thưởng khóm, ấp, xã, phường, thị trấn đạt chuẩn văn hóa.

2. Quyết định số 32/2012/QĐ-UBND ngày 22 tháng 8 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy chế xét tặng danh hiệu “Doanh nghiệp tiêu biểu”, “Doanh nhân tiêu biểu” tỉnh Đồng Tháp.

IX. LĨNH VỰC VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Quyết định số 07/2012QĐ-UBND ngày 22 tháng 02 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Bảng tiêu chuẩn xây dựng xã, phường, thị trấn văn hóa áp dụng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.X. LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI

Quyết định số 30/2012/QĐ-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.XI. GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

1. Quyết định số 33/2012/QĐ-UBND ngày 20 tháng 9 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

2. Quyết định số 34/2012/QĐ-UBND ngày 08 tháng 10 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc hiệu lực thi hành Quyết định số 33/2012/QĐ-UBND ngày 20 tháng 9 năm 2012 về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

XII. XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ

Quyết định số 12/2012/QĐ-UBND ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định hỗ trợ xúc tiến thương mại.

*Tổng số: 37 Quyết định./.

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CẦN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 544/QĐ-UBND ngày 07 tháng 6 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

I. LĨNH VỰC Y TẾ

Quyết định số 28/2012/QĐ-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành bảng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Lý do: Còn thiếu một số dịch vụ kỹ thuật chưa có tên trong bảng giá.

II. LĨNH VỰC VĂN PHÒNG

Quyết định số 27/2012/QĐ-UBND ngày 07 tháng 8 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp.Lý do: dự thảo Quyết định thay thế đang được gửi các sở, ngành lấy ý kiến.

*Tổng số: 02 Quyết định.
Каталог: docs -> download
download -> TIÊu chuẩn việt nam tcvn 5845: 1994 MÁy xay xát thóc gạo phưƠng pháp thử
download -> TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 8714: 2011 iso 25140: 2010
download -> Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006
download -> TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 8940: 2011
download -> TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 9964: 2014
download -> TIÊu chuẩn ngành 10 tcn 512: 2002 VỪng hạt yêu cầu kỹ thuật và phưƠng pháp thử Phạm VI áp dụng
download -> TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 8491-2 : 2011
download -> TỈnh thừa thiên huế
download -> MỤc lục lời nói đầu I. Phạm VI và đối tượng áp dụng II. Các chữ viết tắt, định nghĩa và khái niệm
download -> MỤc lục lời nói đầu Phạm VI và đối tượng áp dụng

tải về 29.53 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương