Ủy ban nhân dân tỉnh đỒng tháPtải về 100.69 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu14.08.2016
Kích100.69 Kb.


ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH ĐỒNG THÁP

_________________


Số: 431/QĐ-UBND.HC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________________________


Thành phố Cao Lãnh, ngày 22 tháng 4 năm 2009


QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Khu tái định cư mở rộng cụm công nghiệp thị trấn Cái Tàu Hạ - An Nhơn huyện Châu Thành

______________________
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Xét đề nghị số 520/SKH-ĐT/TĐ ngày 09 tháng 04 năm 2009 của Sở Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Khu tái định cư mở rộng cụm công nghiệp thị trấn Cái Tàu Hạ - An Nhơn, huyện Châu Thành; với những nội dung kinh tế kỹ thuật cụ thể như sau:

1. Tên dự án: Khu tái định cư mở rộng cụm công nghiệp thị trấn Cái Tàu Hạ - An Nhơn, huyện Châu Thành

2. Tổ chức tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng công trình: Công ty TNHH Tư vấn thiết kế Văn Lang

3. Điạ điểm và diện tích chiếm đất:

- Địa điểm : thị trấn Cái Tàu Hạ và xã An Nhơn huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp

- Diện tích chiếm đất: 47.106m2

Trong đó: Đất ở: 32.747m2

4. Loại, cấp công trình: công trình hạ tầng kỹ thuật

5. Mục tiêu đầu tư: nhằm phục vụ di dời và ổn định đời sống cho 208 hộ dân bị giải tỏa để xây dựng mở rộng cụm công nghiệp của huyện.

6. Khối lượng và quy mô xây dựng các hạng mục đầu tư chủ yếu :

- San lấp mặt bằng: diện tích 47.106m2 ( tính đến chân taluy), san lấp bằng cát, cao trình san lấp +2,20m ( hệ Hòn Dấu), khối lượng 60.164m3.

- Hệ thống giao thông: gồm tuyến đường số 4 và số 5 , L= 407m; diện tích 2.598m2.

Trong đó: mặt đường rộng 5,5m, cao độ thiết kế tim đường +2,52m , tải trọng thiết kế trục đơn 10 tấn , thảm bê tông nhựa nóng , Eyc≥1.000kg/cm2 ; vỉa hè đường số 4 , 5 và một bên vỉa hè đường số 3, số 6 , số 7 : lát gạch xi măng với diện tích 4.751m2.

- Hệ thống thoát : sử dụng cống BTCT ly tâm Φ800, L= 1.306m.

- Hệ thống cấp nước: sử dụng ống PVC từ Φ34 đến Φ114, L= 1.629m và 03 họng cứu hỏa.

- Hệ thống cấp điện: gồm đường dây trung thế L=400m, hạ thế L=1.177m và 01 trạm biến áp hạ thế 3x1Px37,5KVA.

- Hệ thống chiếu sáng công cộng: L= 1.506m với 21 bộ đèn cao áp có thiết bị điều khiển từ 250W xuống 105W.

- Bồn hoa và cây xanh: số lượng 125 cây.

7. Tổng mức và nguồn vốn đầu tư:

7.1. Tổng mức vốn đầu tư: 17.394.988.000đ

TĐ: Chi phí xây dựng: 8.454.543.000đ

Chi phí thiết bị: 131.287.000đ

Chi phí đền bù: 6.382.342.000đ

QLDA, tư vấn đầu tư và chi phí khác: 845.454.000đ

Dự phòng: 1.581.362.000đ

Khi lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công - dự toán, chủ đầu tư và tư vấn phải căn cứ vào bảng tính chi phí xây dựng tại tờ trình số 520/SKH-ĐT/TĐ ngày 09 tháng 04 năm 2009 của Sở Kế hoạch và Đầu tư để thực hiện.

7.2. Nguồn vốn đầu tư: từ ngân sách nhà nước do huyện Châu Thành quản lý (nguồn thu tiền giao nền tái định cư) và vốn huy động hợp pháp khác; không tổ chức thực hiện dự án theo hình thức đầu tư có yếu tố kinh doanh quỹ đất.

8. Thời gian khởi công và hoàn thành: năm 2009- 2010

9. Tổ chức thực hiện đầu tư:

9.1. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý thực hiện dự án

9.2. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Thực hiện theo qui định hiện hành của Nhà nước


Điều 2. Chủ đầu tư là UBND huyện Châu Thành có trách nhiệm lập đủ các thủ tục hồ sơ đầu tư xây dựng cơ bản và đất đai theo đúng quy định hiện hành; đảm bảo cân đối các nguồn vốn thực hiện dự án theo kế hoạch được duyệt.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Công thương; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Tỉnh và Chủ tịch UBND huyện Châu Thành chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

- Như Điều 4;

- CT và các PCT/UBND Tỉnh;

- Lưu: VT, NC/XDCB.tvt.


KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Lê Vĩnh Tân

UBND TỈNH ĐỒNG THÁP

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

________________CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

___________________________________
Số: 520/SKH-ĐT/TĐ

Thành phố Cao Lãnh, ngày 09 tháng 4 năm 2009

TỜ TRÌNH

Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Khu tái định cư

mở rộng Cụm công nghiệp thị trấn Cái Tàu Hạ - An Nhơn

huyện Châu Thành
Kính gởi : UBND tỉnh Đồng Tháp.
- Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

- Căn cứ Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

Sở Kế hoạch và Đầu tư đã nhận được Tờ trình phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình số 166/UBND-XDCB ngày 19 tháng 02 năm 2009 của UBND huyện Châu Thành.

Sau khi thẩm định, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo kết quả thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình như sau:

1- Tóm tắt những nội dung chủ yếu của dự án đầu tư xây dựng công trình do chủ đầu tư trình:

- Tên dự án: Khu tái định cư mở rộng cụm công nghiệp thị trấn Cái Tàu Hạ - An Nhơn huyện Châu Thành

- Tên chủ đầu tư: UBND huyện Châu Thành

- Mục tiêu đầu tư: nhằm phục vụ di dời và ổn định đời sống cho 208 hộ dân bị giải tỏa để xây dựng mở rộng cụm công nghiệp thị trấn Cái Tàu Hạ - An Nhơn huyện Châu Thành

- Khối lượng và quy mô xây dựng các hạng mục đầu tư chủ yếu :

+ San lấp mặt bằng: diện tích 47.106m2 ( tính đến chân taluy), san lấp bằng cát, cao trình san lấp +2,20m ( hệ Hòn Dấu), khối lượng 60.164m3.

+ Hệ thống giao thông: gồm tuyến đường số 4 và số 5 , L= 407m; diện tích 2.598m2.

Trong đó: mặt đường rộng 5,5m, cao độ thiết kế tim đường +2,52m , tải trọng thiết kế trục đơn 10 tấn , thảm bê tông nhựa nóng , Eyc≥1.000kg/cm2 ; vỉa hè đường số 4 , 5 và một bên vỉa hè đường số 3, số 6 , số 7 : lát gạch xi măng.

+ Hệ thống thoát : sử dụng cống BTCT ly tâm Φ800, L= 1.306m.

+ Hệ thống cấp nước: sử dụng ống PVC từ Φ34 đến Φ114, L= 1.629m và 03 họng cứu hỏa.

+ Hệ thống cấp điện: gồm đường dây trung thế L=400m, hạ thế L=1.177m và 01 trạm biến áp hạ thế 3x1Px37,5KVA.

+ Hệ thống chiếu sáng công cộng: L= 1.506m với 21 bộ đèn cao áp có thiết bị điều khiển từ 250W xuống 105W.

+ Bồn hoa và cây xanh: số lượng 125 cây.

- Địa điểm và diện tích chiếm đất:

+ Điạ điểm: thị trấn Cái Tàu Hạ và xã An Nhơn huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp

+ Diện tích chiếm đất: 49.468,66m2

Trong đó: Đất ở : 32.747m2

- Loại, cấp công trình: công trình hạ tầng kỹ thuật

- Tổng mức và nguồn vốn đầu tư:

+ Tổng mức vốn đầu tư: 20.114.479.000đ

TĐ: Chi phí xây dựng: 10.853.224.000đ

Chi phí thiết bị: 131.233.000đ

Chi phí đền bù: 6.382.342.000đ

QLDA, tư vấn đầu tư và chi phí khác: 919.091.000đ

Dự phòng: 1.828.589.000đ

+ Nguồn vốn đầu tư: từ nguồn thu tiền sử dụng đất và vốn huy động hợp pháp khác.

- Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý thực hiện dự án

2- Tóm tắt ý kiến các cơ quan, đơn vị liên quan:

a- Sở Tài nguyên và Môi trường ( công văn số 164/STNMT-QLĐĐ ngày 19/03/2009):

- Dự án Khu tái định cư mở rộng cụm công nghiệp thị trấn Cái Tàu Hạ - An Nhơn phải lập bản cam kết bảo vệ môi trường.

- Dự án lập áp dụng chính sách bồi thường , hỗ trợ di dời và tái định cư không còn phù hợp với quy định hiện hành và đề nghị tham khảo Nghị định số 84/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất , thu hồi đất , thực hiện quyền sử dụng đất , trình tự thủ tục bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai.

- Để thực hiện theo quy định, đề nghị chủ đầu tư lập riêng phương án bồi thường tổng thể trình cấp thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

b- Sở Tài chính ( công văn số 394/STC-ĐT ngày 18/03/2009) :

- Trong quá trình phân tích hiệu quả tài chính dự án không phân bổ giá trị tài sản cố định cho từng năm theo vòng đời dự án để tính vào giá thành mà đưa nguyên giá tài sản cố định vào giá thành để tính lãi gộp là không đúng.

- Khi phân tích ngân lưu ròng dự án không tính bình quân gia quyền cơ cấu vốn không tính hệ số chiết khấu theo vòng đời dự án nên hiện giá NPV 1.218.639.000đ là không sát với dự án.

- Đề nghị dự án tính toán đầy đủ các yếu tố để xác định đúng hiện giá thuần NPV, suất thu hồi nội bộ IRR và thời gian hoàn vốn đầu tư.

- Phương án đền bù và tái định cư : phù hợp theo dự án lập3- Kết quả thẩm định thiết kế cơ sở (công văn số 36/SXD-TĐ ngày 02/06/2008 của Sở Xây dựng):

- Thiết kế cơ sở đảm bảo điều kiện để triển khai các công việc tiếp theo.

- Những lưu ý , yêu cầu đối với chủ đầu tư , nhà thầu thiết kế , đề nghị thực hiện theo điểm b Mục III của Kết quả thẩm định thiết kế cơ sở nêu trên.

4- Nhận xét đánh giá của cơ quan thẩm định:

4.1- Tính pháp lý của hồ sơ trình thẩm định phê duyệt dự án:

a- Nhà thầu tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng công trình: Công ty TNHH Tư vấn thiết kế Văn Lang

b-Nhà thầu lập thiết kế cơ sở: Công ty TNHH Tư vấn thiết kế Văn Lang

c-Nhà thầu thực hiện khảo sát xây dựng: Công ty TNHH Tư vấn thiết kế Văn Lang

d- Các quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng:

- 22TCN 263-2000 Quy trình khảo sát đường ô tô;

- 96 TCN 43-90 : Quy trình khảo sát điạ hình;

- Tiêu chuẩn thiết kế đường ô tô TCXDVN 4054-2005;

- Quy trình thiết kế áo đường mềm 22TCN 211-06;

- TCXDVN 104 – 2007 Đường đô thị . Yêu cầu thiết kế;

- TCXD 51: 1984 Thoát nước – Mạng lưới bên ngoài công trình – Tiêu chuẩn thiết kế;

- TCXD 33: 2006 Cấp nước – Mạng lưới bên ngoài công trình – Tiêu chuẩn thiết kế;

- 11TCN-18-2006; 11TCN-19-2006; 11TCN-20-2006 ; 11TCN-21-2006 Hệ thống đường dây dẫn điện, thiết bị phân phối và trạm;

e- Hồ sơ dự án trình thẩm định: gồm

- Tờ trình số 166/UBND-XDCB ngày 19 tháng 02 năm 2009 của UBND huyện Châu Thành;

- Bản thuyết minh dự án đầu tư xây dựng công trình và hồ sơ thiết kế cơ sở.

f- Các văn bản pháp lý liên quan:

- Căn cứ công văn số 504/UBND-XDCB ngày 18/10/2007 của UBND tỉnh Đồng Tháp về việc chủ trương qui hoạch mở rộng Cụm công nghiệp thị trấn Cái Tàu Hạ - An Nhơn huyện Châu Thành;

- Quyết định số 203/QĐ-UBND ngày 01/02/2008 của UBND huyện Châu Thành về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng mở rộng Cụm công nghiệp thị trấn Cái Tàu Hạ - An Nhơn huyện Châu Thành;

- Căn cứ Quyết định số 41/QĐ-UBND-HC ngày 10/01/2008 của UBND tỉnh về việc phê duyệt phương án bồi thường tổng thể dự án Mở rộng Cụm công nghiệp thị trấn Cái Tàu Hạ - An Nhơn huyện Châu Thành;

- Công văn số 21/CAT (PC23) ngày 02/04/2008 của Công an Tỉnh về việc thẩm duyệt về PCCC công trình Mở rộng Cụm công nghiệp thị trấn Cái Tàu Hạ - An Nhơn huyện Châu Thành;

- Căn cứ Quyết định số 733/QĐ-UBND.HC ngày 15/07/2008 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án quy hoạch chi tiết Mở rộng Cụm công nghiệp thị trấn Cái Tàu Hạ - An Nhơn ;4.2- Nhận xét, đánh giá về nội dung dự án đầu tư xây dựng công trình:

a- Các yếu tố đảm bảo tính hiệu quả của dự án:

a.1-Sự cần thiết và mục tiêu đầu tư:

- Dự án Khu tái định cư mở rộng cụm công nghiệp thị trấn Cái Tàu Hạ - An Nhơn được đầu tư là cần thiết nhằm phục vụ di dời và ổn định đời sống cho 208 hộ dân bị giải tỏa để xây dựng mở rộng cụm công nghiệp nêu trên.

2- Quy mô xây dựng: phục vụ đất ở cho 208 hộ dân , với diện tích chiếm đất 47.106m2 ( tính đến chân taluy), gồm các hạng mục: san lấp mặt bằng, đường giao thông, cấp thoát nước, hệ thống cấp điện + chiếu sáng công cộng và cây xanh.

a.3- Thời gian thực hiện dự án: năm 2009 - 2010

a.4- Nguồn vốn đầu tư: từ nguồn thu quỹ đất để tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng và vốn huy động hợp pháp khác.

và vốn huy động hợp pháp khác.

a.5- Hiệu quả kinh tế - xã hội dự án:

- Khi dự án đầu tư xây dựng hoàn thành đưa vào sử dụng sẽ đảm bảo phục vụ di dời và ổn định đời sống cho 208 hộ dân bị giải tỏa để xây dựng Mở rộng cụm công nghiệp thị trấn Cái Tàu Hạ - An Nhơn ; đồng thời góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

b- Các yếu tố đảm bảo tính khả thi của dự án:

b.1- Sự phù hợp với quy hoạch :

- Dự án Khu tái định cư mở rộng cụm công nghiệp thị trấn Cái Tàu Hạ - An Nhơn xây dựng phù hợp với quy hoạch phát triển ngành và quy hoạch xây dựng.

b.2- Đánh giá tác động môi trường, các giải pháp phòng chống cháy, nổ:

- Dự án đã có Quyết định số 733/QĐ-UBND.HC ngày 15/07/2008 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án quy hoạch chi tiết Mở rộng Cụm công nghiệp thị trấn Cái Tàu Hạ - An Nhơn .

b.3- Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư:

- Dự án đã có Quyết định số 41/QĐ-UBND-HC ngày 10/01/2008 của UBND tỉnh về việc phê duyệt phương án bồi thường tổng thể dự án Mở rộng Cụm công nghiệp thị trấn Cái Tàu Hạ - An Nhơn huyện Châu Thành; với giá trị 28.630.401.000đ ; Trong đó: Khu tái định cư là 6.382.342.000đ

b.4- Kết quả thẩm định thiết kế cơ sở:

- Đã có kết quả thẩm định thiết kế cơ sở của Sở Xây dựng

4.3- Các nội dung chủ yếu của dự án thống nhất trình:

a- Tên dự án: Khu tái định cư mở rộng cụm công nghiệp thị trấn Cái Tàu Hạ - An Nhơn huyện Châu Thành

b- Loại dự án : dự án nhóm C

c- Chủ đầu tư: UBND huyện Châu Thành

d - Mục tiêu đầu tư: nhằm phục vụ di dời và ổn định đời sống cho 208 hộ dân bị giải tỏa để xây dựng mở rộng cụm công nghiệp của huyện.

đ- Điạ điểm và diện tích chiếm đất:

- Địa điểm : thị trấn Cái Tàu Hạ và xã An Nhơn huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp

- Diện tích chiếm đất: 47.106m2

Trong đó: Đất ở: 32.747m2

e- Loại, cấp công trình: công trình hạ tầng kỹ thuật

f - Khối lượng và quy mô xây dựng các hạng mục đầu tư chủ yếu :

- San lấp mặt bằng: diện tích 47.106m2 ( tính đến chân taluy), san lấp bằng cát, cao trình san lấp +2,20m ( hệ Hòn Dấu), khối lượng 60.164m3.

- Hệ thống giao thông: gồm tuyến đường số 4 và số 5 , L= 407m; diện tích 2.598m2.

Trong đó: mặt đường rộng 5,5m, cao độ thiết kế tim đường +2,52m , tải trọng thiết kế trục đơn 10 tấn , thảm bê tông nhựa nóng , Eyc≥1.000kg/cm2 ; vỉa hè đường số 4 , 5 và một bên vỉa hè đường số 3, số 6 , số 7 : lát gạch xi măng với diện tích 4.751m2.

- Hệ thống thoát : sử dụng cống BTCT ly tâm Φ800, L= 1.306m.

- Hệ thống cấp nước: sử dụng ống PVC từ Φ34 đến Φ114, L= 1.629m và 03 họng cứu hỏa.

- Hệ thống cấp điện: gồm đường dây trung thế L=400m, hạ thế L=1.177m và 01 trạm biến áp hạ thế 3x1Px37,5KVA.

- Hệ thống chiếu sáng công cộng: L= 1.506m với 21 bộ đèn cao áp có thiết bị điều khiển từ 250W xuống 105W.

- Bồn hoa và cây xanh: số lượng 125 cây.

g- Tổng mức và nguồn vốn đầu tư:

g.1- Tổng mức vốn đầu tư: 17.394.988.000đ

TĐ: Chi phí xây dựng: 8.454.543.000đ

Chi phí thiết bị: 131.287.000đ

Chi phí đền bù: 6.382.342.000đ

QLDA, tư vấn đầu tư và chi phí khác: 845.454.000đ

Dự phòng: 1.581.362.000đ

Cụ thể:Hạng mục

Theo Tư vấn lập

Theo cơ quan thẩm định

Khối lượng

Đơn giá

( tr.đ)


Thành tiền ( tr.đ)

Khối lượng

Đơn giá

( tr.đ)


Thành tiền ( tr.đ)

I- Chi phí xây dựng:10.854,7898.454,543

1- San lấp mặt bằng

60.164m3

35.001đ/m3

2.105,800

60.164m3

35.001đ/m3

2.105,800

2- Mặt đường + vỉa hè- Mặt đường

7.201m2

0,432tr.đ/m2

3.110,832

2.598m2

0,432tr.đ/m2

1.122,336

- Vỉa hè

6.019m2

0,250tr.đ/m2

1.504,750

4.751m2

0,250tr.đ/m2

1.187,750

3- HT cấp nước + họng cứu hỏa

1.629m

0,187tr.đ/m

304,623

1.629m

0,187tr.đ/m

304,623

4- HT thoát nước

1.306m.

1,779tr.đ/m

2.323,374

1.306m.

1,779tr.đ/m

2.323,374

5- Bồn hoa + cây xanh

125 cây

1,758tr.đ/cây

219,750

125 cây

1,000tr.đ/cây

125,000

6-HT điện- Đường dây trung thế

400m

1,468tr.đ/m

587,200

400m

1,468tr.đ/m

587,200

- Đường dây hạ thế

1.177m

0,329tr.đ/m2

387,233

1.177m

0,329tr.đ/m2

387,233

- Trạm biến áp

112,5KVA

0,477

tr.đ/KVA


53,662

112,5KVA

0,477

tr.đ/KVA


53,662

- HT chiếu sáng

21 bộ đèn

12,265tr.đ/bộ

257,565

21 bộ đèn

12,265tr.đ/bộ

257,565

II- Thiết bị:131,287131,287

1- Trạm biến áp

112,5KVA

1,167

tr.đ/KVA


131,287

112,5KVA

1,167

tr.đ/KVA


131,287

- Chi phí QLDA, tư vấn đầu tư và chi phí khác: 10% Gxd

Trong đó: Lệ phí thẩm định dự án: 17.394,988tr.đ x 0,018% = 3.131.000đ ( Ba triệu một trăm ba mươi mốt ngàn đồng)

g.2 - Nguồn vốn đầu tư : từ nguồn thu quỹ đất để tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng và vốn huy động hợp pháp khác.

g.3- Hiệu quả tài chính:

* Chi phí:

- Tổng mức đầu tư : 17.394.988.000đ

- Tổng diện đất ở: 32.747m2; với 208 nền, bình quân 157,43m2 /nền

- Tổng số nền : 208 nền

TĐ: Nền tái định cư : 85 nền , với diện tích 13.381,55m2 ( theo dự án lập)

Nền giao thêm: 108 nền , với diện tích 17.002,44m2 ( theo dự án lập)

Nền sinh lợi: 15 nền với diện tích 2.363,01m2 ( theo dự án lập).

- Đơn giá thu tiền sử dụng đất ( theo dự án lập):

+ Tái định cư : 406.610đ/m2 hoặc với 64.012.000đ/nền

+ Nền giao thêm: 800.000đ/m2 hoặc với 125.944.000đ/nền

+ Nền sinh lợi: 1.040.000đ/m2 hoặc với 163.727.000đ/nền

- Giá thành dự án ( đ/m2):

17.394.988.000 đ: 32.747m2 = 531.193đ/m2 tương đương 83.625.000đ/nền

Dự kiến giá bán nền theo dự án lập phù hợp với Quyết định số 53/2008/QĐ-UBND ngày 25/12/2008 của UBND tỉnh vì đơn giá tiền sử dụng đất năm 2009 tại Cụm công nghiệp thị trấn Cái Tàu Hạ - An Nhơn đối với đường số 4 là 1.000.000đ/m2 .* Doanh thu:

+ Tái định cư: 85 nền x 64.012.000đ/nền = 5.441.020.000đ

+ Nền giao thêm: 108 nền x 125.944.000đ/nền = 13.601.952.000đ

+ Nền sinh lợi: 15 nền x 163.727.000đ/nền = 2.455.905.000đ

Tổng cộng : 21.498.877.000đ

* Lãi ( hoặc lỗ):

- Lãi nộp vào ngân sách ( tính lãi đơn giản, không tính lãi vay chi tiền bù và chiết khấu trong quá trình bán nền):

21.498.877.000đ - 17.394.988.000đ = 4.103.889.000đ

Dự án có lãi nếu tiền giao đất theo như nêu trên .

h- Thời gian khởi công và hoàn thành: năm 2009 - 2010

k- Tổ chức thực hiện đầu tư :

k.1-Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý thực hiện dự án

k.2-Hình thức lựa chọn nhà thầu: Thực hiện theo qui định hiện hành của Nhà nước5- Những tồn tại của dự án:

- Dự án chưa có văn bản của cơ quan có thẩm quyền cho chủ trương đầu tư . Chủ đầu tư lập dự án theo hình thức từ nguồn thu quỹ đất để tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng được điều chỉnh theo Quyết định 30/2007/QĐ-UBND ngày 06/07/2007 của UBND tỉnh nhưng danh mục dự án không có trong Quyết định số 113/QĐ-UBND.HC ngày 24/01/2007 của UBND Tỉnh về việc phê duyệt danh mục các dự án có sử dụng quỹ đất để tạo vốn xây dựng kết cấu hạ tầng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

- Diện chiếm đất lập dự án theo thuyết minh của Tư vấn là 49.468,66m2 nhưng khi Sở Xây dựng kiểm tra tính lại là 47.106m2 ; nên thống nhất lấy theo số liệu của Sở Xây dựng ; đồng thời trong thuyết minh dự án không nêu rõ cơ cấu sử dụng đất của Khu tái định cư .

- Tổng mức đầu tư trình duyệt là 17.394.988.000đ thấp hơn tổng mức đầu tư do chủ đầu tư trình thẩm định (20.114.479.000đ ) vì khối lượng diện tích mặt đường và vỉa hè tính lại giảm hơn so với Tư vấn lập.

- Đơn giá bán nền giao thêm ( 800.000đ/m2) cao hơn giá thành dự án .

6- Kết luận và kiến nghị :

- Kính trình UBND tỉnh xem xét cho chủ trương đầu tư cụ thể đối với dự án Khu tái định cư mở rộng cụm công nghiệp thị trấn Cái Tàu Hạ - An Nhơn huyện Châu Thành. Nếu được UBND tỉnh chấp thuận hình thức đầu tư dự án trên từ nguồn vốn đầu tư từ nguồn thu quỹ đất để tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng thì đề nghị trước khi phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công chủ đầu tư phải yêu cầu đơn vị tư vấn sửa đổi, bổ sung theo kết quả thẩm định thiết kế cơ sở tại công văn số 36/SXD-TĐ ngày 02/06/2008 của Sở Xây dựng .

- Thực hiện đền bù và tái định cư dự án theo qui định.

Kính trình UBND Tỉnh xem xét quyết định và Chủ đầu tư có trách nhiệm hoàn chỉnh kiến nghị trước khi phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và giao đất cho nhà đầu tư thực hiện dự án./.

Nơi nhận:

KT. GIÁM ĐỐC

- Như trên;

- UBND huyện Châu Thành;- Lưu: VT, TĐ.

PHÓ GIÁM ĐỐC
(Đã ký)


Nguyễn Hữu Hồng
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương